عنوان پایان نامه :

 بررسی روند جدا سازی شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و آزمایش حساسیت بعضی از گیاهان زراعی به بقایای اون 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

چکیده

متری بیوزین یکی از مهم ترین علف کشای بازدارنده فتوسیستم ІІ و دارای موندگاری متوسط به بالایی در خاکه. این مطالعه با هدف بررسی روند جدا سازی شیمیایی و زیستی این علف کش در در خاک و آزمایش ضرر بقایای احتمالی اون بر اجناس زراعی موجود درتناوب طی دو آزمایش جداگونه انجام شد. در آزمایش اول که در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد، عوامل مورد بررسی در اون شامل مقدار ماده آلی خاک (کود گاوی ) در چار سطح (۰، ۱، ۵ و ۱۰درصد وزنی خاک)، شرایط سترون خاک و ماده آلی در دو سطح (سترون شده و سترون نشده) و زمان برداشت نمونه ها در ۷ سطح (صفر، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۶، ۶۴و ۹۰ روز پس از خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور) بودن که به شکل طرح تصادفی و در سه تکرار انجام شد. آزمایش دوم به شکل فاکتوریل و به شکل طرح کامل تصادفی در چار تکرار و به خاطر بررسی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای مثل سازی شده متری بیوزین در خاک انجام شد. عوامل مورد بررسی در اون شامل هشت گیاه زراعی (لوبیا، عدس، نخود، ذرت، گندم ،جو، کلزا و چغندرقند) و غلظتای مختلف متری بیوزین در خاک در هفت سطح شامل (۰، ۰۱۶/۰،  ۰۳۲/۰، ۰۶۴/۰، ۱۲۸/۰، ۱۶/۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بودن. بر مبنای نتایج آزمایش اول ، کاربرد سطوح مختلف ماده آلی (سترون و غیر سترون) در خاک سترون باعث کاهش نیمه عمر متری بیوزین در مقایسه با شاهد شد اما از نظر آماری اختلافات در سطوح ۱و ۱۰ درصد با معنی نبود، اما با کاربرد ۵ درصد ماده آلی سترون در این خاک نیمه عمر از ۶۳/۱۱۳روز(شاهد) به ۳۴/۵۱ روز کم شد. وکاربرد همین سطح از کود آلی به شکل غیر سترون باعث کاهش نیمه عمر متری بیوزین از ۵۱۱/۸۳ روز (شاهد)به ۵۰/۴۹ روز شد. نتایج مربوط به جدا سازی متری بیوزین در خاک غیر سترون هم نشون داد که مقدار کود آلی به کاربرده شده نقش موثری در کاهش نیمه عمر متری بیوزین داره بطوریکه کم ترین نیمه عمر در این خاک در سطح ۱۰درصد وزنی کود آلی در خاک (۰۸/۳۸روز )، مشاهده شد. نتایج آزمایش دوم نشون داد که بقایای متری بیوزین اثر معنی داری بر جوانه زنی گیاهان نامبرده نداشت اما با افزایش غلظت متری بیوزین در خاک، وزن خشک تموم گیاهان به طور معنی داری کاهش پیداکرد .با توجه به  نتایج آزمایش ذرت با داشتن بالاترین ED50 (19/0) به عنوان مقاومترین گیاه و کلزا با کم ترین مقدار ED50 (012/0) به عنوان حساس ترین گیاه به بقایای متری بیوزین شناخته شدن و بقیه گیاهان زراعی طبق شاخص  نامبرده از نظر حساسیت به بقایای متری بیوزین به شکل: ذرت<لوبیا<نخود<عدس<گندم <جو<چغندرقند<کلزا طبقه بندی شدن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

واژهای کلیدی: باقیمونده:،زیست توده، حبوبات، نیمه عمر، متری بیوزین

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد