DP212],-1,1);
lmiterm([33 1 1 DP221],-1,1);
lmiterm([63 1 1 EP11],-1,1);
lmiterm([63 1 2 0],1);
lmiterm([63 2 2 DP11],-1,1);
lmiterm([64 1 1 EP22],-1,1);
lmiterm([64 1 2 0],1);
lmiterm([64 2 2 DP22],-1,1);
lmiterm([65 1 1 EP12],-1,1);
lmiterm([65 1 2 0],1);
lmiterm([65 2 2 DP12],-1,1);
lmiterm([66 1 1 EP21],-1,1);
lmiterm([66 1 2 0],1);
lmiterm([66 2 2 DP21],-1,1);
lmiterm([73 1 1 EP112],-1,1);
lmiterm([73 1 2 0],1);
lmiterm([73 2 2 DP112],-1,1);
lmiterm([74 1 1 EP121],-1,1);
lmiterm([74 1 2 0],1);
lmiterm([74 2 2 DP121],-1,1);
lmiterm([75 1 1 EP212],-1,1);
lmiterm([75 1 2 0],1);
lmiterm([75 2 2 DP212],-1,1);
lmiterm([76 1 1 EP221],-1,1);
lmiterm([76 1 2 0],1);
lmiterm([76 2 2 DP221],-1,1);
LMIs=getlmis;
[tmin,xfeasp]=feasp(LMIs);
tmin
p=dec2mat(LMIs,xfeasp,P);
pr=dec2mat(LMIs,xfeasp,Pr);
n1=dec2mat(LMIs,xfeasp,N1);
n2=dec2mat(LMIs,xfeasp,N2);;
s=dec2mat(LMIs,xfeasp,S);
ep11=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP11);
ep12=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP12);
ep21=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP21);
ep22=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP22);
dp11=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP11);
dp12=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP12);
dp21=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP21);
dp22=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP22);
ep112=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP112);
ep121=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP121);
ep212=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP212);
ep221=dec2mat(LMIs,xfeasp,EP221);
dp112=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP112);
dp121=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP121);
dp212=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP212);
dp221=dec2mat(LMIs,xfeasp,DP221);
%%%%%%%%%%%Second M-file%%%%%%%%%%%%%
setlmis([]);
N1=lmivar(1,[1 1]);
N2=lmivar(1,[1 1]);
[P11,n,sP11]=lmivar(1,[1 1]);
[P12,n,sP12]=lmivar(2,[1 1]);
[P,n,sP]=lmivar(3,[sP11,sP12;sP12′,sP11]);
Pr=lmivar(1,[1 1]);
[S11,n,sS11]=lmivar(1,[2 1]);
[S12,n,sS12]=lmivar(2,[2 1]);
[S22,n,sS22]=lmivar(1,[1 1]);
[S,n,sS]=lmivar(3,[sS11,sS12;sS12′,sS22]);
EP11=lmivar(1,[1 1]);
DP11=lmivar(1,[1 1]);
EP22=lmivar(1,[1 1]);
DP22=lmivar(1,[1 1]);
EP12=lmivar(1,[1 1]);
DP12=lmivar(1,[1 1]);
EP21=lmivar(1,[1 1]);
DP21=lmivar(1,[1 1]);
EP112=lmivar(1,[1 1]);
DP112=lmivar(1,[1 1]);
EP121=lmivar(1,[1 1]);
DP121=lmivar(1,[1 1]);
EP212=lmivar(1,[1 1]);
DP212=lmivar(1,[1 1]);
EP221=lmivar(1,[1 1]);
DP221=lmivar(1,[1 1]);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%%%%%%
lmiterm([1 1 1 P],A1′,1,’s’);

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید