تعیین همبستگی بین متغیرهای محیطی و فراوانی تعداد گاماروس ها از روش اسپیرمن استفاده شد (58). برای تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار آماری SPSS 18 استفاده شد.
فصل سوم
نتایج
نتایج :
بطور کلی در طی 6 ماه نمونه برداری در 10 ایستگاه مختلف9910 نمونه توسط کوادرات(50 سانتیمتر در50 سانتیمتر) برداشت شد که در آزمایشگاه 1906 از آن ها مورد بازبینی قرار گرفتند، که از این بین: 673 نر، 873 ماده و 360 نابالغ بوند. گاماروس هایی که دارای لارو بودند بدنشان نسبت به گاماروس هایی که فاقد تخم یا لارو بودند، نرم تر بود و تعداد لارو ها نسبت به اندازه بدن کمتر از تخم ها بود گاماروس های ماده، که حداقل اندازه آنها 7 میلیمتر بود دارای تخم بودند و آنهایی که از 6 میلیمترکمتر بودند تخمی نداشتند. مجموعا در10 ایستگاه نمونه برداری 326 گاماروس های ماده باردار مشاهده شد، که سه حالت درآنها دیده می شد: 284 فقط دارای تخم، 39 فقط لارو و 3 نیز هم لارو و هم تخم داشتند. مجموعا3960 تخم در گاماروس های ماده مشاهده شد. تخم ها به دو رنگ: زرد(80عدد) و سفید(3880) بودند. ماده های دارای تخم دو طرف قسمت سینه آنها متورم شده بود که درون آن تخم ها یا لارو ها قرار داشتند. ماده های دارای تخم از ماده های بدون تخم با استفاده از این روش زیر لوپ قابل تشخیص بودند.
ماده های که جثه ی بزرگ داشتند معمولا دارای لارو بودند و ماده های دارای لاروی که جثه ی کوچکتری داشتند، قسمت شکمی آنها باز و تعداد لارو کمتری داشتند. همچنین تعداد ماده های دارای تخم سفید رنگ، بسیار بیشتر از ماده های دارای تخم زرد رنگ است.
شاخک اول دارای 3 بند است، یک قطعه بزرگ ضخیم و قطعه بعدی دارای ضخامت کمتر است، قطعه آخر دارای 10 بند کوچک میباشد شاخک اول دارای شاخک فرعی است که 8 بند دارد، صفحات epimeral اول تا سوم در سطح شکمی و بصورت چهار گوش دیده می شوند و دارای گوشه های برجسته مشخصی می باشند و در حاشیه دارای تارچه می باشند پای دمی سوم دارای موهای زیاد است، تلسون بصورت دو شاخه ای با سه خار در انتها می باشد (شکل 2-3-4-5 ) و (شکل 2-3-4-6). صفحات نگهدارنده تخم بین پای آروارهای دوم و پای سینه ای پنجم قرار می گیرد(شکل 2-3-5-1).
جهت بررسی دقیقتر نتایج بدست آمده، ابتدا تغییرات شاخصهای مختلف در ماه های مختلف در هر ایستگاه بطور جداگانه ارائه می گردد.
نتایج حاصل ایستگاه های مختلف :
3-1 ایستگاه 1 ( ساحل دانشگاه):
بیشترین تعداد نر و ماده در شهریور ماه و کمترین آن در دی ماه بود. بیشترین تعداد نابالغ در اردیبهشت ماه بوده، و کمترین آن در آبان ماه است. بیشترین تعداد ماده های دارای تخم در شهریور ماه و کمترین آنها در ماههای آبان، دی و اسفند مشاهده شد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در شهریور ماه با 142 گاماروس و کمترین آن در آبان ماه و دی ماه با 9 گاماروس است. طول متوسط نرها در اکثر ماههای نمونه برداری بیشتر از طول متوسط ماده ها بود. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم10 میلیمتر مربوط به اردیبهشت ماه و کمترین طول ماده دارای تخم (7میلیمتر) مربوط به دی ماه است، همچنین وزن متوسط نرها و ماده ها در ماه اردیبهشت بیشترین افزایش را نشان داده است. از نظر تعداد تخم های شمارش شده، شهریور ماه بیشترین و آبان ماه کمترین تخم دیده شده است.
بیشترین میانگین هم آوری با 13 تخم مربوط به اسفند ماه و کمترین هماوری با 5/3 تخم مربوط به اردیبهشت ماه است. بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به اسفند ماه(2/565) و کمترین آن اردیبهشت ماه (121) می باشد. بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده) در اسفند (13) و کمترین آن شهریور (66/0)می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در آبان (25درصد) و کمترین آن در اسفند ماه (1/7درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به شهریور ماه (8گاماروس) می باشد.
جدول3-1در ایستگاه شماره 1 ( ساحل دانشگاه)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعداد نرها
10
24
3
0
1
8
تعداد ماده ها
11
16
3
5
13
10
تعداد نابالغ
4
4
2
3
6
30
تعداد ماده دارای تخم
2
6
1
1
1
2
تعداد کل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
27
142
9
9
21
50
طول متوسط نرها
2/8
5/7
3/7
0
6
10
طول متوسط ماده ها
1/7
25/7
5
8/7
7
1/9
طول متوسط ماده های دارای تخم
25/8
65/7
8
7
9
10
بیشترین طول نر
10
2/9
9
0
6
12
بیشترین طول ماده
9
10
5
9
11
12
بیشترین طول ماده دارای تخم
9
1/8
8
7
9
10
وزن متوسط نرها
024/0
029/0
024/0
0
016/0
037/0
وزن متوسط ماده ها
019/0
023/0
009/0
019/0
013/0
028/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
030/0
025/0
031/0
028/0
023/0
035/0
بیشترین وزن نر
043/0
041/0
035/0
0
016/0
054/0
بیشترین وزن ماده
042/0
050/0
012/0
026/0
042/0
062/0
بیشترین ورن ماده دارای تخم
039/0
029/0
031/0
028/0
023/0
038/0
تعداد تخم های شمارش شده
24
84
5
10
13
7
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
6
6
5
10
13
5/3
میانگین هم آوری
5/192
223
161
1/357
2/565
5/99
بیشترین میانگین ضریب هم آوری
222
375
161
1/357
2/565
121
نسبت جنسی ( نر / ماده )
1/1
66/0
1

13
25/1
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
38/15
23
25
6/16
1/7
6/16
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
25
تعداد گاماروس های جفت شده
0
8
0
0
0
2
3-2 ایستگاه 2 ( ساحل سنگی):
بیشترین و کمترین جنس نر گاماروس به ترتیب در ماه شهریور و دی ماه مشاهده شده است. همچنین بیشترین تعداد ماده در مرداد ماه وکمترین آنها در ماههای دی، آبان و اسفند مشاهده شده است، بطوری که تعداد آن در 3 ماه آبان، دی و اسفند به صفر رسیده است. از طرفی بیشترین ماده های دارای تخم در ماه شهریور و کمترین آن در ماه های آبان، دی و اسفند بوده است.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در شهریورماه با 34 گاماروس و کمترین آن در دی ماه با صفرگاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول نرها در تمام ماه های نمونه برداری شده بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(5/10میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(52/6 میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است و در دی و اسفند ماه تعداد ماده های دارای تخم به صفر کاهش می یابد. وزن متوسط نرها درآبان ماه بیشترین افزایش و در اردیبهشت ماه کمترین وزن را دارند. وزن متوسط ماده ها در مرداد ماه افزایش و در اردیبهشت ماه کاهش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در شهریور ماه بیشترین و در دی ماه و اسفند ماه کمترین است.
بیشترین میانگین هم آوری با 5/16 تخم مربوط به اردیبهشت ماه و کمترین آن با صفر تخم مربوط به اسفند ماه است. بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به شهریور ماه(4/555) و کمترین آن آبان ماه (250) می باشد. بیشترین نسبت جنسی ( نر / ماده) در اردیبهشت ماه(3) و کمترین آن، در ماههای آبان، دی و اسفند(صفر)می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در آبان (100درصد) و کمترین آن در ماههای دی و اسفند (صفردرصد) می باشد.
جدول3-2 در ایستگاه شماره 2 ( ساحل سنگی)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
7
14
1
نمونه نبود
2
1
تعدادماده ها
14
4
3
تعداد نابالغ
7
11
14
تعداد ماده دارای تخم
4
5
1
2
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات )
32
34
2
2
20
طول متوسط نرها
47/7
55/6
2/8
10
6
طول متوسط ماده ها
7
6/5
5
طول متوسط ماده های دارای تخم
71/7
52/6
3/8
5/10
بیشترین طول نر
2/8
1/8
2/8
10
6
بیشترین طول ماده
2/9
2/6
5
بیشترین طول ماده دارای تخم
10
3/7
3/8
11
وزن متوسط نرها
019/0
022/0
049/0
034/0
012/0
وزن متوسط ماده ها
017/0
013/0
004/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
019/0
019/0
040/0
031/0
بیشترین وزن نر
030/0
039/0
049/0
038/0
012/0
بیشترین وزن ماده
034/0
019/0
040/0
005/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
032/0
021/0
040/0
033/0
تعداد تخم های شمارش شده
35
81
10
33
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
5
2/16
10
5/16
میانگین هم آوری
5/311
4/555
250
527
بیشترین ضریب هم آوری
5/555
850
250
606
نسبت جنسی ( نر / ماده )
2
28/0
3
فعالیت تولید مثلی ( زادآوری )
2/22
5/55
100
40
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
100
تعداد گاماروس های جفت شده
0
0
0
0
0
3-3 ایستگاه 3 ( پارکینگ 1):
بیشترین تعداد نر در دی ماه و کمترین آن در آبان ماه بوده است. بیشترین تعداد ماده در اسفند ماه و کمترین آن در آبان ماه بوده است. بیشترین تعداد نابالغ در ماههای مرداد و اردیبهشت وکمترین آن در آبان ماه بوده است. تعداد ماده های دارای تخم دراردیبهشت ماه زیاد و مرداد به کمترین تعداد خود می رسد.
بیشترین سطح کوادرات شمارش شده در اردیبهشت ماه با 565 گاماروس و کمترین آن درآبان ماه با 5 گاماروس می باشد. بررسی طول متوسط نرها نشان دهنده این است که طول نرها در تمام ماه های نمونه برداری شده بیشتر از طول ماده ها است. بیشترین طول متوسط ماده های دارای تخم(8/10میلیمتر) در اردیبهشت ماه و کمترین طول(6/5 میلیمتر) مربوط به شهریور ماه است. وزن متوسط نرها در اردیبهشت ماه بیشترین افزایش و در ماه شهریور کمترین وزن را دارند. وزن متوسط ماده ها در اردیبهشت ماه افزایش ودر شهریور ماه کاهش را نشان می دهند. تعداد تخم های شمارش شده در اردیبهشت ماه بیشترین و در آبان ماه کمترین است.
بیشترین میانگین هم آوری با 1/19 تخم مربوط به اردیبهشت ماه و کمترین آن با 4 تخم مربوط به شهریور ماه است. بیشترین هم آوری نسبی نیز مربوط به اسفند ماه(435) و کمترین آن مرداد ماه (245) می باشد. بیشترین نسبت جنسی (نر / ماده) در اسفند (2/2) و کمترین آن،آبان ماه( صفر) می باشد. بیشترین فعالیت تولید مثلی در آبان (100درصد) و کمترین مرداد ماه (25/6درصد) می باشد. بیشترین تعداد گاماروس های جفت شده نیز مربوط به اردیبهشت ماه (44 گاماروس) می باشد.
جدول 3-3 ایستگاه شماره 3 ( پارکینگ 1)
پارامتر ها
مرداد
شهریور
آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تعدادنرها
18
4
3
32
13
17
تعدادماده

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعدانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید