…………………………………………….66

۴-۲-۱-۴- دبی رسوب ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۲-۱-۵- دبی رسوب کل………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۲-۲- مدلMPSIAC ………………………………………………………………………………………………… 68

۴-۲-۲-۱- عامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۲-۲-۲- عامل خاک………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۲-۳- عامل آب و هوا…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۲-۲-۴-عامل رواناب………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۲-۵-عامل شیب………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲-۲-۶-عامل پوشش زمین……………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲-۲-۷- عامل کاربری سرزمین…………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۲-۲-۸- عامل فرسایش مناطق بالا دست…………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۲-۲-۹- عامل فرسایش رودخانه ای……………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲-۲-۱۰- تعیین میزان فرسایش و رسوب با مدل MPSIAC………………………………… 82

۴-۳- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۴- آزمایش اعتبار مدلا…………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۵- حساسیت سنجی مدلا…………………………………………………………………………………………۹۳

فهرست مطالب                                                                                                                             ج

 

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

منابع و مآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- میزان رسوب گذاری در مخازن سدها در مناطق مختلف دنیا……………………….. ۲۰

جدول۲-۲- وضعیت رسوب در تعدادی از سدهای مخزنی ایران………………………………………….۲۱

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مفاهیم ساده راه حل ترک جنگای هدف دار
دسته‌ها: آموزشی