مدیریت هدف دار بازار

مدیریت هدف دار بازار سیستمی واسه کمک به مدیریت واسه خلق، تغییر یا حفظ راه حل کسب وکار و خلق چشم انداز استراتژیکه.

چشم انداز هدف دار تجسمی از نتیجه راه حل اینده و یا یه سری از راه حل هاست.

درصورت آماده نبودن و نبود آمادگی شرکت واسه اجرا، تحقق یک راه حل بهینه ممکنه با تأخیر همراه باشه. چشم انداز نشون دهنده مقصود راه حلای موقت و فعالیتای سازمانه که الهام بخش سازمان بوده و اهداف سازمان رو مهم و جهت گیری اصلی می کنه.

تصمیمات هدف دار می تونن به قیمت موفقیت، میونه روی، شکست و یا باقی موندن یک شرکت تموم شن. تغییر دادن یافته های حاصل از راه حلا از بُعد زمانی و یا منابع بسیار پر هزینه هستن.

پیشرفت راه حلای کسب وکار درست هدف اصلیه و با داشتن راه حل کسب وکار موظف هستیم:

 • دائمی راه حل رو به رقابت بکشیم تا از هم خوانی اون با بازار در حال تغییر و تناسب اون در استفاده از فرصتای ایجاد شده اطمینان پیدا کنیم.
 • از توانایی شرکت واسه پیشرفت و حفظ راه حل اطمینان حاصل کنیم.
 • راه حل رو با تلاش و تمرکز اجرا کنیم، چراکه بهترین راه حلا اگه بد اجرا شن شک نداشته باشینً با شکست روبرو می گردن.

بررسی خارجی

این بررسی به بررسی عناصر خارجی مربوط به یک سازمان مثل مشتریان، رقبا، بازارها و ریز بازارها و محیط یا بخش بیرون از بازار می پردازه.

بررسی مشتری اولین قدم در بررسی خارجیه که به تعریف بخشای مشتریان یک سازمان و محرکای هر بخش و نیازای برآورده نشده اونا مربوط می شه.

بررسی حریف تلاش می کنه رقبا (هم جاری و هم بالقوه) رو تعریف کنه و کارکرد، تصویر، راه حل و نقاط قوت و ضعف اونا رو تشریح کنه.

بررسی بازار با هدف تشریح جذابیت بازار و ریز بازارا و فهم تغییرات اون هاس طوری فرصتا و تهدیدها مشخص شن و راه حلا برابری پیدا کنن.

بررسی محیطی به تعریف و درک فرصتا و تهدیدهای که بوسیله نیروهای بیشتر کسب وکار ایجاد می شن، می پردازه.

بررسی خارجی باید به شکل هدف دار به تشخیص فرصتا، تهدیدها،روندها، ابهامات هدف دار و گزینه های هدف دار جاری و بالقوه بده و همراه از خطر توصیفی بودن بیش ازحد دوری کنه.

بررسی داخلی

هدف بررسی داخلی ارائه درک دقیق از جنبه های با اهمیت هدف دار داخل سازمانه. این بررسی بر فروش و بازده سرمایه، میزان رضایت مندی/وفاداری مشتریان، کیفیت، تصویر برند، هزینه ها و فعالیت اجناس نظارت داره.

تشخیص و آزمایش قوتا و ضعفای سازمانی، اولویتای هدف دار رو هدایت می کنه که هم شامل پیشرفت راه حلای جدید و هم برابری راه حلای فعلی هست.

ایجاد برابری و اجرای راه حل

واسه پرداختن به این موضوع باید به دنبال جواب سؤالای زیر باشیم:

 • چیجوری در مورد بخش کسب وکار تصمیم میگیرین؟
 • گزینه های مربوط به گزاره ارزش کدم ان و چیجوری راه حلای پیشرفت رو هدایت می کنن؟
 • چه نوع داراییا و قابلیتی، مریت پایدار ایجاد می کنه؟
 • چه راه حلا و برنامه های عملکردی به موفقیت هدف دار منجر می شه؟
 • کسب وکار اصلی باید منبع رشد باشه یا نیازه که اون طرف اون حرکت کرد؟
 • راه حل جهانی به چه معنیه؟
 • واحدهای کسب وکار چیجوری باید اولویت بندی شن؟
 • بنگاه مادر سرمایه گذاری در بعضی از کسب وکارهایش رو کم می کنه؟
 • سازمان چیجوری می تونه خود رو موافق کنه طوریکه پشتیبان راه حل باشه و نه مانع اون؟

 

مروری بر مدیریت هدف دار بازار

مدیریت بازار هدف دار تلاش داره:

• اهمیت دادن به انتخابای هدف دار رو سرعت بخشه. مشکلی که بیشتر شرکتا با اون روبه رو هستن محو شدن تصمیمات و برنامه های هدف دار در مشکلات روزانه س. هیچی غم انگیزتر از شکست یک شرکت نیس به خاطر این که زمانی تصمیم استراتژیکی گرفته که دیگه دیر شده.
• به تغییر در کسب وکار کمک می کنه. واسه کسب وکارهایی با محیط خاص و الگوی فروش رضایت بخش ممکنه نیاز کمی به تغییر هدف دار وجود داشته باشه ولی بیشتر سازمانا در محیطایی خیلی غیرقابل پیش بینی و متغیر هستن پس به رویکردهایی واسه کمک به تغییر نیاز دارن.
• دیدگاهی بلندمدت بخشه. فشارهای مجود به دلیل مدیریت اهداف کوتاه مدت باعث خطاهای هدف دار می شه.
• تصمیمات مربوط به تخصیص منابع رو رو میسازن.
• به بررسی هدف دار و تصمیم گیری کمک کنه. مفاهیم، مدلا و متدولوژیایی وجود دارن که می تونن به یک کسب وکار در جمع آوری و بررسی اطلاعات و روبرو شدن با تصمیمات هدف دار مشکل کمک کنن.
• یک مدیریت هدف دار ارائه کنه و سیستم رو کنترل کنه. دقیق شدن بر داراییا و تواناییا پیشرفت اهداف و برنامه های مربوط به پیشرانهای هدف دار مبنای مدیریت هدف دار یک کسب وکار هستن.
• سیستمای ارتباطات و هماهنگی افقی و عمودی ایجاد می کنه. مدیریت هدف دار بازار راهی واسه انتقال مسائل و راه حلای پیشنهادی در داخل سازمان جفت و جور میسازن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سکوت در قانع کردن مشتری چه نقشی داره ؟

بازاریابی و نقش اون در راه حل

امروز بازاریابی به عنوان بخشی از مدیریت هدف دار سازمان قبول کرد می شه. با در نظر گرفتن تعریف راه حل کسب وکار و ساختار مدیریت هدف دار بازار نقشایی رو که بازاریابی می تونه و باید بازی کنه مشخص تر می شن.
یکی از وظایف بازاریابی اینه که محرک اصلی بررسی هدف دار باشه.
گروه بازاریابی در بهترین جایگاه درک مشتریان، رقبا، بازار و زیر بازارها و نیروها و روندهای محیطی قرار داره و با مدیریت تحقیقات بازاریابی و داده های بازار، بیشتر اطلاعات موردنیاز در بررسی محیطی رو کنترل می کنه.
هم اینکه بازاریابی باید واسه بعضی از داراییای منتخب مثل سبد برندها و کانالای پخش و هم اینکه تواناییا مثل معرفی محصول جدید و مدیریت حمایت از اونا نقش هدایت کننده رو در بررسی داخلی بازی کنه.

 

نقش دوم، پیشرفت راه حلای کسب وکاره. گزاره ارزش مشتری بیشتر از همه ابعاد راه حل کسب وکار در اختیار بازاریابیه، درواقع بازاریابی باید صدای مشتری باشه و اطمینان پیدا کنه که گزاره ارزش واقعی بوده و واسه مشتری معنی داشته باشه.

انتخاب وسعت بازار نیاز به راه حل بخش بندی بازار داره. خیلی از داراییا و تواناییا، مثل دارایی برند یا برنامه های رابطه با مشتریان، در بازاریابی پایه گذاری می شن. برنامه بازاریابی ازجمله برنامه های وظیفه ایی راه حل هستن.

نقش سوم، به حرکت درآوردن راه حل رشد شرکت. رشد یک شرکت طبق دیدگاه مشتری و بازار محقق می شه و یا وابستگی شدید به اونا داره پس بازاریابی باید نقش محرک اصلی رو اجرا کنه. طبق تحقیقات انجام شده روی ۲۰۰۰ مدیر نشون داد که تنها تعداد کم (۹درصد)، مدیر ارشد بازاریابی رو به عنوان قهرمون رشد توضیح می کنن که با تموم اهرمای هدف دار مربوط به رشد سروکار داره.

نقش چهارم، رسیدگی به نبود کارکرد درست محصول واحدهای جداگونه کسب وکاره. در این مورد بازاریابی بیشتر در خط مقدم قرار داره. پیشرفت برندها موجب تشکیل واحدهای جداگونه کسب وکاربرای سازمان می شه که این واحدها تمایل چندانی به همکاری با بقیه واحدهای سازمان ندارن که درنهایت باعث به درد نخوری و نبود اتحاد می شه. برنامه بازاریابی باید با درک فرصتا و جلوگیری از نبود کاراییا و با استفاده از برنامه های حمایتی یا کانالای پخش به طور فعال مدیریت اعمال کنه.


 

نکات کلیدی این قسمت

 • راه حل باید در متن بازاری پویا و پیشرفت یافته و اجرا شه. پیشرفت تواناییا واسه بررسی راه حلا، نوآوری، اداره چند کسب وکار و پیشرفت امتیازات رقابتی پایدار، اهمیت زیادی داره.
 • یک راه حل کسب وکار شامل تعیین راه حل سرمایه گذاری محصول – بازار، گزاره ارزش مشتری، داراییا و تواناییا و راه حل وظیفه ای هست.
 • مدیریت هدف دار بازار سیستمیه که واسه کمک به مدیریت در خلق، تغییر یا حفظ راه حل کسب وکار و خلق چشم انداز هدف دار طراحی شده.

چشم انداز هدف دار تصویری از آینده راه حل یا یه سری از راه حل هاس.

مدیریت هدف دار بازار شامل بررسی هدف دار کسب وکاربرای شناسایی فرصتا، تهدیدها، روندها، نبود قطعیتای هدف دار و انتخابای هدف دار موجود در حال ظهوره.

 • نقش مدیر ارشد بازاریابی در حال رشد بوده و الان بیشتر به عنوان شریک راه حلای پیشرفت و محملی واسه رسیدگی به نبود کار ای ای واحدهای جداگونه کسب وکار محصول – بازار در نظر گرفته می شه.

 


 

مقاله در رابطه:

 • پیشرفت کار و کاسبی در بازارهای جهانی و ایجاد کسب و کارای هدف دار

[تعداد: ۱۷    میانگین: ۴.۱/۵]

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید