عنوان پایان نامه :

 تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در بخش فومنات استان گیلان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

فهرست موضوعات

 

فصل اول. ۱

کلیات… ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- پرسشای تحقیق.. ۵

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵-۱- اهداف اصلی.. ۵

۱-۵-۲- اهداف ویژه (فرعی) ۵

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۷- ناحیه آبیاری فومنات… ۶

۱-۸- روش و وسیله جمع آوری اطلاعات… ۶

۱-۹- روش جدا سازی و بررسی داده ها ۷

۱-۱۰- کلید واژه ها ۷

۱-۱۱- سازماندهی تحقیق… ۸

فصل دوم. ۹

مبانی نظری و گذشته تحقیق… ۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- نقش آب در کشاورزی.. ۱۰

۲-۳- راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی.. ۱۱

۲-۴- بازار آب… ۱۲

۲-۴-۱- ویژگیای بازار آب… ۱۳

۲-۴-۲- خواسته نهادهی آب در کشاورزی.. ۱۴

۲-۵- اهمیت مدیریت خواسته آب… ۱۶

۲-۵-۱- مدیریت خواسته و نقش ارزش گذاری اقتصادی در مدیریت خواسته آب… ۱۶

۲-۵-۲- وسایل مدیریت خواسته آب… ۱۹

۲-۶- قیمت گذاری آب و تاثیرات اون. ۲۰

۲-۷- روشای قیمت گذاری آب… ۲۲

۲-۷-۱- روشهای تعیین قیمت آب از دیدگاه کشاورزان. ۲۲

۲-۷-۱-۱- روشای غیر پارامتری.. ۲۲

الف- روش میزان گذاری حاشیه ای.. ۲۳

ب- روش بودجه بندی.. ۲۳

ج- روش برنامه ریزی خطی.. ۲۴

۲-۷-۱-۲- روشای پارامتری (اقتصاد سنجی) ۲۵

۲-۷-۱-۲-۱- محاسبه ارزش اقتصادی آب با استفاده از پیرو تولید. ۲۶

۲-۷-۱-۲-۲- محاسبه ارزش اقتصادی آب با استفاده از پیرو سود مقید. ۳۰

۲-۷-۱-۲-۳- محاسبه ارزش اقتصادی آب با استفاده از پیرو هزینه مقید. ۳۱

۲-۷-۲- روشای مستقیم و غیر مستقیم. ۳۲

۲-۷-۲-۱- روش قیمت گذاری هدانیک… ۳۲

۲-۷-۲-۲- روش مستقیم. ۳۳

۲-۷-۳- روشای تجربی قیمت گذاری آب در ایران. ۳۳

۲-۷-۳-۱- روشای حجمی.. ۳۴

۲-۷-۳-۱-۱- روش حجمی تک نرخی.. ۳۴

۲-۷-۳-۱-۲- روش حجمی دو نرخی (چند نرخی) ۳۵

۲-۷-۳-۲- روشای دریافت غیر حجمی.. ۳۵

۲-۷-۳-۲-۱- اخذ آب بها طبق مقدار تولید. ۳۵

۲-۷-۳-۲-۲- اخذ آب بها طبق سطح زیر کشت… ۳۷

۲-۷-۳-۲-۳- قیمت گذاری طبق حق مرغوبیت… ۳۸

۲-۸- مبانی نظری خواسته واسه نهاده آب… ۳۹

۲-۹- مروری بر تحقیقات انجام شده ۴۲

۲-۹-۱- تحقیقات داخلی.. ۴۲

۲-۹-۲- تحقیقات خارجی.. ۴۵

۲-۱۰- جمع بندی.. ۴۷

فصل سوم. ۴۹

مواد و روشها ۴۹

۳-۱- مقدمه. ۵۰

۳-۲- پیرو تولید. ۵۰

۳-۳- توابع تولید مهم در کشاورزی.. ۵۰

۳-۳-۱- پیرو تولید کاب- داگلاس… ۵۱

۳-۳-۲- پیرو تولید ترانسندنتال. ۵۲

۳-۳-۳- پیرو تولید ترانسلوگ… ۵۳

۳-۳-۴- پیرو تولید درجه دوم زیاد شده. ۵۳

۳-۴- درآورده پیرو خواسته نهاده آب آبیاری در حالت کلی.. ۵۴

۳-۴-۱- درآورده پیرو خواسته آب در این تحقیق… ۵۵

۳-۴-۲- محاسبه ارزش اقتصادی آب آبیاری.. ۵۷

۳-۵- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۷

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه(( Thymus vulgaris L))

