تعریف ارزیابی عملکرد

در مورد ارزیابی عملکرد تعاریف مختلفی وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

  • اندازه‌گیری بر اعداد تمرکز دارد و تصویر ذهنی و دقیقی از واقعیت را در اختیار قرار می‌دهد. اندازه‌گیری عملکرد، سنجش دوره‌ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و گزارش دهی به مدیران است (تاکار[1]،56:2007).
  • ارزیابی عملکرد جمع‌آوری نظام‌یافته اطلاعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف امکان‌پذیر می‌سازد؛ بنابراین ارزیابی عملکرد لزوماً شکل اعداد را ندارد بلکه می‌تواند به شکل یک توضیح، نشانه و یا رنگ باشد (مار[2]، 8:2007).
  • ارزیابی عملکرد عبارت است از فرایند دائمی که طی آن میزان تحقق اهداف اندازه‌گیری می‌شود. در این اندازه‌گیری کارایی و اثربخشی منابع مورد استفاده و فرایندهای انجام کار، کیفیت محصولات (خروجی فرایندها) و اجرای برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند (غلامی و نور علیزاده،31:1381).
  • ارزیابی عملکرد عبارت است از بکارگیری مجموعه‌ای چندبعدی از شاخص‌های عملکرد. منظور از مجموعه شاخص‌های چندبعدی این است که شاخص‌های مالی و غیرمالی و همچنین شاخص‌های گذشته نگر و آینده‌نگر و همچنین شاخص‌های درونی و بیرونی را شامل می‌شود (اولیاء و همکاران،24:1389).

«نیلی و همکاران»[3] (1995) ارزیابی عملکرد را فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات تعریف کرده‌اند. آن‌ها با معرفی یک سیستم ارزیابی عملکرد فعالیت‌های لازم برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان را مشخص نمودند این فعالیت شامل سه جزء به هم مرتبط زیر می‌باشند

  • تعیین شاخص‌های انفرادی که کارایی و اثربخشی عملیات را کمی می‌نمایند.
  • تعیین شاخص‌های کلی که عملکرد سازمان را به عنوان یک کل مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
  • ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی که جمع‌آوری، مرتب‌سازی، تحلیل و تفسیر اطلاعات را امکان‌پذیر می‌سازد (نیلی و همکاران، 88:1995).
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   طوفان ذهنی چه نقشی در موفقیت کار و کاسبی داره؟

[1]. Thakkar

[2]. Marr

[3]. Neely

دسته‌ها: آموزشی