رحیم، مریم، انواع حریم، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1390
8-پور هاشمی،دکتر سید عباس،ارغنده ،دکتر بهاره،حقوق بین الملل محیط زیست،چاپ اول،انتشارات دادگستر،1392
9- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1368
10- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1368
11- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
12- جعفری تبار، دکتر حسن، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر، 1389

13-جمشیدی، عبدالله، مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه ی موتوری زمینی، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، 1390
14- جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت چاپ نگین، 1326
15- دیلمی، دکتر احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، ج اول، تهران، نشر میزان، 1389
16- رمضانی، دکتر محمود، نکات مهم “Law Text”، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سرای عدالت، 1390
17- رنه داوید، حقوق انگلستان، ترجمه دکتر محمد سلجوقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1389
18- زرگوش، دکتر مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، تهران، نشر میزان، جلد اول و دوم، چاپ اول، 1389
19- سبحانی، دکتر کریم، حقوق اداری ایران، تهران، نشر زهره، چاپ سوم، 1342
20- السنهوری، دکتر عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد دوم، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، ترجمه سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، 1390
21-شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1368
22-شهیدی، دکتر مهدی،تشکیل قراردادها وتعهدات ،جلد اول،نشر حقوقدان،سال1377
23-صفار،محمد جواد،شخصیت حقوقی،چاپ اول،نشر دانا ،سال1374
24- صفائی، دکتر سیدحسین، رحیمی، دکتر حبیب الله، مسئولیت مدنی، چ سوم، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1391
25- صفایی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1383
26- طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1377
27- عاشوری، دکتر مهدی، تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1389
28- عباسلو، دکتر بختیار، مسئولیت مدنی با نگرش تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1390
29- غمامی، دکتر مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1388
30- غمامی، دکتر مجید، مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

31- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان، 1387
32- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368 و انتشارات شرکت انتشار، چاپ هشتم، 1388
33- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1371
34- کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374
35- کاتوزیان، دکتر ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390
36- کاتوزیان،دکتر ناصر،فلسفه حقوق،جلد اول،شرکت سهامی انتشار چاپ اول،1377
37-کانوزیان ، دکتر ناصر گامی به سوی عدالت،
38- گروه صلح کرسی حقوق بشر،دانشگاه شهید بهشتی ،حقوق زیست محیطی بشری ،چاپ دوم ،انتشارات دادگستر،1391
39- محبی، دکتر محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهر، چاپ اول، 1386
40- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول و دوم، انتشارات مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت) چاپ دوازدهم، 1391
41- موسوی بجنوردی، آیت الله سید محمد، قواعد فقهیه، جلد اول و دوم، انتشارات مجد، 1385
42- میشل لورراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375
43- نظری، دکتر ایراندخت، مسئولیت مالک، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1389
44- نکویی، دکتر محمد، شرط عدم مسئولیت، مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1390
45- هوشنگی، محمود، بیمه کشتی، انتشارات بیمه ایران، چاپ اول، 1373
46- ورابرمینگام، شبه جرم و مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان، ترجمه سید مهدی موسوی، تهران، نشر میزان، 1388
47- یزدانیان، دکتر علیرضا، قلمرو مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر آیلا، 1379
48- یزدانیان، دکتر علیرضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول، 1386

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع388

مقالات و پایان نامه ها
1- ابوالمحمد، عبدالحمید، مقاله مسئولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
2- احمدوند، ولی اله، مقاله مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، مجله ی دانشکده علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره 61
3- حسنی زاده، محمود، مبنا و نحوه تقسیم مسئولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، استاد راهنما، دکتر محسن ایزانلو، تابستان 1390
4- داراب پور، دکتر سهراب، ترجمه اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره چهل و چهارم و چهل و پنجم
5- صفایی، دکتر سیدحسین، قوه قاهره یا فرس ماژور، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره سوم، پاییز 1364
6- یزدانیان، دکتر علیرضا، نظریه عمومی مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 77، بهار 1391

منابع انگلیسی
Coleman, Jwesl: Risks and wrogs, cabridge studies in philosophical, and Law, cabridge university press, first published 1992 Transferred to dixital reprinting 1999.
David Barker & Colin Padfield, law made simple, 1970.
Fleming, John: The Law of Torts, Sweet and Maxwell Ltd. 4th edition, 1971.
Martin Hunt, A level and as level law, 2000
Owen , Richard , LLB , LLM , Solicitor Principal Lecturer ,Associate Head ,C avendish publishing Limited, London, Essential Tort Law ,2000
Prosser, William L. & Keton, Page: “Prosser and Keeton on the Law of Torts”, West Publishig Co., fifth edition, 1984
Vera Bermingham: Tort in a nutshell, Sweet and Maxwell Ltd, 2005.

پیوستها :
پیوست شماره 1:متن قانون ماده واحده منع احداث بنا وساختمان
پیوست شماره 2: متن قانون متصرفان سال 1984 و1957 انگلستان
پیوست شماره 3 : نمودار سلسله مراتب دادگاه ها ونظام حقوقی انگلستان

پیوست شماره 1 :
ماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله مصوب 31/3/1350
از تایخ تصویب این قانون احداث هر گونه بنا وساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا وساختمان شرکت ملی گاز مجاز است با حضور نماینده ژاندارمری و یا شهربانی ویا بخشداری اقدام به انهدام آن نماید و هیچگونه خسارتی از این بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد .
تبصره1 : شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردی که انتخاب فاصله 250 متر مذکور در این قانون را با توجه به مقتضیات فنی ومحلی ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین نماید.
تبصره2 :احداث بنا وساختمانی که صرفاً بمنظور استفاده دریا باشد در صورتیکه طبق تشخیس شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی وخسارتی نگردد مجاز خواهد بود.
آیین نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


دیدگاهتان را بنویسید