راهبردای مناسب واسه رشد و گسترش تفکر دانش آموز

مثل عواملی که در تقویت تفکر انتقادی موثر هستن عبارتند از :

 • هر جلسه رو با طرح یه مسئله یا بحث شروع کنین. شروع کردن جلسه کلاس با طرح یه مسئله یا سئوال بستگی به موضوع درس داره وهم اینجور به شاگردان کمک می کنه که در جای خود مستقر شن و حواس خود رو جمع کنن (مایرز ،1986؛ ترجمه ابیلی ،1386 ).
 • پرسشای تکمیلی سئوال کنین. به علم آموزان کمک کنین صحبتای خود رو با پرسشا، باز و روشن کنن که واسه تفکرشون رقابت برانگیز باشه، مثلا “”به چه دلیل “،”می تونین بیشتر بگید “(فیشر ،2002 ؛ترجمه کیان زاده،1388 ).
 • به پرسشای علم آموزان ارزش زیادی بدین (سانتراک ،2004 ؛ترجمه سعیدی و همکاران ،1387 ).
 • در مقابل سوالایی که علم آموزان از شما می پرسن، علاوه بر جواب سئوال، دلایل اون رو هم بگید (سیف ،1389 ).

 

 • تید و لهمن[1] (2002 )، فکر می کنند که رفتارهایی مثل سئوال پرسیدن و دودلی داشتن در هر موضوع ، در رشد تفکر انتقادی علم آموزان تاثیر گذاره (لون و همکاران ،2010 ).
 • یکی دیگه از عوامل موثر، مشارکت و همراهی اعضای گروه با یکدیگره که به عواملی چون بررسی مباحث و ارائه ایده ها و نظرات متفاوت و مشارکت فعال دانش آموز در یادگیری خود وارائه تکالیف و یافته های پژوهشا به یکدیگر بستگی داره (عارفی و رضایی زاده ،1390 ).
 • کوهن[2] (2000) و موسلی (2005 )، فکر می کنند که در فعالیتایی که علم آموزان خود فعالند، یادگیری پیشرفت بیشتری داره (مارین و هالپرن ،2011 ).
 • در صورت امکان به وقت کلاس اضافه کنین، تفکر انتقادی زمانی پرورش پیدا میکنه که شاگردان وقت کافی واسه تفکر و تفکر داشته باشن (مایرز ،1986 ،ترجمه ابیلی ،1386 ).
 • بیلینگ و هالستید[3] (2005 )، هم واسه پیشرفت مهارتای تفکر انتقادی علم آموزان، به ایجاد یه محیطی که در اون دانش آموز اختیار داده شه، تاکید کردن (پوپیل ،2011 ).
 • نقش مدافع شیطان رو بازی کنین. با بیا دیدگاههای مخالف، اونا رو مجبور کنین تلاش کنن واسه دیدگاههای خود دلیل بیارن (فیشر ،2002 ؛ترجمه کیان زاده ،1388 ).
 • دکتر ماریلان، مازارو، استیب[4] (2003 )، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن که به کار گیری تکالیف نوشتاری، بحث گروهی، کارگاه آموزشی کوچیک، ارائه گزارش موردی، اجرای نقش در مراحل آموزش می تونه از راهبردای موثر جهت رشد و ارتقای مهارتای تفکر انتقادی در افراد باشه (مارین و هالپرن،2011) .
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   حیطهای مربوط به سلامت روان

– Ted &Lehman,M1

2- Kuhn,D

3- Biling,M.&Halsted,J.A

4- Marilan & Mazarou & Estaib

دسته‌ها: بهترین