تخم
3
1
16
2
16
7
تعدادکل نمونه ها (مربوط به شمارش کوادرات)
50
16
80
13
205
245
طول متوسط نرها
3/7
7
5/8
4/8
5/9
7/8
طول متوسط ماده ها
4/6
4/7
5/6
5/8
5/9
طول متوسط ماده های دارای تخم
4/7
2/6
9
6/7
10
1/11
بیشترین طول نر
4/8
2/8
13
10
11
12
بیشترین طول ماده
4/7
9
7
10
14
بیشترین طول ماده دارای تخم
2/8
2/6
12
8
12
12
وزن متوسط نرها
023/0
028/0
019/0
042/0
026/0
032/0
وزن متوسط ماده ها
016/0
016/0
021/0
027/0
034/0
وزن متوسط ماده های دارای تخم
026/0
020/0
023/0
037/0
040/0
049/0
بیشترین وزن نر
035/0
040/0
036/0
056/0
035/0
063/0
بیشترین وزن ماده
023/0
023/0
026/0
044/0
075/0
بیشترین وزن ماده دارای تخم
030/0
020/0
030/0
039/0
062/0
066/0
تعداد تخم های شمارش شده
8
8
145
29
271
105
بیشترین میانگین تعداد تخم های شمارش شده
5/2
8
9
5/14
9/16
15
هم آوری
314
400
9/396
2/379
7/435
2/315
بیشترین میانگین ضریب هم آوری
6/104
400
5/631
1/564
3/636
6/552
نسبت جنسی ( نر / ماده )
65/0
19/0
66/0
3/1
60/0
فعالیت تولید مثلی(زادآوری)
75/18
100
1/76
50
1/55
3/33
بیشترین میانگین ضریب زاد آوری
100
تعداد گاماروس های جفت شده
3
4
3
1
2
21
3-11 فراوانی گاماروس در ماه ها و ایستگاه های مختلف :
همانطوریکه ذکر شد طی 6 ماه از 10ایستگاه نمونه برداری تعداد 9910 نمونه گاماروس شمارش شد. در شکل 3-11-1 توزیع مکانی(ایستگاهی) و زمانی تعداد گاماروس های شمارش شده مشاهده می گردد. بیشترین تعداد گاماروس ها در ایستگاه 9 در ماههای آبان و اسفند مشاهده شد (بترتیب 1650 و 2100 عدد). در بین ایستگاه های مختلف بیشترین فراوانی نسبی گاماروس ها در ایستگاه 9 (1/34 %)از مجموع کل گاماروس ها مشاهده شدند(شکل 3-11-2). همچنین در ماه های مختلف بیشترین فراوانی در اسفند ماه (8/43%) شمارش شد (شکل 3-11-3).
آزمون یکطرفه کراسکال-والیس نشان می دهد که از نظر آماری بین میانگین تعداد گاماروس ها در ایستگاه ها (2=14.8; p<0.011?) و ماه های مختلف (2=17.6; p<0.040?) اختلاف معنی داری وجود دارد. شکل 3-11-1 توزیع مکانی (ایستگاهی) و زمانی تعداد گاماروس های شمارش شده شکل 3-11-2 توزیع فراوانی نسبی (درصد) گاماروس های شمارش شده در ایستگاه های مختلف شکل 3-11-3 توزیع فراوانی نسبی (درصد) گاماروس های شمارش شده در ماه های مختلف 3-12 طول و وزن گاماروس: از مجموع 1906 نمونه که شاخصهای زیستی آنها بررسی شده، میانگین (انحراف معیار±) طول و وزن نمونه ها بترتیب 49/2± 6/7 میلیمتر و 0152/1± 0263/0 گرم برآورد شد. میانگین طول در نمونه های نابالغ و جنسهای نر و ماده بترتیب 1/4، 5/8 و 3/8 میلیمتر و وزن بترتیب 0068/0، 0303/0 و 0282/0 گرم برآورد شد (جدول 3-12-1). نرها دارای طول و وزن بیشتری از ماده هستند و بین میانگینهای طول و وزن دو جنس نر و ماده از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد (بترتیب طول: t-test = 2.05; p<0.041 و وزن: t-test = 2.81; p<0.005). جدول 3-12-1 میانگین طول و وزن در جنسیت های مختلف گاماروس در سواحل استان مازندران (بابلسر-فریدونکنار) وزن(gr) طول(mm) آماره جنسیت 0.0068 4.1 میانگین نابالغ 217 360 تعداد 0.0028 0.001 0.018 90, 0 1 7 انحراف معیار حداقل حداکثر 0.0303 8.5 میانگین نر 673 673 تعداد 0.0133 0.006 0.077 1.87 4 14 انحراف معیار حداقل حداکثر 0.0282 8.3 میانگین ماده 870 873 تعداد 0.0148 0.002 0.076 2.04 4 14 انحراف معیار حداقل حداکثر 0.0263 7.6 میانگین کل 1760 1906 تعداد 0.0152 0.001 0.077 2.49 1 14 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین طول و وزن کل نمونه های تهیه شده در ماه های مختلف نشان میدهد که با توجه به جدول زیر حداکثر طول میانگین 50/8 میلیمتر مربوط به ماه اسفند و حداقل میانگین طول 53/6 میلیمتر مربوط به ماه مرداد می باشد و بین میانگین طول در ماه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (ANOVA; F=42.3; p<0.001). همچنین حداکثر میانگین وزن 031/0گرم در اسفند و حداقل میانگین وزن 019/0گرم در مرداد می باشد و بین میانگین وزن در ماه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (ANOVA; F=38.6; p<0.001). (مقایسه دوبه دو میانگینها در جدول 3 - 12-2 ارائه شده است). جدول 3-12-2 میانگین طول و وزن گاماروس در ماه های مختلف در سواحل استان مازندران (بابلسر-فریدونکنار) وزن(gr) طول(mm) ماه 0.020a 6.95a میانگین آبان 230 258 تعداد 0.0102 1.19 انحراف معیار 0.030cd 7.99b میانگین دی 227 244 تعداد 0.0137 1.96 انحراف معیار 0.031d 8.50b میانگین اسفند 356 383 تعداد 0.0173 2.81 انحراف معیار 0.019a 6.53a میانگین مرداد 356 344 تعداد 0.0103 1.620 انحراف معیار 0.028bc 8.17b میانگین اردیبهشت 444 470 تعداد 0.0178 2.95 انحراف معیار 0.025b 6.66a میانگین شهریور 173 207 تعداد 0.0103 1.79 انحراف معیار 3-13 رابطه بین طول و وزن گاماروس: بین طول و وزن گاماروس رابطه نمائی بسیار قوی وجود دارد (p<0.001) و مقدار R2=0.796 می باشد. در این همسبتگی مقدار ثابت a برابر 0003/0 و مقدار شیب خط b= 2.1205 مدل برآورد شد (شکل 3-13-1). در دو جنس نر و ماده نیز این رابطه قوی وجود دارد (p<0.001). مقدار ضریب تعیین، مقدار ثابت و شیب خط در نرها به ترتیب 671/0، 0006/0 و 7544/1 و در ماده ها به ترتیب 738/0، 0004/0 و 9629/1 محاسبه شد. شکلهای 3-13-2 و 3-13-3 رابطه طول و وزن به ترتیب درنرها و ماده را نشان می دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید