این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبانی و منابع مسئولیت مدنی