عملکرد شرکت: عملکرد شرکت، حاصل فعالیت و بازده سرمایه گذاری آن در یک دوره معین است. معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می شود، مانند بازده دارایی ها، شاخص Q توبین، بازده سرمایه گذاری ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم (حسینی و همکاران، 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   احقاق حق جنسی از نظر روانشناختی

 

 1-8 ساختار کلی پژوهش

ساختار پژوهش حاضر به شکل ذیل است:

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه­ها، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، روش انجام پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این فصل ساختار کلی و خلاصه­ای از فصل اول پژوهش بیان می­گردد.

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش های مربوط

در این فصل پس از تشریح مختصری در خصوص مباحث حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، به تعریف متغیرهای مربوط به هر کدام پرداخته می شود. همچنین در این فصل سوابق خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

در این فصل مقدمه، تدوین فرضیه های پژوهش، متدولوژی پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها، مد ل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش، روش های آماری پژوهش و نرم افزارهای مورد استفاده ارائه می گردد.

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

این فصل شامل مقدمه، آمار توصیفی و آزمون فرضیه های پژوهش است. در این فصل، پردازش داده ها، یافته های پژوهش و نتایج بیان شده و در مورد کلیه فرضیه ها تجزیه و تحلیل کافی صورت می گیرد.

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

فصل پایانی پژوهش حاضر شامل تفسیر نتایج پژوهش، خلاصه پژوهش، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی و محدودیت های پژوهش است. در این فصل سعی می شود اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

[1]. Audit Institution

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی

دسته‌ها: آموزشی