خصوصیات اوراق قرضه

  • نرخ بهره[1]

نرخ بهره اوراق قرضه ثابت و مشخص می باشد، این نرخ معمولاً درصدی از ارزش اسمی اوراق قرضه می باشد و معمولاً به صورت سالانه پرداخت می شود. پرداخت بهره یک شرکت الزام قانونی دارد و مالیات را کاهش می دهد و یک هزینه قابل مالیاتی از نقطه نظر مالیاتی می باشد(Pandey, 1987, p985).

  • سررسید

اوراق قرضه برای دوره زمانی مشخص صادر می شود. سررسید یک ورقه قرضه نشان دهنده طول زمانی است که شرکت بایستی ورقه قرضه را به قیمت اسمی  بازخرید نماید و آن را فسخ نماید.

  • بازخرید اوراق قرضه[2]

هم چنان که قبلاً گفته شد  اوراق قرضه دارای سررسید می باشند و بایستی از بازخرید گردند.

  • وثیقه[3]

اوراق قرضه یا با وثیقه هستند یا بدون وثیقه می باشند. یک ورقه با وثیقه بوسیله دارائی های خاص شرکت مورد تضمین قرار می گیرد.

  • قابلیت تبدیل[4]

یک ورقه قابل تبدیل ورقه ای است که تمام یا قسمتی از آن با یک قیمت مشخص و در یک زمان خاص به سهام عادی تبدیل می گردد.

  • حق مشارکت در درآمدها و دارائی های شرکت [5]

دارندگان اوراق قرضه در مطالبه درآمدهای شرکت نسبت به سهامداران در اولویت می باشند. یعنی بایستی قبل از این که هر گونه سودی بین سهامداران (ممتاز و عادی) تقسیم گردد بهره اوراق قرضه پرداخت شود. اگر شرکتی در پرداخت بهره اوراق قرضه کوتاهی نماید احتمالاً با ورشکستگی روبرو می شود. در مواقع تصفیه دارندگان اوراق قرضه در مطالبه دارائی های شرکت نسبت به سهامداران اولویت دارند. هم چنین اگر اوراق قرضه با وثیقه وجود داشته باشد ،این نوع اوراق در دریافت مطالبات خود نسبت به دارندگان اوراق قرضه بدون وثیقه اولویت دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بازاریابی اجازه ای چیه و در مقابل کدوم نوع بازاریابیه؟

 

 

 

[1] Interest Rate

[2] Redmption of Bonds Maturity Direct Negotiation

[3] Security

[4] Convertibility

[5] Claime on Assets and Income

دسته‌ها: آموزشی