تأثیر معنی داری داشت (جدول 4-4)، به طوری که تیمار عدم کاربرد کود اوره و شاهد بیشترین ماده خشک بلال (61/8740 کیلوگرم در هکتار) و تیمار کاربرد 110 کیلوگرم کود اوره در هکتار و حذف 50 درصد بلال کمترین ماده خشک بلال (72/4060 کیلوگرم در هکتار) را سبب شد (جدول 4-6، نمودار 4-14).
نمودار 4-13- مقایسه سطوح دستورزی از نظر ماده خشک بلال
نمودار 4-14- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک بلال
4-8- ماده خشک پوست بلال
ماده خشک پوست بلال تحت تأثیر سطوح نیتروژن قرار نگرفت (جدول 4-4). همچنین سطوح دستورزی بر ماده خشک پوست بلال تأثیر معنیداری نداشت (جدول 4-4) اما بیشترین ماده خشک پوست بلال (2/763 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد و کمترین آن (1/566 کیلوگرم در هکتار) در تیمار برگ زدایی جزئی مشاهده شد (جدول 4-5). از طرفی دیگر برهمکنش اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی نیز بر ماده خشک پوست بلال تأثیر معنیداری نداشت (جدول 4-4، نمودار 4-15).
نمودار 4-15- مقایسه اثر متقابل سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی از نظر ماده خشک پوست بلال
4-9- ماده خشک محور بلال
در این پژوهش ماده خشک محور بلال بطور معنیداری تحت تأثیر سطوح دستورزی (05/0?P) قرار گرفت (جدول 4-4) به نحوی که بیشترین ماده خشک محور بلال (1/1430 کیلوگرم در هکتار) را تیمار شاهد به خود اختصاص داد و کمترین ماده خشک محور بلال (3/774 کیلوگرم در هکتار) در تیمار حذف 50 درصد بلال مشاهده شد (جدول 4-5، نمودار 4-16). اما ماده خشک محور بلال در میان تیمارهای سطوح نیتروژن تفاوت معنیداری با هم نداشتند (جدول 4-4).
برهمکنش سطوح نیتروژن و سطوح دستورزی بر ماده خشک محور بلال تأثیر معنیداری داشت (01/0?P) (جدول 4-4) و بیشترین ماده خشک محور بلال (3/1461 کیلوگرم در هکتار) از تیمار عدم کاربرد کود اوره و شاهد بدست آمد و کمترین ماده خشک محور بلال (02/635 کیلوگرم در هکتار) در تیمار عدم کاربرد کود اوره و حذف 50 درصد بلال مشاهده شد. در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعدانشگاه تهران، امام صادق، طلاق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید