عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲ – بیان موضوع. ۳

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق. ۴

۱-۴- اهداف وسوالات.. ۵

۱-۴-۱–اهداف.. ۵

۱-۴-۲- سوالات.. ۵

۱-۵ – محدوده تحقیق. ۵

۱-۵-۱- محدوده موضوعی.. ۵

۱-۵-۲- محدودهمکانی.. ۶

۱-۵-۳ – محدوده زمانی.. ۶

۱-۶ – محدود کردن تحقیق. ۶

۱-۷ –واژهای کلیدی.. ۶

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خواربرنج: ۱۰

۲-۲-۱- حشره بالغ: ۱۰

۲-۲-۲- تخم: ۱۱

۲-۲-۳- لارو: ۱۱

۲-۲-۴- شفیره: ۱۱

۲-۳- مناطق پخش: ۱۱

۲-۴-  بیولوژی (زیست شناسی): ۱۲

۲-۵- طرزخسارت: ۱۴

۲-۶- جنگ: ۱۵

۲-۶-۱-  جنگ زراعی پاییزه وزمستانه: ۱۵

۲-۶-۲-  جنگ بیولوژیک: ۱۶

۲-۶-۲-۱- کنترل کرم ساقه خواربرنج درخزانه بااستفاده اززنبورتریکوگراما: ۱۷

۲-۶-۲-۲- جنگ برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم بااستفاده اززنبورتریکوگراما: ۱۸

۲-۶-۳-  جنگ شیمیایی: ۱۸

۲-۶-۳-۱-  کنترل ومبارزه باکرم ساقه خواردرخزانه: ۱۸

۲-۶-۳-۲-  جنگ برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی: ۱۹

۲-۶-۳-۳-  جنگ برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم: ۱۹

۲-۶-۳-۴-   جنگ برعلیه کرم ساقه خواربرنج دردیرکاشت هاوارقام دیررس: ۱۹

۲-۷- گذشته تحقیق. ۲۰

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

متدولوژی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۳-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. ۲۹

۳-۱-۱- معرفی استان گیلان. ۲۹

۳-۱-۲- شهرستانهای استان گیلان. ۳۰

۳-۱-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت.. ۳۱

۳-۲- روش تحقیق. ۳۱

۳-۳- جامعه ونمونه آماری.. ۳۱

۳-۴- ابزارگردآوری داده ۳۲

۳-۴-۱- ابزارپژوهش… ۳۲

۳-۵- روایتی وپایایی ابزاراندازه گیری.. ۳۴

۳-۵-۱- روایتی (اعتبار) ۳۴

۳-۵-۲- پایایی.. ۳۴

۳-۶- متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی.. ۳۵

۳-۶-۱- متغیرهای جداگونه. ۳۵

۳-۶-۱-۱- ویژگیای فردی.. ۳۵

۳-۶-۱-۲- ویژگیای نظام زراعی.. ۳۵

۳-۶-۱-۳- ویژگیای اقتصادی شالیکاران. ۳۵

۳-۶-۱-۴- علم کنترل ساقه خواربرنج. ۳۶

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : جداسازی و همسانه‏سازی ژن‏های۹۳ hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

۳-۶-۱-۵- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران. ۳۶

۳-۶-۱-۶- مشارکت اجتماعی شالیکاران. ۳۶

۳-۶-۱-۷ – فعالیتهای آموزشی–تبلیغی شالیکاران. ۳۶

۳-۶-۱-۸- علم فنی.. ۳۷

۳-۶-۱-۹- نوع کانال­های ارتباطی.. ۳۷

۳-۶-۱-۱۰- اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خواربرنج. ۳۷

۳-۶-۲- متغیروابسته. ۳۷

۳-۷- فرضیه های تحقیق. ۳۷

۳-۸- روش جدا سازی وتحلیل داده ها ۳۸

۳-۸-۱- آمارتوصیفی.. ۳۹

۳-۸-۲- آماراستنباطی.. ۳۹

فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده­ها:………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۱- مقدمه. ۴۱

۴-۲- یافته ات وصیفی.. ۴۱

۴-۲-۱- ویژگیهای فردی.. ۴۱

۴-۲-۲- ویژگیهای نظام زراعی.. ۴۳

۴-۲-۳- ویژگیهای اقتصادی.. ۴۵

۴-۲-۴- علم کنترل آفت ساقه خواربرنج. ۴۷

۴-۲-۴-۱- علم کنترل شیمیابی آفت ساقه خواربرنج. ۴۷

۴-۲-۴-۲- علم کنترل بیولوژیک آفت ساقه خواربرنج. ۴۹

۴-۲-۵- نفوذپذیری اجتماعی.. ۵۱

۴-۲-۶- مشارکت اجتماعی.. ۵۲

۴-۲-۷- فعالیتهای آموزشی-تبلیغی.. ۵۳

۴-۲-۸- علم فنی.. ۵۴

۴-۲-۹- اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج. ۵۵

۴-۳- آماراستنباطی.. ۵۶

۴-۳-۱- مقایسه ویژگیهای فردی،زراعی واقتصادی کشاورزان دوگروه بااستفاده ازآزمونt 56

۴-۳-۲- مقایسه هزینه های کنترل شیمیایی باکنترل بیولوژیک… ۵۸

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها:……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۵-۱- مرورکلی برتحقیق. ۶۱

 

۵-۱-۱- مقدمه. ۶۱

۵-۱-۲- اهداف وسؤالات.. ۶۱

۵-۱-۳- محدوده تحقیق. ۶۲

۵-۱-۴- محدود کردن تحقیق. ۶۲

۵-۱-۶- متغیرهای تحقیق. ۶۲

۵-۱-۷- فرضیه های تحقیق. ۶۲

۵-۲- نتیجه گیری.. ۶۳

۵-۲-۱- یافته های توصیفی.. ۶۳

۵-۱-۲- یافته های بدست اومده.. ۶۸

۵-۳- بحث.. ۶۸

۵-۴- پیشنهادها ۷۰

۵-۴-۱- پیشنهادهای تحقیق حاضر. ۷۰

۵-۴-۲- پیشنهادهایی واسه پژوهشهای آینده ۷۱

منابع: ۷۲

پیوستا ۷۷

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد