4-متخصصصین فنی(فن سالاران ):تحلیلگران ،کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استاندارد سازی را در سازمان به عهده دارند.
5- بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصدی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیر مستقیم به سازمان ارائه می دهند. (الوانی و دانایی فرد،1388).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   چگونگی پدیدآمدن آزمونTCI و اطلاعات مربوط به آن
دسته‌ها: آموزشی