میانگین ضریب زاد آوری
6/66
تعداد گاماروس های جفت شده
3
16
16
3-7 ایستگاه7 (شازده رودخانه):
بیشترین تعداد نر درشهریور ماه وکمترین آن در آبان ماه است. بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت و کمترین آن در دی ماه است. بیشترین تعداد نابالغ در ماه آبان و کمترین آن دی ماه که تعداد آن به صفر می رسد. تعداد ماده های دارای تخم درشهریور ماه زیاد و آبان ماه به صفر می رسد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در شهریور ماه با 968 گاماروس و کمترین آن در دی ماه با 5 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثر ایستگاه ها بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(25/11میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(66/7 میلیمتر) مربوط به مرداد ماه است. وزن متوسط نرها در شهریور و اسفند بیشترین افزایش را نشان می دهند در صورتیکه وزن متوسط ماده ها در شهریور بیشترین افزایش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در شهریور ماه بیشترین و آبان کمترین است. بیشترین میانگین هم آوری با 5/22 تخم مربوط به شهریور ماه و کمترین آن با صفر تخم مربوط به آبان ماه است.
بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به شهریور ماه(8/363) و کمترین آن آبان ماه (صفر)می باشد. بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده ) در آبان(5) و کمترین آن دی (33/0) می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در دی ماه ( 50 درصد) و آبان (صفر درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به شهریور (44 گاماروس) می باشد.
جدول 3-7 ایستگاه شماره 7( شازده رودخانه)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
17
19
2
3
4
17
تعدادماده ها
11
15
10
1
3
24
تعداد نابالغ
10
4
12
8
5
تعداد ماده دارای تخم
5
12
1
1
4
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
43
968
24
5
16
219
طول متوسط نرها
8/6
72/7
8/5
6
75/9
10
طول متوسط ماده ها
42/5
78/8
95/5
6
66/6
75/7
طول متوسط ماده های دارای تخم
66/7
71/8
8
9
25/11
بیشترین طول نر
2/8
2/9
4/6
7
11
13
بیشترین طول ماده
2/6
10
4/7
6
7
10
بیشترین طول ماده دارای تخم
2/8
10
8
9
12
وزن متوسط نرها
021/0
032/0
011/0
017/0
032/0
031/0
وزن متوسط ماده ها
015/0
037/0
012/0
022/0
014/0
017/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
026/0
037/0
029/0
036/0
040/0
بیشترین وزن نر
030/0
050/0
014/0
020/0
044/0
060/0
بیشترین وزن ماده
020/0
052/0
025/0
022/0
016/0
028/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
035/0
047/0
029/0
036/0
048/0
تعداد تخم های شمارش شده
38
271
10
13
51
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
6/7
5/22
10
13
75/12
میانگین هم آوری
7/257
8/363
8/344
1/361
1/324
بیشترین میانگین ضریب هم آوری
4/545
6/613
8/344
1/361
6/790
نسبت جنسی ( نر / ماده )
64/0
78/0
5
33/0
75/0
4/1
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
2/31
4/44
50
25
2/14
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
50
تعداد گاماروس های جفت شده
44
1
12
3-8 ایستگاه شماره 8 (دریاکنار):
بیشترین تعداد نر در آبان وکمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد ماده در دی ماه و کمترین آن در شهریور ماه است. همچنیین بیشترین تعداد نابالغ در ماههای اردیبهشت و در دی بوده در صورتیکه در مرداد ماه این تعداد کمترین حد میزان می رسد. تعداد ماده های دارای تخم در دی ماه زیاد و مرداد ماه کمترین مقدار است.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در دی ماه با 132 گاماروس و کمترین آن در مرداد ماه با 14 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثرایستگاه ها بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(9/11میلیمتر) در اسفند ماه و کمترین طول(55/6 میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است. وزن متوسط نرها در دی و اردیبهشت بیشترین افزایش را نشان می دهند. وزن متوسط ماده ها در دی ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در دی ماه بیشترین و مرداد کمترین است.
بیشترین میانگین هم آوری با 6/17 تخم مربوط به اردیبهشت ماه و کمترین آن با 8 تخم مربوط به مرداد ماه است. بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به شهریورماه(4/654) و کمترین آن مرداد ماه (8/265) می باشد. بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده ) در اردیبهشت (90/0) و کمترین آن شهریور (2/0) می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی درشهریور (80 درصد) و اردیبهشت (5/37درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به دی ماه (21گاماروس)می باشد.
جدول 3-8 ایستگاه شماره 8( دریاکنار)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعداد نرها
8
5
18
16
17
11
تعدادماده ها
3
1
9
13
9
10
تعداد نابالغ
1
6
4
1
5
23
تعداد ماده دارای تخم
2
4
6
20
19
6
تعدادکل نمونه ها
(مربوط به شمارش کوادرات)
14
16
37
132
71
127
طول متوسط نرها
9/6
64/6
9/6
5/9
8/10
10
طول متوسط ماده ها
7
2/7
2/6
10
8/9
9/6
طول متوسط ماده های دارای تخم
5/8
55/6
9/7
5/9
9/11
1/10
بیشترین طول نر
8
8
9
11
13
12
بیشترین طول ماده
1/7
2/7
8
10
13
9
بیشترین طول ماده دارای تخم
9
8
9
11
13
11
وزن متوسط نرها
019/0
014/0
019/0
040/0
036/
040/0
وزن متوسط ماده ها
024/0
020/0
014/0
044/0
023/0
034/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
030/0
018/0
026/0
042/0
046/0
042/0
بیشترین وزن نر
034/0
020/0
041/0
059/0
061/0
053/00
بیشترین وزن ماده
028/0
020/0
021/0
058/0
060/
027/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
031/0
027/0
033/0
057/0
063/
058/0
تعداد تخم های شمارش شده
16
33
81
322
311
106
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
8
25/8
5/13
1/16
3/16
6/17
میانگین هم آوری
8/265
4/654
1/523
38/355
4/338
8/429
بیشترین ضریب هم آوری
3/290
8/888
800
600
2/638
8/742
نسبت جنسی( نر / ماده )
37/0
2/0
5/0
81/0
52/0
90/0
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
40
80
40
6/60
8/67
5/37
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
80
تعداد گاماروس های جفت شده
3
2
21
8
7
3-9 ایستگاه شماره 9 ( خزرشهر) :
بیشترین تعداد نر در آبان وکمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت و کمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد نابالغ در شهریور و در اردیبهشت وآبان این تعداد کمترین است. تعداد ماده های دارای تخم در مرداد ماه زیاد و شهریور ماه کمترین مقدار است.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اسفند ماه با 2100 گاماروس و کمترین آن در شهریور ماه با 26 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول نرها بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(11میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(3/6میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است. وزن متوسط نرها در اردیبهشت بیشترین افزایش را نشان می دهند. وزن متوسط ماده ها در مرداد ماه بیشترین افزایش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در دی ماه بیشترین وشهریور کمترین است. بیشترین میانگین هم آوری با 8/15 تخم مربوط به دی ماه و کمترین آن با 4/5 تخم مربوط به مرداد ماه است .
بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به شهریورماه (8/645) و کمترین آن مرداد ماه (2/153)می باشد . بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده ) در دی ماه (3/1) و کمترین آن آبان (22/0)می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی درشهریور (1/57درصد) وکمترین آن آبان (22درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به اسفند ماه (280 گاماروس)می باشد.
جدول 3-9 ایستگاه شماره 9( خزرشهر)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعداد نرها
22
7
36
15
22
19
تعدادماده ها
14
3
8
20
18
23
تعداد نابالغ
2
12
1
9
3
1
تعداد ماده دارای تخم
9
4
5
6
7
7
تعدادکل نمونه ها
(مربوط به شمارش کوادرات)
47
26
1650
112
2100
310
طول متوسط نرها
8
75/6
68/7
4/9
6/10
7/9
طول متوسط ماده ها
9/8
6
75/7
7
7/9
6/8
طول متوسط ماده های دارای تخم
8/7
3/6
8
6/9
2/9
11
بیشترین طول نر
10
1/8
9
11
12
13
بیشترین طول ماده
9
2/6
9
9
13
12
بیشترین طول ماده دارای تخم
9
7
9
11
11
11
وزن متوسط نرها
032/0
021/0
025/0
027/0
037/0
042/0
وزن متوسط ماده ها
034/0
013/0
022/0
015/0
032/0
032/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
033/0
015/0
028/0
032/0
037/0
046/0
بیشترین وزن نر
044/0
026/0
040/0
040/0
055/0
070/0
بیشترین وزن ماده
043/0
018/0
030/0
022/0
058/0
061/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
048/0
020/0
037/0
043/0
038/0
058/0
تعداد تخم های شمارش شده
49
40
48
95
67
69
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
4/5
10
6/9
8/15
5/9
8/9
هم آوری
2/153
8/645
362
1/496
259
3/212
بیشترین میانگین ضریب هم آوری
250
1/857
3/526
1/655
4/432
9/358
نسبت جنسی( نر / ماده )
63/0
42/0
22/0
3/1
81/0
2/1
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
1/39
1/57
22
23
28
23
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
1/57
تعداد گاماروس های جفت شده
3
1
280
16
3-10 ایستگاه شماره 10 (پارک لاله) :
بیشترین تعداد نر در آبان وکمترین آن در دی ماه است . بیشترین تعداد ماده در اردیبهشت و کمترین آن در شهریور ماه است. بیشترین تعداد نابالغ در مرداد و در آبان این تعداد کمترین است. تعداد ماده های دارای تخم درآبان و اسفند ماه زیاد و شهریور ماه کمترین مقدار است .
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اردیبهشت با 245 گاماروس و کمترین آن در دی ماه با 13 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول متوسط نرها در اکثر ایستگاه ها بیشتر از طول ماده ها است .بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(1/11میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(2/6میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است. وزن متوسط نرها در دی بیشترین افزایش را نشان می دهند. وزن متوسط ماده هادر اردیبهشت بیشترین افزایش را نشان می دهند.تعداد تخم های شمارش شده در اسفند ماه بیشترین ودرمرداد وشهریور کمترین است . بیشترین میانگین هم آوری با9/16تخم مربوط به اسفند ماه و کمترین آن با 5/2تخم مربوط به مرداد ماه است .
بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به اسفند ماه (7/435) و کمترین آن مرداد ماه( 314)می باشد . بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده ) در اسفند(3/1) و کمترین آن شهریور (صفر)می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی درشهریور (100درصد) و کمترین آن مرداد (75/18درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به اردیبهشت ماه (21گاماروس)می باشد.
جدول 3-10 ایستگاه شماره 10( پارک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعجبران خسارت، تجارتخانه، طلاق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید