می باشد.
جدول 3-3 ایستگاه شماره 3 ( پارکینگ 1)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
18
4
3
32
13
17
تعدادماده ها
15
2
9
29
12
تعداد نابالغ
15
3
5
8
15
تعداد ماده دارای تخم
1
4
2
5
5
6
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
49
13
5
324
357
565
طول متوسط نرها
7
3/6
5/8
9/7
7/7
5/10
طول متوسط ماده ها
5/6
05/6
6/7
7/6
4/8
طول متوسط ماده های دارای تخم
10
6/5
1/7
46/8
42/9
8/10
بیشترین طول نر
8
8
4/9
10
10
13
بیشترین طول ماده
8
1/6
1/8
9
13
بیشترین طول ماده دارای تخم
10
7
2/8
1/9
11
12
وزن متوسط نرها
032/0
020/0
028/0
026/0
027/0
041/0
وزن متوسط ماده ها
020/0
016/0
021/0
018/0
022/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
053/0
014/0
027/0
031/0
041/0
041/0
بیشترین وزن نر
040/0
024/0
046/0
053/0
041/0
061/0
بیشترین وزن ماده
048/0
020/0
028/0
041/0
065/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
053/0
020/0
039/0
039/0
058/0
057/0
تعداد تخم های شمارش شده
13
16
11
63
86
115
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
13
4
5/5
6/12
2/17
1/19
میانگین هم آوری
245
5/286
3/325
2/428
435
5/426
بیشترین ضریب هم آوری
245
363
625
666
600
666
نسبت جنسی ( نر / ماده )
83/0
5/0
28/0
2/2
70/0
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
25/6
6/66
100
4/38
7/14
3/33
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
100
تعداد گاماروس های جفت شده
2
4
44
3-4 ایستگاه شماره 4 ( پارکینگ 3):
بیشترین تعداد نر در دی ماه و کمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت ماه و کمترین آن در ماههای مرداد وشهریور است. بیشترین تعداد نابالغ درماههای آبان و اسفند در صورتیکه در شهریورماه این تعداد به حداقل(صفر) می رسد، همچنیین تعداد ماده های دارای تخم در آبان ماه زیاد و در شهریور ماه به کمترین تعداد خود می رسد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اسفند ماه با 355 گاماروس و کمترین آن در شهریور با 3 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثر ماه های نمونه برداری شده بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(8/11میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(2/6میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است. وزن متوسط نرها در اردیبهشت بیشترین افزایش را نشان می دهند. وزن متوسط ماده ها در اسفند ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در دی ماه بیشترین و در شهریور کمترین است. بیشترین میانگین هم آوری با 19 تخم مربوط به اسفند ماه و کمترین آن با 2 تخم مربوط به شهریور ماه است.
بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به آبان ماه(5/493) و کمترین آن شهریور ماه (100)می باشد. بیشترین نسبت جنسی(نر / ماده) در آبان (3/2) و کمترین آن مرداد ماه (33/0) می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی درمرداد (80درصد) و کمترین آن در اسفند (22/2درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به اردیبهشت ماه (14گاماروس) می باشد.
جدول 3-4 ایستگاه شماره 4 ( پارکینگ 3)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
3
1
8
22
10
19
تعدادماده ها
1
1
19
17
14
22
تعداد نابالغ
8
22
3
22
2
تعداد ماده دارای تخم
4
1
12
10
4
7
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
16
3
76
72
355
148
طول متوسط نرها
3/6
2/6
41/7
1/8
3/10
11
طول متوسط ماده ها
7
2/5
63/5
1/7
5/10
45/9
طول متوسط ماده های دارای تخم
5/7
2/6
8
92/9
7/10
8/11
بیشترین طول نر
7
2/6
11
10
12
13
بیشترین طول ماده
7
2/5
8
2/9
13
13
بیشترین طول ماده دارای تخم
9
2/6
4/9
11
12
14
وزن متوسط نرها
011/0
011/0
023/0
033/0
040/0
053/0
وزن متوسط ماده ها
020/0
013/00
008/0
022/0
038/0
033/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
025/0
020/0
026/0
042/0
051/0
071/0
بیشترین وزن نر
014/0
011/0
049/0
051/0
058/0
071/0
بیشترین وزن ماده
020/0
013/0
028/0
039/0
061/0
063/0
بیشترین وزن ماده های دارای تخم
025/0
020/0
037/0
052/0
063/00
064/0
تعداد تخم های شمارش شده
27
2
156
162
76
76
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
75/6
2
17/9
2/16
19
8/10
میانگین هم آوری
5/348
100
5/493
6/299
3/434
9/244
بیشترین ضریب هم آوری
428
100
606
6/709
782
340
نسبت جنسی ( نر / ماده )
33/0
1
3/2
77/0
4/1
1/1
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
80
50
7/38
37
22/2
1/24
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
80
تعداد گاماروس های جفت شده
2
6
8
14
3-5 ایستگاه 5 (پارکینگ 5):
بیشترین تعداد نر در ماههای اردیبهشت و اسفند وکمترین آن در دی ماه است. بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت و کمترین آن در دی ماه و شهریور ماه است. بیشترین تعداد نابالغ در اردیبهشت ماه، و در شهریور این تعداد به صفر می رسد. تعداد ماده های دارای تخم در اسفند ماه زیاد و در شهریور ماه به کمترین تعداد خود می رسد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اردیبهشت ماه با 139 گاماروس و کمترین آن در شهریور با 2 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثر ماه های نمونه برداری شده بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(2/11میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(6میلیمتر) مربوط به مرداد ماه است. وزن متوسط نرها در اردیبهشت و دی ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند. وزن متوسط ماده هادر اسفند ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند.تعداد تخم های شمارش شده در اسفند ماه بیشترین و در شهریور کمترین است. بیشترین میانگین هم آوری با5/20 تخم مربوط به دی ماه و کمترین آن با 0تخم مربوط به شهریور ماه است.
بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به آبان ماه(516) و کمترین آن شهریور ماه (صفر)می باشد . بیشترین نسبت جنسی (نر / ماده) در آبان (1) و کمترین آن شهریور و دی ماه (صفر) می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در دی ماه (100درصد) و کمترین آن در شهریور ماه(صفر درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به اردیبهشت ماه (7گاماروس)می باشد.
جدول 3-5 ایستگاه شماره 5( پارکینگ 5)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
2
2
9
1
16
16
تعدادماده ها
1
9
8
11
تعداد نابالغ
3
12
3
14
14
تعداد ماده دارای تخم
1
5
2
12
9
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
7
2
35
6
125
139
طول متوسط نرها
6
7
1/8
7
3/9
5/9
طول متوسط ماده ها
6
91/6
7/9
8/7
طول متوسط ماده های دارای تخم
6
5/8
1/9
9/10
2/11
بیشترین طول نر
6
2/7
10
7
12
13
بیشترین طول ماده
6
4/10
12
10
بیشترین طول ماده دارای تخم
6
4/8
2/10
13
13
وزن متوسط نرها
018/0
022/
025/0
033/0
032/0
033/0
وزن متوسط ماده ها
002/0
017/0
035/0
021/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
009/0
027/0
046/0
043/0
046/0
بیشترین وزن نر
024/0
027/0
047/0
033/0
068/0
060/0
بیشترین وزن ماده
002/0
045/
058/0
033/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
009/0
035/
057/0
064/0
063/0
تعداد تخم های شمارش شده
4
75
41
209
107
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
4
15
5/20
4/17
8/11
میانگین هم آوری
4/444
516
3/436
4/363
4/239
بیشترین ضریب هم آوری
4/444
1/857
1/456
3/542
3/333
نسبت جنسی ( نر / ماده )
5/0
1
5/0
6/0
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
50
7/35
100
60
45
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
100
تعداد گاماروس های جفت شده
3
1
4
7
3-6 ایستگاه شماره 6 ( پارکینگ 6):
بیشترین تعداد نر در اسفند ماه وکمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت و کمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد نابالغ در آبان ماه و اسفند ماه، و در ماههای مرداد، شهریور و دی این تعداد به صفر می رسد. تعداد ماده های دارای تخم در اسفند ماه زیاد و در مرداد، شهریور و آبان ماه به صفر می رسد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اردیبهشت ماه با 320 گاماروس و کمترین آن در شهریور با 1 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثر ایستگاه ها بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(11میلیمتر) در دی ماه و کمترین طول(2/9میلیمتر) مربوط به اسفند ماه است. وزن متوسط نرها در دی ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند در صورتیکه. وزن متوسط ماده ها در اسفند ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند.تعداد تخم های شمارش شده در اسفند ماه بیشترین و در ماههای مرداد، شهریور و آبان کمترین است.
بیشترین میانگین هم آوری با 21 تخم مربوط به دی ماه و کمترین آن با صفر تخم مربوط به ماههای مرداد، شهریور و آبان ماه است. بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به دی ماه(2/401) و کمترین آن در ماههای مرداد،شهریور و آبان ماه (صفر) می باشد. بیشترین نسبت جنسی( نر / ماده ) در اردیبهشت (8/2) و کمترین آن شهریور (صفر)می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در دی ماه (6/66درصد) و کمترین آن در ماههای شهریور، مرداد و آبان (صفر درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به ماههای اسفند و اردیبهشت (16گاماروس)می باشد.
جدول 3-6 ایستگاه شماره 6( پارکینگ 6)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
2
1
3
6
17
12
تعدادماده ها
1
2
2
11
34
تعداد نابالغ
2
3
1
تعداد ماده دارای تخم
4
19
3
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
3
1
7
12
137
320
طول متوسط نرها
5/6
2/5
1/7
7/9
4/9
4/10
طول متوسط ماده ها
7
05/6
10
9/8
5/7
طول متوسط ماده های دارای تخم
11
2/9
3/9
بیشترین طول نر
7
2/5
4/7
11
12
14
بیشترین طول ماده
7
7
11
11
14
بیشترین طول ماده دارای تخم
13
12
11
وزن متوسط نرها
010/0
012/0
025/0
052/0
051/0
034/0
وزن متوسط ماده ها
014/0
015/0
036/0
052/0
019/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
056/0
049/0
025/0
بیشترین وزن نر
011/0
012/0
031/0
059/0
077/0
065/0
بیشترین وزن ماده
014/0
020/0
042/0
070/0
060/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
073/0
073/0
036/0
تعداد تخم های شمارش شده
84
330
13
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
21
3/17
3/4
میانگین هم آوری
2/401
5/363
9/257
بیشترین ضریب هم آوری
4/571
9/531
4/368
نسبت جنسی ( نر / ماده )
5/0
66/0
33/0
64/0
8/2
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
6/66
63
1/8
بیشترین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید