آبریز……………………………………………………………….۴۱

جدول ۳-۲- مشخصات ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………… ۴۳

جدول ۳-۳- مقادیر متوسط بارندگی و دمای سالیانه در حوضه مورد مطالعه……………………. ۴۸

جدول ۳-۴- شرایط سنگ شناسی و خاک شناسی منطقه مورد مطالعه…………………………… ۵۰

جدول ۳-۵- عوامل موثر در مدل MPSIAC و نحوه امتیاز دهی به اونا……………………… ۵۷

جدول ۴-۱- مقادیر ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش…………………………………….. ..۶۲

جدول۴-۲- ضریب کاربری اراضی………………………………………………………………………………………….۶۲

جدول۴-۳- مقادیر ضریب فرسایش منطقه……………………………………………………………………….. ۶۳

فهرست مطالب                                                                                                                             چ

جدول۴-۴- طبقه بندی کیفی فرسایش در روش EPM……………………………………………………64

جدول ۴-۵- تعیین عامل زمین شناسی در تولید رسوب ……………………………………………….. ۶۸

جدول۴-۶- ارقام مدت و دوره بازگشت بارندگی در حوضه آبریز سد ماکو………………………. ۷۱

جدول ۴-۷- مقادیر ضریب هرزآب با توجه به نوع پوشش گیاهی، خاک و میزان شیب… ۷۳

جدول۴-۸- ارتفاع رواناب و دبی پیک ویژه هرساله …………………………………………………………… ۷۳

جدول ۴-۹- درصد زمین لخت و درصد پوشش گیاهی حوضهای سد ماکو……………… ۷۵

جدول۴-۱۰  نحوه امتیاز دهی هفت عامل مورد نیاز مدل BLM………………………………….. 78

جدول ۴-۱۱- تعیین میزان فرسایش و رسوب در حوضهای مورد مطالعه ………………….. ۸۱

جدول۴-۱۲ نتایج حاصل واسه مدل EPM……………………………………………………………………… 84

جدول۴-۱۳- نتایج حاصل واسه مدل MPSIAC………………………………………………………….. 85

جدول ۴-۱۴ روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیله MPSIAC………………… 86

جدول ۴-۱۵- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیله MPSIAC………………. 86

جدول ۴-۱۶- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیلهEPM……………………….. 78

جدول ۴-۱۷- روند رسوب گذاری و کاهش حجم مخزن بوسیلهEPM…………………………. 87

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

جدول۴-۱۸- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن در زمان احداث…………………………………. ۸۸

جدول۴-۱۹- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن طبق هیدرو گرافی ۱۳۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۹

جدول ۴-۲۰- مقادیر سطح، حجم و ارتفاع مخزن طبق هیدرو گرافی ۱۳۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۰

جدول ۴-۲۱- اعتبار سنجی مدلا طبق هیدروگرافی۱۳۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۲

جدول ۴-۲۲- اعتبار سنجی مدلا طبق هیدروگرافی۱۳۸۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۲

فهرست مطالب                                                                                                       ح

جدول ۴-۲۳- اعتبار سنجی مدلا طبق میانگین دو هیدروگرافی………………………….. ۹۲

جدول ۴-۲۳- حساسیت سنجی میزان رسوب حاصل از دو مدل EPM و MPSIAC…….93 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل  EPMو MPSIAC و محاسبه رسوب وارد شده به مخزن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید