* 100
که Wu وزن ظرف خالی به اضافه مواد صابونی ناشونده، Wc وزن ظرف خالی و Ws وزن نمونه اولیه روغن بود.(لوزانو و همکاران ، 1993)
3-13- اندازه گیری رنگ
ابتدا با یک سل خالی دستگاه را صفر میکنیم و بعد مقداری نمونه روغن را در سل ریخته و جذب آن را در طول موج 420 می خوانیم(فرهوش و اسماعیل زاده کناری،1389 ).
3-14- تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از نرمافزار آماری (2001) SAS انجام شد. جهت مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح 5% و برای رسم نمودارها از نرمافزار Excel (2007) استفاده شد. کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد.
فصل چهارم: نتایج و بحث
4- نتایج و بحث
4-1- مشخصات روغن آفتابگردان
مشخصات روغن آفتابگردان مورد استفاده در جدول 4-1 ارائه شده است. همانطور که از جدول 4-1 مشاهده می شود، پارامترهای پایداری روغن آفتابگردان مورد آزمایش در محدوده قابل قبول قرار دارد و پروفیل اسیدهای چرب آن نیز موید این مطلب است که روغن آفتابگردان مورد آزمایش از نوع روغن آفتابگردان معمولی (بدون دستکاری ژنتیکی) می باشد. ویژگیهای فیزیکی لیپیدها از ساختار شیمیایی و گروههای عاملی آنها ناشی می شود و به طور قابل ملاحظه ای بر نقش چربیها در مواد غذایی و روشهای مورد نیاز برای فرآوری و کاربرد آنها تاثیر می گذارد. همچنین این ویژگیها را می توان برای ارزیابی خلوص یا کیفیت چربیها و روغنها با توجه به استانداردهای مشخص یا ویژگیهای خاص مورد استفاده قرار داد (نیکلز و ساندرسون، 2003).
جدول4-1- مشخصات روغن آفتابگردان
پارامتر
مقدار
عدد پراکسید (میلی اکی والان گرم بر کیلوگرم)
48/0
مقدار کل ترکیبات فنلیک (میلی گرم بر کیلوگرم)
9/12
عدد کربونیل( میکرومول بر گرم)
1/8
شاخص پایداری اکسایشی(OSI)
48/3
عدد قطبی (درصد)
37/8
مقدار ترکیبات غیر صابونی (درصد)
22/2
اسید پالمتیک ((C16:O
4/6
اسید استئاریک C18:0))
02/5
اسید اولئیک (C18:1)
75/38
اسید لینولئیک ((C18:2
59/48
اسید لینولنیک (C18:3)
22/0
عدد پراکسید روغن مورد استفاده 48/0 میلی اکی والان بر گرم بود که بیانگر وضعیت مناسب این روغن می باشد. همچنین ترکیبات غیر قابل صابونی شدن از جمله ترکیبات زیست فعال غیر گلیسریدی مشتمل بر مخلوطی از هیدروکربن ها، آلدئیدها، کتونها، الکلها، استرولها، رنگدانهدها و ویتامین های محلول در چربی هستند. این ترکیبات یا به صورت طبیعی وجود دارند و یا در طی فرآوری و تجزیه روغنها تولید می شوند (بافیدو، 1991). میزان ترکیبات غیر قابل صابونی در روغن مورد مطالعه 22/2 درصد بود که از مقدار گزارش شده برای روغن سبوس برنج (3-7 درصد، انوار و همکاران، 2005)، روغن کدو (7/5 درصد، گوهری 1388) پایین تر بود.
4-2- مشخصات عصاره خرمالو
جدول 4-2- نشان دهنده ترکیبات فنلی کل و توکوفرولی موجود در عصاره متانولی خرمالو می باشد. همانطوری که مشاهده می شود میزان ترکیبات فنولیک و توکوفرول های کل (برمبنای ? توکوفرول) در مقدار نسبتا مناسبی قرار گرفته است.
جدول 4-2- مشخصات عصاره مورد استفاده
پارامتر
مقدار
ترکیبات فنلیک (میلی گرم بر گرم)
37/747
توکوفرول (میلی گرم بر کیلوگرم)
01/328

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درمورددندانپزشک، دندانپزشکی، مراکز درمانی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید