الف- اصل بر این است که ابلاغ در آخرین محلی که در پرونده ی محاکماتی به محکوم علیه صورت گرفته و سابقه ی ابلاغ ایجاد نموده است به عمل آید مگر محکوم علیه اقامتگاه خود را  تغییر داده و نشانی جدید آن را به دایره ی اجراء اعلام نموده باشد، نقل مکان محکوم علیه بدون اطلاع به دایره ی اجراء موجب تغییر محل ابلاغ نمی گردد حتی اگر این مسأله برای دوایر اجراء احراز شده باشد که ابلاغ اوراق در محل سابق هرگز موجب اطلاع شخص مخاطب نخواهد گردید .

ب- ممکن است خوانده ی پرونده مجهول المکان بوده  و اوراق در جریان دادرسی از طریق انتشار آگهی به وی ابلاغ گردیده باشد در این حالت طبق ماده ی 10قانون اجرای احکام مدنی که جریان ابلاغ را به ماده 72قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مدلول آن در ماده ی 100قانون فعلی بیان گردیده ارجاع داده است مفاد اجرائیه باید یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشاربه حالت اعلان درآید مگر اینکه محکوم علیه مجهول المکان قبل از ابلاغ اجرائیه به دایره ی اجراء مراجعه و محل اقامت خود را اعلام نموده باشد .

ج- اقامتگاه انتخابی :

مطابق مواد 78 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی 1010قانون مدنی هریک از اصحاب دعوی در ضمن معامله یا قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله می توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان محل ابلاغ اوراق قضایی انتخاب نموده(که اصطلاحا چنین  اقامتگاهی را اقامتگاه انتخابی می نامند)، چنین اقامتگاهی نسبی و محدود بین همان رابطه ی حقوقی بوده و  تغییر آن تنها به وجود رضایت طرفین خواهد بود [6] .

 

[1] ر.ک به قرآن کریم سوره ی مائده، آیه ی 67

[2] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (1390)، گنج دانش،تهران،چاپ بیست و سوم، ص 3

[3] مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی 149/7مورخ (15/01/1383) ابلاغ اجرائیه وظیفه ی دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است ودر جاهایی که دایره ی اجراء تشکیل شده باشد می توان این امر را از آن دوایر خواست.-

[4] شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره ی بنیادین)، (1390)،دراک،تهران جلد اول،ص 60

[5]ر.ک به تبصره ی ماده ی 306قانون آیین دادرسی مدنی

[6] کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ایران،(1385)،میزان،تهران،چاپ سیزدهم، ص 617، ش 1و 2