۳-۶- جمع بندی.. ۵۸

فصل چهارم. ۵۹

نتایج و بحث… ۵۹

۴-۱- مقدمه. ۶۰

آمار توصیفی.. ۶۰

۴-۱-۱ – وضعیت سن.. ۶۰

۴-۱-۲- وضعیت آموزش… ۶۱

۴-۱-۳- میزان سابقه زارعین.. ۶۳

۴-۱-۴- میزان مصرف نهادها ۶۴

۴-۱-۴-۱- زیادی آب مصرفی.. ۶۴

۴-۱-۴-۲- کود شیمیایی.. ۶۵

۴-۱-۴-۳- سم ساقه خوار. ۶۶

۴-۱-۴-۴-سم علف کش… ۶۷

۴-۱-۴-۵- بذر. ۶۸

۴-۱-۴-۶- نیروی کار. ۶۹

۴-۱-۴-۷- هزینه ماشین آلات… ۷۰

۴-۱-۵- هزینه های متغیر زراعت برنج.. ۷۰

۴-۱-۵-۱- هزینه های متغیر کل.. ۷۱

۴-۱-۵-۲- در اومد. ۷۲

نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… ۷۳

نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. ۷۹

نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… ۸۵

نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم تعمیمیافته. ۹۰

فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. ۹۵

پیرو خواسته آب آبیاری در ناحیه فومنات… ۹۶

جمع بندی فصل چهارم. ۹۶

فصل پنجم. ۹۷

خلاصه، ۹۷

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها ۹۷

۵-۱- مرور کلی بر تحقیق.. ۹۸

۵-۱-۱- مقدمه. ۹۸

۵-۱-۲- اهداف و سوالات… ۹۹

۵-۱-۳- محدوده تحقیق.. ۹۹

۵-۱-۴- محدود کردن تحقیق.. ۹۹

۵-۱-۵- روش و نوع تحقیق.. ۹۹

۵-۱-۶- متغیرهای تحقیق.. ۱۰۰

۵-۱-۶-۱- متغیرهای جداگونه.. ۱۰۰

۵-۱-۶-۲- متغیر وابسته. ۱۰۰

۵-۱-۷- فرضیه های تحقیق.. ۱۰۰

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۰۰

۵-۲-۱- یافته های توصیفی.. ۱۰۰

–  گروههای سنی.. ۱۰۰

–  سطح تحصیلات… ۱۰۱

– میزان سابقه زارعین.. ۱۰۱

– میزان مصرف نهادها ۱۰۱

– زیادی آب مصرفی.. ۱۰۱

– کود شیمیایی.. ۱۰۱

– سم ساقه خوار. ۱۰۱

– سم علف کش… ۱۰۱

– بذر. ۱۰۲

– نیروی کار. ۱۰۲

– هزینه ماشین آلات… ۱۰۲

– هزینه های متغیر زراعت برنج.. ۱۰۲

– هزینه های متغیر کل.. ۱۰۲

– در اومد. ۱۰۲

۵-۱-۲- یافته های بدست اومده.. ۱۰۳

– نتایج برازش فرم تابعی کاب- داگلاس… ۱۰۳

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسندنتال. ۱۰۳

– نتایج برازش فرم تابعی ترانسلوگ… ۱۰۴

– نتایج برازش فرم تابعی درجه دوم زیاد شده. ۱۰۵

– فرم تابعی برتر و تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری.. ۱۰۶

– ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری.. ۱۰۶

۵-۳- بحث… ۱۰۶

۵-۴- پیشنهادها ۱۰۶

۵-۴-۱- پیشنهادهای تحقیق حاضر. ۱۰۶

۵-۴-۲- پیشنهادهایی واسه پژوهشهای آینده ۱۰۷

منابع. ۱۰۸

 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در بخش فومنات استان گیلان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه تعیین میزان بهره¬وری آب آبیاری در بخش فومنات استان گیلان

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد