……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۱- اثر جیرهای آزمایشی بر کارکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۳- مرگ ها در مراحل مختلف پرورش  ………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۴- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………….۵۲

۴-۵- اثر جیره­های آزمایشی بر جواب ایمنی همورال در مقابل مریضی نیوکاسل در جوجه­های گوشتی.....۵۲

۴-۶-پارامتر­های خونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

فصل پنجم  بحث …………………………………………………………………………………………۵۹

۵-۱-  بحث مربوط به کارکرد………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۵-۱-۱- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۵-۱-۲- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۵-۱-۳- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۵-۱-۴- بحث مربوط به سیر تازه بر کارکرد…………………………………………………………………………………………………..۶۵

۵-۱-۵- بحث مربوط به پیاز تازه روی کارکرد ………………………………………………………………………………………….۶۵

۵-۱-۶- بحث مربوط به اثرات دوطرفه سیر و  پیاز تازه کارکرد……………………………………………………………………..۶۶

۵-۲-  بحث مربوط به متابولیتای خونی در روز ۴۲ پرورش…………………………………………………………………….۶۶

۵-۳- بحث مربوط به اثر جیره­های آزمایشی بر جواب ایمنی هومورال در مقابل مریضی نیوکاسل و وزن اندامای ایمنی در جوجه­های گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۵-۴- بحث مربوط به  وزن نسبی لاشه و اندامای داخلی………………………………………………………………………….۷۱

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تکنیک فروش حرفه ای : فرایند فروش یعنی هنر تأثیرگذاری!
دسته‌ها: آموزشی