فنلی آن را اندازه گرفتند واز این عصاره در غلظتهای مختلف برای پایدارسازی روغن سویا استفاده نمودند و مشاهده کردند که با افزایش غلظت عصاره متانولی سنا به دلیل افزایش میزان ترکیبات فنلی ، قدرت آنتی رادیکالی عصاره افزایش یافته و موجب پایدارسازی روغن سویا می گردد وبا افزایش غلظت تا 750 پی پی ام پایداری حرارتی روغن سویا به طور معنی داری افزایش یافته است .
در پژوهش دیگری ویژگی آنتی اکسیدانی عصاره آبی برگ چای سبز و آلفا-توکوفرول در دو غلظت 200 و 500 پی پی ام، BHT و BHA در دو غلظت 100و 200 پی پی ام به صورت مجزا و اثر ترکیبی مخلوط های 200 پی پی ام عصاره برگ سبز چای با غلظت 500 پی پی ام آلفا-توکوفرول و500 پی پی ام عصاره برگ سبز چای به ترتیب با BHA و BHT در غلظت 200 پی پی ام در روغن آفتابگردان نشان داد اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ سبز چای به صورت مجزا درهر دو غلظت بهتر ازبقیه تیمارها بود. (میر احمدی و همکاران، 1384).
نمونه های روغن سویای حاوی عصاره های متانولی پوست سیب زمینی راجا، اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک کمتری نسبت به نمونه روغن شاهد داشتند. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با روش رنسیمت نشان داد با افزایش دما، طول دوره القایی نمونه ها کاهش یافته و روغن های حاوی عصاره پوست سیب زمینی راجا در غلظت های 1600 و 2400 پی پی ام دارای پایداری حرارتی بسیار مناسبی بودند. تفاوت قابل ملاحظه ای بین BHA در غلظت 200 پی پی ام و عصاره پوست سیب زمینی در غلظت 800 پی پی ام و همچنین بین BHT در غلظت 200 پی پی ام و عصاره پوست سیب زمینی در غلظت های 1600 و 2400 پی پی ام وجود نداشت. علاوه بر این، اختلاف زیادی در میزان اندیس پراکسید و اسید تیوباربیتوریک بین غلظت های 200 و800 پی پی ام و بین غلظت های 1600 و 2400 پی پی ام عصاره مشاهده نشد (محققی و همکاران، 1387).
قدرت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی واریته لاکسا ادویه استاچیس و واریته بروگویری ادویه فلومیس بر روغن آفتابگردان نسبت به چای سبز، رزماری و BHA بیشتر گزارش شد (مرتضی سمنانی و همکاران، 2006).
در یک پژوهش مشابه که توسط ساجا و همکاران (2004)، انجام شد فعالیت آنتی اکسیدانی تفاله کنجد بر روغن های سویا، آفتابگردان و گلرنگ نشان داد عصاره تفاله کنجد در تمامی غلظت ها و روغن های مورد بررسی، راندمان بالاتری در کنترل اندیس پراکسید نسبت بهBHT داشت اما ضعیف تر از TBHQ عمل نمود.
ابوطالبیان (1385) گزارش کرد که اثر آنتی اکسیدانی نعناع، پونه و ریحان در روغن آفتابگردان در غلظت 600 پی پی ام قابل قیاس با BHT در غلظت 200 پی پی ام است و در این بین بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به عصاره پونه بود.
دادههای مطالعه عصاره متانولی برگ و ریشهGuiera senegalensis و برگهای Combretum hartamannianum بر پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان بیانگر اندیس پراکسید کمتر همه عصارهها درغلظت 500 میلی گرم نسبت به BHA در غلظت 200 میلیگرم بود (ماریود و همکاران، 2006).
رفیعی و همکاران در سال 1390 میزان ترکیبات فنولی برگ زیتون را به کمک حلالهای آب و متانول 80درصد و استون استخراج کردند و فعالیت آنتی اکسیدانی آن را با 3روش مهار رادیکال DPPH،نیروی احیاکنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تعیین و با آنتی اکسیدانهای سنتزی BHA و BHT مقایسه کردند ودر ادامه،اثر عصاره متانولی برگ زیتون را بر پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان با اندازه گیری دو فاکتور اندیس پروکسید و اسید تیوباربیوتیک بررسی کرده ونتیجه گرفتند که عصاره متانولی برگ زیتون در سطح 1000 پی پی ام به خوبی توانست اندیس پروکسید و اسید تیوباربیوتیک را کنترل کرده و جایگزین آنتی اکسیدانهای سنتزی BHA و BHT در دو سطح 100 و 200 پی پی ام شود و بنابراین می تواند جایگزین این ترکیبات در روغن های خوراکی شود.
در بررسی اثر عصاره های متانولی برگ های حنا بر پایداری اکسایشی روغن سویا مشخص شد که درآزمون رنسیمت و دمای 90 درجه سانتیگراد غلظت های 800، 1400 و 2000 پی پی ام، در دمای 120 درجه غلظت های 1400 و 2000 پی پی ام و در دمای 150 درجه سانتی گراد غلظت 2000 پی پی ام زمان القاء را بیشتر از BHA و BHT افزایش دادند اما در تمامی حالت ها قابل قیاس با TBHQ نبودند. از طرفی نمونه های تیمار شده با غلظت های 1400 و 2000 پی پی ام اندیس پراکسید پایین تری نسبت به BHA و BHT داشتند و در غلظت 2000 پی پی ام به جز روزهای پایانی دوره نگهداری، بهتر از TBHQ عمل کردند. علاوه بر این گزارش شد که عصاره متانولی در تمام غلظت ها اندیس اسید تیوباربیتوریک کمتری نسبت به BHA وBHT اما بیشتر از TBHQ داشت (حداد خداپرست و دزاشیبی، 2007).
فصل سوم: مواد و روشها
3- مواد و روش ها
3-1- تهیه روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان بدون آنتی اکسیدان از مجتمع کشت و صنعت شمال تهیه شده و تا زمان انجام آزمایش در سردخانه و دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری می شود.و پارامتر های اولیه آن از جمله عدد پراکسید،ترکیبات فنلیک کل ، عددکربونیل،ترکیبات قطبی،شاخص پایداری اکسایشی(OSI)، ترکیبات غیر صابونی و پروفیل اسیدهای چرب اندازه گیری می شود.
3-2- تهیه عصاره پوست خرمالو
خرمالو از باغات شهرستان بابل واقع در استان مازندران از یک نوع واریته تهیه گردید و بلافاصله پس از تمییز کردن، پوست گیری از آن انجام شده و سپس پوست آن در آون تحت خلا در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک گردیده و پس از خشک کردن باآسیاب پودر شده و پودر حاصل با حلال متانول و آب مقطر(به نسبت 1:1 ) به نسبت 4:1 وزنی/حجمی مخلوط گردیده و در شیکر با 250 دور در دقیقه به مدت 48 ساعت قرار گرفته و پس از آن توسط کاغذ صافی واتمن شماره 1 صاف گردیده، برای تبخیر حلال در اواپراتور تحت خلا در دمای 50 درجه سانتی گراد قرار گرفت. و خصوصیات آنتی اکسیدانی آن از بعد ترکیبات کل فنلیک و ترکیبات توکوفرولی مورد بررسی قرار گرفت.
واین عصاره در دو غلظت 400 و 800 پی پی ام به نمونه روغن آفتابگردان اضافه شده و نمونه های روغن آفتابگردان فرموله شده با آنتی اکسیدان تحت شرایط دمایی 30 درجه سانتیگراد، طی 60 روز در آون تحت خلا ذخیره سازی میشوند.و پایداری اکسایشی نمونه ها، توسط پارامترهای عدد پراکسید،OSI ،اندیس اسیدی و شاخص رنگ در دمای ذخیره سازی در زمانهای 0 ، 15 ، 30، 45، 60 روز بررسی گردید.و بر مبنای این پارامترها مناسبترین فرمولاسیون آنتی اکسیدان طی شرایط ذخیره سازی معرفی گردید.
در قسمت بعدی:
مناسبترین غلظت عصاره پوست خرمالو که در شرایط ذخیره سازی تعیین گردید به روغن آفتابگردان افزوده شده و روغن آفتابگردان به مدت 24 ساعت در دمای 180 درجه سانتیگراد (2.5 لیتر نمونه روغن در سرخکن (Tefal model 1250, Paris, France) قرار داده شد.) قرار گرفت و در فواصل زمانی 4 ساعت (0و4و8و12و16و20و24 ) نمونه برداری انجام گرفت و پارامترهای عدد کربنیل،ترکیبات قطبی،عدد کونژوکه ،شاخص رنگی ،عدد اسیدی وشاخص پایداری اکسایشی تعیین گردید و با روغن حاوی TBHQ مورد مقایسه قرار گرفت.
در کلیه آزمایشات فوق نمونه ها با نمونه روغن آفتابگردان که حاوی 100 پی پی ام آنتی اکسیدان سنتتیک TBHQ است مورد مقایسه قرار گرفت. کلیه آزمایشات اعم از دستگاهی و غیر دستگاهی مطابق روش AOCS انجام گرفت.
3-3- ساختار اسید چرب
ترکیب اسید چرب نمونه های روغن به وسیله کروماتوگرافی گاز-مایع تعیین و بر اساس در صد نسبی سطوح گزارش شد. استرهای متیل اسیدهای چرب با اختلاط روغن و هگزان (0.3 گرم در 7 میلی لیتر) با هفت میلی لیتر هیدروکسید پتاسیم متانولی دو نرمال در دمای 50 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه تهیه شدند. استر اسیدهای چرب با کروماتوگرافی HP-5890 (Hewlett-Packard,SC,USA) مجهز به ستون های مویینه – BPX 70 شیشه ای سیلیکا (60 متر طول،0.22 میلیمتر قطر داخلی، 0.2 میکرومتر ضخامت لایه داخلی ) و آشکار ساز یونی شعله ای شناسایی گردیدند. گاز حامل عبارت از هلیم با سرعت جریان 0.7 میلیمتر بر دقیقه بود . دمای آون ، بخش تزریق و آشکار ساز به ترتیب 198،280،250 درجه سانتی گراد بود. آزمایش ها در دو تکرار انجام شدند.
3-4- اندازه گیری ترکیبات توکوفرولی
3-4-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون:
ابتدا محلول های استاندارد صفر تا 240 میکروگرم آلفا_توکوفرول در میلی لیتر تولوئن تهیه شد.یک میلی لیتر از این محلول ها به بالن ژوژه 10 میلی لیتر اضافه شد.پنج میلی لیتر تولوئن به هر محلول اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 3.5 میلی لیتر محلول 2،2 بی پیریدین ( 0.07 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد )و 0.5 میلی لیتر کلرید آهن III شش آبه ( 0.2 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) اضافه و مخلوط گردید.
سر انجام ، حجم محلول های استاندارد با اتانول آبی 95 در صد به 10 میلی لیتر رسانده شد.محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانومتر خوانده شد.سپس شکل (3-1) که منحنی کالیبراسیون غلظت آلفا توکوفرول در برابر جذب خوانده شده بود،ترسیم شد.
شکل 3-1- منحنی کالیبراسیون میزان آلفا- توکوفرول در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج 520 نانومتر
3-4-2- اندازه گیری ترکیبات توکوفرولی نمونه:
190 تا 210 میلی گرم نمونه روغن به دقت داخل بالن ژوژه 10 میلی لیتری وزن شد. پنج میلی لیتر تولوئن به نمونه اضافه و به خوبی مخلوط شد. سپس 3.5 میلی لیتر محلول 2،2_بی پیریدین (0.07 درصد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) و 0.5 میلی لیتر کلرید آهن III شش آبه (0.2 در صد وزنی حجمی در اتانول آبی 95 در صد) اضافه و مخلوط گردید. سر انجام ، حجم محلول های استاندارد با اتانول آبی 95 در صد به 10 میلی لیتر رسانده شد. محلول حاصل به مدت یک دقیقه در حال سکون قرار گرفت و جذب آن در 520 نانو متر خوانده شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی بر اساس میلی گرم در کیلو گرم روغن بر طبق فرمول (3-1) محاسبه گردید :
(3-1)
که A,B به ترتیب میزان جذب نمونه و شاهد در سل 10 میلی لیتری هستند. M شیب منحنی استاندارد میزان جذب در برابر غلظت آلفا – توکوفرول و W وزن نمونه به گرم است. مقدار M در این آزمایش 0.0039 با ضریب تبیین 0.99 تعیین شد.T نیز غلظت توکوفرول بر حسب میلی گرم در کیلو گرم روغن است ( ونگ و همکاران، 1988).
3-5- اندازه گیری ترکیبات فنلی
3-5-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
ابتدا محلول های استاندارد اسید گالیک در متانول با غلظت های مختلف در دامنه 0.04 تا 0.4 میلی گرم در میلی لیتر آماده شد. سپس به بالن ژوژه های 50 میلی لیتری ، یک میلی لیتر محلول استاندارد اسید گالیک ، 2.5 میلی لیتر معرف فولین سیو کالچو ( برای تهیه این معرف ، معرف فولین سیو کالچو غلیظ با آب مقطر به نسبت 1 به 10 رقیق شد) و پنج میلی لیتر کربنات سدیم 7.5 در صد اضافه و با آب خالص به حجم نهایی رسانده شد. محلول در طول شب نگهداری و سپس جذب آن در طول موج 765 نانو متر خوانده شد. منحنی جذب در برابر غلظت اسید گالیک ( میلی گرم به میلی لیتر )رسم و معادله 3-2 با ضریب تبیین 0.99 به دست آمد:
(3-2)
که X میزان جذب خوانده شده در طول موج 765 نانو متر و Y مقدار ترکیبات فنلی بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر است.
3-5-2- اندازه گیری ترکیبات فنلی نمونه
دو و نیم گرم روغن در لوله سانتریفوژ وزن و پس از اضافه کردن 2.5 میلی لیتر هگزان نرمال به آن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعدانشگاه تهران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید