در زیر به برخی از مزایای بازاریابی رابطه مند اشاره شده است:

1) در حقیقت بازاریابی رابطه مند باعث می شود تا شرکت ها از مزایای رقابتی نظیر کاهش هزینه های بازاریابی، افزایش نرخ فروش ضربدری، آثار مثبت بازاریابی دهان به دهان وکاهش هزینه های شکست در بازاریابی برخوردار شوند.(چنگ و همکاران، 2005)

2) بازاریابی رابطه مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمان ها وگروه های ذینفع اشاره می کند و اساس آن، برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثّر به منظور حفظ و نگهداری آن ها است. به عبارت دیگرهدف اساسی این است که سازمان، مشتریان بیشتری را حفظ کند و مشتریان کمتری راز دست بدهد؛ لذا جذب و نگهداری مشتریان، هدف بازاریابی رابطه مند به حساب می اید. (سالاری، 47، 1383)

3) به طور کلی بازاریابی رابطه مند با بهره گرفتن از استراتژی هایی در جهت حفظ، جذب و توسعه روابط بلند مدت با مشتریان سازمان تلاش میکند به طوریکه مشتریان از برقراری رابطه با سازمان خوشنود شده و قصد ترک کردن رابطه را نداشته باشند.

4) استراتژی بازاریابی رابطه ای به مانند چتری است که تمامی فعالیت های شرکت را زیر پوشش خود قرار می دهد و به استراتژی های فرعی سازمان رنگ رابطه ای می دهد. (گادسون، 2010)

5) هرمشتری به عنوان یک فرد یا واحد مجزا در نظر گرفته می شود.

6) فعالیت های شرکت عمدتا در جهت مشتریان فعلی رهبری می شوند.

7) اجرای فعالیت های بر اساس تعاملات و گفتگوهاست.

8) سازمان به دنبال کسب سود از طریق کاهش جابجایی مشتریان و تقویت رابطه با آن هاست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه -فروش فایل

دانلود متن کامل: