تعداد دانههای بلال را تحت تأثیر قرار میدهد. امام و ثقه لاسلامی (1378) گزارش کردند تعداد دانه در بلال در تیمار حذف انتهایی همه برگها 11 درصد افزایش و در تیمار حذف همه برگها نسبت به شاهد 8 درصد کاهش نشان داد. کارکوا و همکاران (2003) بیان کردند کاهش در تعداد دانه در بلال در اثر افزایش شدت برگزدایی نتیجه کاهش در فتوسنتز جاری است. از طرف دیگر تعداد دانه در بلال تحت تأثیر سطوح نیتروژن قرار نگرفت (جدول 1-4).
برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی تأثیر معنیداری بر تعداد دانه در بلال دارد (01/0?P) (جدول 4-1). بررسیها حاکیست که کاربرد 110 کیلوگرم کود اوره در هکتار در تیمار شاهد بیشترین تعداد دانه در بلال (00/524) را سبب میشود و کمترین تعداد دانه در بلال (50/230) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و حذف 50 درصد بلال مشاهده شد. در هر دو تیمار کودی بیشترین تعداد دانه در بلال از تیمار شاهد و کمترین تعداد دانه در بلال از تیمار حذف 50 درصد بلال به دست آمد (جدول 4-3، نمودار 4-6). همان طور که در نمودار برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی مشاهده میشود با کاهش مبدأ (برگزدایی جزئی)، تعداد دانه در بلال نسبت به شاهد تفاوت معنیداری نداشت و تعداد دانه در بلال کاهش پیدا نکرد در صورتیکه محدود کردن مقصد (کاهش مقصد) سبب کاهش تعداد دانه در بلال نسبت به شاهد شد که این بدان علت است که ذرت گیاهی مقصد محدود است.
نمودار 4-5- مقایسه سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در بلال
نمودار 4-6- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر تعداد دانه در بلال
4-4- وزن هزار دانه
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس 4-1 وزن هزار دانه در میان تیمارهای سطوح نیتروژن تفاوت معنیداری با هم نداشتند.
وزن هزار دانه بطور معنیداری تحت تأثیر سطوح دستورزی (01/0?P) قرار گرفت (جدول 4-1) به نحوی که بیشترین وزن هزار دانه (24/263 گرم) از تیمار حذف 50 درصد بلال و کمترین وزن هزار دانه (79/90 گرم) از تیمار پاکتگذاری روی بلال بدست آمد (جدول 4-2، نمودار 4-7). امام و تدین (1378) گزارش کردند حداکثر عملکرد دانه در بین تیمارهای برگزدایی از باقی گذاشتن دو برگ بالای بلال بدست آمد. لایر و همکاران (2004) گزارش کردند تشدید برگزدایی در ذرت باعث کاهش عملکرد دانه میشود و در نتیجه کاهش توأم برگ و عملکرد دانه سبب کاهش عملکرد دانه میشود. تولنآر و دینارد (1978) گزارش کردند تیمارهای برگ زدایی دیرتر، بر وزن دانهها تأثیر گذاشته بود. پس از برگزدایی، مقدار کربوهیدراتهای محلول ساقه به سرعت کاهش پیدا کرد، که نشاندهنده تسریع در مصرف کربوهیدراتهای محلول ساقه برای رشد دانهها بوده است. امام و ثقهالاسلامی (1378) گزارش کردند بیشترین وزن هزار دانه از تیمار حذف نیمه انتهایی تمامی برگها بدست آمد و کمترین وزن هزار دانه در تیمار حذف تمامی برگها مشاهده شد. آفرینش (1384) گزارش کرد بیشترین وزن هزار دانه از تیمار قطع برگها در 30 روز پس از پایان گردهافشانی بدست آمد. بوراس و همکاران (2004) در بررسی اثر تغییر نسبت مبدأ-مقصد بر وزن خشک دانه در گیاه ذرت مشخص کردند که با کاهش فراهمی مواد پرورده در طول دوره پر شدن دانه، وزن خشک دانهها کاهش شدیدی پیدا میکند ولی در مقابل، افزایش فراهمی مواد پرورده در ازاء هر دانه، واکنش قابل توجهی را نشان نمیدهد. این نتایج حاکی از آن است که گیاه ذرت در اغلب شرایط زراعی محصولی مقصد محدود میباشد. روی و بیسواس (1992) ابراز عقیده کرند سربرداری از بالای بلال باعث افزایش وزن هزار دانه میشود، درحالی که با افزایش تراکم گیاهی وزن هزار دانه کاهش مییابد.
برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی در سطح 5 درصد بر وزن هزار دانه تأثیر معنیداری داشت (جدول 4-1)، آنچنان که وزن هزار دانه در تیمار کاربرد 110 کیلوگرم کود اوره در هکتار و حذف 50 درصد بلال بیشترین مقدار (96/270 گرم) بود و کمترین وزن هزار دانه (01/84 گرم) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و پاکتگذاری روی بلال مشاهده شد. در هر دو تیمار کودی بیشترین وزن هزار دانه در تیمار حذف 50 درصد بلال مشاهده گردید که نشاندهنده این است که به دلیل کاهش مقصد، تسهیم مواد پرورده در دانههای باقیمانده افزایش مییابد که به علت مقصد محدود بودن ذرت است و کمترین وزن هزار دانه در تیمار پاکتگذاری روی بلال مشاهده شد (جدول 4-3، نمودار 4-8).
نمودار 4-7- مقایسه سطوح دستورزی از نظر وزن هزار دانه
نمودار 4-8- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر وزن هزار دانه
4-5- عملکرد دانه
عملکرد دانه بطور معنیداری تحت تأثیر سطوح نیتروژن قرار نگرفت اما تحت تأثیر سطوح دستورزی قرار گرفت (جدول 4-1). آنچنان که بیشترین عملکرد دانه (0/8368 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد مشاهده شد و بین تیمارهای شاهد و برگزدایی جزئی تفاوت معنیداری دیده نمیشود. کمترین عملکرد دانه به میزان 5/2972 کیلوگرم در هکتار از تیمار پاکتگذاری روی بلال به دست آمد (جدول 4-2، نمودار 4-9). امام و ثقه الاسلامی (1378) گزارش کردند حذف تمام برگهای گیاه ذرت 20 روز پس از ظهور کامل کاکل، باعث کاهش عملکرد به میزان 52 درصد گردید. جونز و سیمونز (1983) و کارکوا و همکاران (2003) علت کاهش عملکرد دانه ذرت در اثر حذف برگها را کاهش در فتوسنتز جاری بیان کردند.
برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر عملکرد دانه در سطح 5 درصد تأثیر معنیداری داشت (جدول 4-1). عملکرد دانه در تیمار کاربرد 110 کیلوگرم کود اوره در هکتار و برگزدایی جزئی بیشترین مقدار (6883 کیلوگرم در هکتار) بود و کمترین عملکرد دانه (2622 کیلوگرم در هکتار) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و پاکتگذاری روی بلال مشاهده شد. در هر دو تیمار کودی، کم کردن مبدأ سبب تغییر در عملکرد دانه نشده است که حاکی از مقصد محدود بودن ذرت است (جدول 4-3، نمودار 4-10).
نمودار 4-9- مقایسه سطوح دستورزی از نظر عملکرد دانه
نمودار 4-10- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر عملکرد دانه
4-6- طول بلال
تأثیر سطوح مختلف دستورزی بر طول بلال معنیدار (05/0?P) گردید (جدول 4-4) به نحوی که بیشترین طول بلال (70/33 سانتیمتر) از تیمار پاکتگذاری روی بلال بدست آمد و بین تیمارهای شاهد، پاکتگذاری روی بلال و برگزدایی جزئی از نظر طول بلال تفاوت معنیداری دیده نمیشود و کمترین طول بلال (00/19 سانتیمتر) در تیمار حذف 50 درصد بلال مشاهده گردید (جدول 4-5، نمودار 4-11). کارکوا و همکاران (2003) گزارش کردند با افزایش شدت برگزدایی طول بلال کاهش مییابد. از طرف دیگر طول بلال در میان تیمارهای سطوح نیتروژن تفاوت معنیداری با هم نداشت (جدول 4-4).
بر اساس جدول تجزیه واریانس 4-4 برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنیداری بر طول بلال داشت. بیشترین طول بلال (38/34 سانتیمتر) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و پاکتگذاری روی بلال و کمترین طول بلال (96/19 سانتیمتر) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و حذف 50 درصد بلال مشاهده گردید. در هر دو سطح کودی پاکتگذاری روی بلال بیشترین و حذف 50 درصد بلال کمترین طول بلال را داشت (جدول 4-6، نمودار 4-12).
جدول 4-4- نتایج تجزیه واریانس برخی خصوصیات زراعی ذرت
میانگین مربعات
منابع تغییرات
درجه آزادی
طول بلال
ماده خشک بلال
ماده خشک پوست بلال
ماده خشک محور بلال
ماده خشک دسته بلال
عملکرد بیولوژیک
بلوک (R)
*72/83
**32/7395145
ns73/255944
**03/262336
**76/22629
*8/75819685
سطوح نیتروژن (A)
ns29/18
ns75/251815
ns63/19088
ns32/24730
ns50/760
ns0/1333814
خطای a
66/7
81/2377071
03/46552
51/61000
82/6808
7/1301225
سطوح دستورزی (B)
**06/367
*08/30875630
ns76/64696
**82/705563
**34/16721
ns0/13155501
نیتروژن×دستورزی (A*B)
**63/10
**36/851334
ns50/7906
*83/54485
**81/4099
**0/4847513
خطای b
79/9
41/30037150
40/59812
73/82602
52/7145
1/15275630
خطای آزمایشی
11/9
00/1294082
39/40274
15/50997
32/4140
7/10074150
ضریب تغییرات (درصد)
39/10
99/15
82/18
11/19
01/37
28/18
** و * به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5% و 1%; ns غیر معنیدار
جدول 4-5- تأثیر سطوح نیتروژن و دستورزی بر برخی ویژگیهای زراعی ذرت
طول بلال (سانتیمتر)
ماده خشک بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک پوست بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک محور بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک دسته بلال (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
سطوح نیتروژن
(U kg/ha)
a5/7204
a91/671
a95/1153
a99/168
a4/17564
110
a1/7027
a26/720
a55/1209
a74/178
a1/17156
سطوح دستورزی
شاهد
a06/8010
a2/763
a1/1430
b30/131
a17605
حدف 50 درصد بلال
b3/5021
a2/748
c3/774
a74/231
b15214
پاکت گذاری بلال
c9/2203
a9/707
ab4/1371
ab48/188
b14067
برگزدایی جزئی
a7/8487
a1/566
b2/1151
b94/143
a19555
در هر ستون برای هر تیمار، میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند بر اساس روش LSD در سطح احتمال 5% اختلاف معنیداری ندارند.
جدول 4-6- برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر برخی ویژگیهای زراعی ذرت
سطوح نیتروژن (U kg/ha)
سطوح دستورزی
طول بلال (سانتیمتر)
ماده خشک بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک پوست بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک محور بلال (کیلوگرم در هکتار)
ماده خشک دسته بلال (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)
0 (صفر)
شاهد
a03/8458
a37/721
a30/1461
b68/152
a78/18702
حدف 50 درصد بلال
b00/4147
a68/689
c02/635
ab33/200
b16/16496
پاکت گذاری بلال
c59/2061
a85/699
a92/1409
ab27/175
b14/15247
برگزدایی جزئی
a61/8740
a74/576
ab00/1110
b68/147
a60/20811
110
شاهد
a53/8049
a71/806
a86/1398
b91/109
a13/20507
حدف 50 درصد بلال
b72/4060
a99/804
bc57/913
a15/263
b43/17932
پاکت گذاری بلال
c53/1970
a94/715
a31/1333
ab69/201
b24/16886
برگزدایی جزئی
a88/8234
a39/555
ab46/1192
b20/140
a59/22298
در هر ستون برای هر تیمار، میانگینهایی که دارای حروف مشابه هستند بر اساس روش LSD در سطح احتمال 5% اختلاف معنیداری ندارند.
نمودار 4-11- مقایسه سطوح دستورزی از نظر طول بلال
نمودار 4-12- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر طول بلال
4-7- ماده خشک بلال
سطوح دستورزی تأثیر معنیداری بر ماده خشک بلال (01/0?P) داشت (جدول 4-4) به طوری که بیشترین ماده خشک بلال (7/8487 کیلوگرم در هکتار) در تیمار برگزدایی جزئی مشاهده شد و بین تیمارهای شاهد و برگزدایی جزئی از نظر ماده خشک بلال تفاوت معنیداری دیده نمیشود و کمترین ماده خشک بلال (9/2203 کیلوگرم در هکتار) در تیمار پاکتگذاری روی بلال مشاهده گردید (جدول 4-5، نمودار 4-13). امام و ثقه الاسلامی (1378) گزارش کردند ماده خشک بلال در تیمار حذف نیمه انتهایی برگها نسبت به شاهد 16 درصد افزایش یافت و ماده خشک بلال نسبت به شاهد در تیمار خذف همه برگها 44 درصد کاهش یافت. از طرفی دیگر، ماده خشک بلال تحت تأثیر سطوح نیتروژن قرار نگرفت (جدول 4-4).
برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی در سطح 1 درصد بر ماده خشک بلال

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درموردمشاهده عمل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید