به مدت 1 دقیقه ورتکس شد. سپس 2.5 میلی لیتر محلول متانول:آب (به نسبت 20:80)اضافه شد و عمل ورتکس به مدت 40 ثانیه ادامه پیدا کرد. لوله حاوی نمونه به مدت 5 دقیقه با دور 5000 در دقیقه سانتریفوژ شد. فاز روغنی رویی با سرنگ خارج شد و در لوله سانتریفوژ دیگر قرار گرفت. فاز آبی نیز به صورت جداگانه نگهداری شد.دو و نیم میلی لیتر محلول متانول: آب به فاز روغنی جدا شده از مرحله قبل اضافه و مشابه مرحله اول سانتریفوژ گردید.
بعد از سانتریفوژ فاز روغنی با سرنگ خارج شد و در لوله دیگر قرار گرفت. فاز آبی به صورت جداگانه نگهداری شد.به فاز روغنی حاصل از مرحله قبل نیز 2.5 میلی لیتر محلول متانول:آب اضافه شد و به مدت 5 دقیقه با سرعت 5000 دور در دقیقه سانتریفوژ شد. سپس فاز روغنی جدا و فاز آبی جداگانه نگهداری شد. فاز های آبی نگهداری شده در بالن ژوژه 50 میلی لیتری با هم مخلوط گردیده ، به ترتیب 2.5 میلی لیتر معرف فولین سیو کالچو و پنج میلی لیتر کربنات سدیم 7.5 در صد به فاز آبی اضافه و با آب مقطر به حجم 50 میلی لیتر رسانده شد. نمونه در طول شب نگهداری وسپس جذب آن در طول موج 765 نانو متر خوانده شد. مقدار ترکیبات فنلی بر حسب میلی گرم در کیلو گرم نمونه روغن بر طبق فرمول 3-3 محاسبه گردید:
(3-3)
که Y مقدار ترکیبات فنولی نمونه بر حسب میلی گرم بر میلی لیتر ( فرمول 3-3 )و W وزن نمونه روغن است. (کاپانسی و همکاران ، 2000)
شکل 3-2- منحنی کالیبراسیون غلظت ترکیبات پلی فنلی در برابر میزان جذب خوانده شده در طول موج 765 نانو متر
3-6- اندازه گیری عدد پر اکسید
3-6-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون
محلول های استاندارد آهن III شامل یک تا چهل میکرو گرم آهن III در میلی لیتر تهیه شد.یک دهم میلی لیتر از محلول های استاندارد به 9.8 میلی لیتر مخلوط کلرو فرم: متانول (به نسبت 3:7)اضافه شد و به مدت 2 تا 4 ثانیه هم زده شد.
سپس به ترتیب 50 میکرولیتر محلول تیوسیانات آمونیوم ومحلول آهن II اضافه و بعد از اضافه کردن هر کدام به مدت 2 تا 4 ثانیه محلول هم زده شد.پس از 5 دقیقه گرمخانه گذاری در دمای اتاق ، میزان جذب نمونه در طول موج 500 نانو متر در برابر شاهد تعیین شد.
تمامی مراحل انجام آزمایش زیر نور ملایم و به مدت 10 دقیقه صورت گرفت. سپس منحنی غلظت آهن III در برابر میزان جذب خوانده شده در 500 نانومتر رسم شد( شکل 3-3 )و شیب آن محاسبه گردید.
3-6-2- تهیه محلول استاندارد آهن III
برای این منظور ، 0.5 گرم پودر آهن در 50 میلی لیتر اسید کلریدریک 10 نرمال حل و یک تا دو میلی لیتر محلول پر اکسید هیدروژن 30 در صد به آن اضافه شد. پر اکسید هیدروژن اضافی با جوشاندن به مدت پنج دقیقه حذف شد. محلول در دمای اتاق خنک و حجم آن با آب مقطر روی 500 میلی لیتر تنظیم گردید. یک میلی لیتر از محلول حاصل با حلال کلروفرم:متانول( به نسبت 3:7) به حجم 100 میلی لیتر رسانده شد. محلول حاصل دارای غلظت 10 میکروگرم آهن III در میلی لیتر بود. محلول های استاندارد از این محلول تهیه گردیدند.
3-6-3- تهیه محلول تیوسیانات آمونیوم
سی گرم تیو سیانات آمونیوم در آب حل شد و حجم آن به 100 میلی لیتر رسانده شد.
شکل 3-3- منحنی کالیبراسیون غلظت آهن III در برابر جذب خوانده شده در طول موج 500 نانومتر
3-6-4- تهیه محلول آهن II
ابتدا محلول کلرید باریم دو آبه با اضافه کردن 0.5 گرم کلرید باریم دو آبه به 50 میلی لیتر آب دیونیزه و محلول سولفات آهن هفت آبه با اضافه کردن 0.5 گرم سولفات آهن هفت آبه به 50 میلی لیتر آب دیونیزه تهیه شد. سپس این دو محلول با هم مخلوط و دو میلی لیتر اسید کلریدریک 10 نرمال به محلول حاصل اضافه گردید. سولفات باریم ته نشین شده ، صاف و محلول آهن II شفاف به دست آمده در بطری های تیره و به دور از نور محیط نگهداری شد.
3-6-5- اندازه گیری عدد پر اکسید نمونه روغن
بسته به میزان پراکسایش روغن، 0.1 تا 0.2 گرم نمونه در لوله های آزمایش 15 میلی لیتری وزن و به مدت دو تا چهار ثانیه با 9.8 میلی لیتر حلال کلروفرم:متانول (به نسبت 3:7) هم زده شد . بقیه مراحل مشابه مراحل ذکر شده در بخش ترسیم منحنی کالیبراسیون بود. تمامی مراحل این روش زیر نور ملایم و به مدت 10 دقیقه صورت گرفت. عدد پر اکسید از فرمول (3-4) محاسبه شد :
(3-4):
که As میزان جذب نمونه، Ab میزان جذب شاهد در طول موج 500 نانو متر، m شیب به دست آمده از منحنی کالیبراسیون (40.86 با ضریب تبیین 0.99)و W وزن نمونه روغن است ( شانتا و دکر،1994).
3-7- عدد اسیدی
10 گرم نمونه داخل ارلن مایر توزین شد و به آن 50 میلی لیتر حلال اتانول:کلروفرم اضافه گردید.( حلال باید خنثی باشد زیرا در غیر این صورت باعث افزایش یا کاهش خاصیت اسیدی می گردد.)نمونه در مجاورت معرف فنل فتالئین با پتاس 0.1 نرمال تیتر شد. عدد اسیدی بر طبق فرمول(3-5) محاسبه شد:
(3-5):
کهN و V به ترتیب نرمالیته و حجم پتاس مصرفی و W نیز وزن نمونه است. عدداسیدی بر حسب گرم پتاس مصرف شده است.(AOCS ،1993 )
3-8- اندازه گیری مقدار کل ترکیبات قطبی(TPC)14
3-8-1- آماده سازی سیلیکاژل
سیلیکاژل به مدت 24 ساعت در دمای 160درجه سانتی گراد خشک شد. سپس در همان حالت داغ به داخل ظرفی شیشه ای ریخته شد و به نسبت مشخصی با آب (5:95سیلیکاژل به آب ) مخلوط گردید. ظرف شیشه ای به شدت هم زده شد تا از کلوخه ای شدن سیلیکاژل جلوگیری گردد. بعد از 24 ساعت سیلیکاژل آماده مصرف بود.
3-8-2- اندازه گیری مقدار کل ترکیبات قطبی
3-8-2-1- پر کردن ستون کروماتوگرافی
یک گرم سیلیکاژل آماده سازی شده به داخل ستون کروماتوگرافی ( ستون های پلاستیکی با ارتفاع 15 سانتیمتر) که طرفین آن با پشم پنبه مسدود شده بود، ریخته شد. محتویات لوله کروماتوگرافی با میله شیشه ای متراکم گردید.
3-8-2-2- تهیه و آماده سازی نمونه و حلال جداسازی
پانصد میلی گرم روغن در بالن ژوژه پنج میلی لیتری ریخته و با حلال تولوئن به حجم رسانده شد. یک میلی لیتر از این محلول به دقت در بالای ستون کروماتوگرافی ریخته شد. برای تهیه سیستم حلال ، حلال های ایزوهگزان (85) و دی ایزو پروپیل اتر (15) با هم مخلوط گردیدند.
3-8-2-3- عملیات کروماتوگرافی و محاسبه در صد ترکیبات قطبی کل
بعد از خیس خوردن نمونه در بالای ستون کروماتوگرافی و تبخیر تولوئن ، به ترتیب طی سه مرحله مقادیر معینی از حلال جداسازی (1،3.5،3.5 میلی لیتر) به داخل ستون کروماتوگرافی انتقال یافت. پس از اتمام عملیات کروماتوگرافی ، انتهای ستون با پانصد میکرولیتر تولوئن شسته شد. میزان مواد غیر قطبی خارج شده از ستون کروماتوگرافی پس از تبخیر حلال( نیم ساعت در آون تحت خلا با دمای 40 درجه سانتی گراد ) توزین شد. در صد ترکیبات قطبی کل بر حسب فرمول (3-6) محاسبه گردید.
(3-6)
که در آن Cp ، Ws و Wn به ترتیب در صد ترکیبات قطبی ،وزن نمونه و وزن ترکیبات غیر قطبی است.(شولت،2004)
3-9- اندازه گیری عدد دی ان مزدوج (CDV)1
نمونه روغن به نسبت 600:1 با هگزان (گرم به میلی لیتر ) رقیق شد. سپس میزان جذب نمونه رقیق شده در طول موج 234 نانومتر خوانده شد.میزان جذب نمونه شاهد نیز با خواندن میزان جذب هگزان به دست آمد.
مقدار ترکیبات دی ان مزدوج از فرمول (3-7) محاسبه شد:
(3-7)
که A میزان جذب نمونه در طول موج 234 نانومتر منهای جذب نمونه شاهد است. عدد 600 عبارت از رقت نمونه در هگزان و عدد 29000 ضریب ثابتی است.( ساگوی و همکاران،1996)
2(CV)3-10- اندازه گیری عدد کربونیل
3-10-1- خالص سازی حلال
به 1000 گرم حلال (2-پروپانول) 0.6 گرم بوروهیدرید سدیم اضافه کرده ، مخلوط حاضر به مدت نیم ساعت رفلاکس شد. حلال پس از رفلاکس باید عاری از مواد کربونیلی باشد.
3-10-2- محاسبه میزان ترکیبات کربونیل
معرف 2و4-دی نیتروفنیل هیدرازین (DNPH) با انحلال 50 میلی گرم (DNPH) در 100 میلی لیتر حلال محتوی 3.5 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ تهیه شد. نمونه روغن(0.16 تا 0.18 گرم)در بالن حجمی 10 میلی لیتری ریخته و وزن شد و با حلال رفلاکس شده و به حجم رسانده شد. آلدئید استاندارد (2و4- دکا دی انال ) نیز در بالن های 10 میلی لیتری وزن و در غلظت های 50 تا 500 میکرو مولار تهیه گردید.
یک میلی لیتر محلول استاندارد یا محلول نمونه در لوله آزمایش 15 میلی لیتری ریخته و سپس یک میلی لیتر معرف 2و4- دی نیتروفنیل هیدرازین به آن اضافه گردید. محلول به دست آمده به مدت 20 دقیقه در دمای 40 درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شد. پس از خنک شدن به مدت 10 دقیقه، هشت میلی لیتر محلول 2 در صد هیدروکسید پتاسیم به آن اضافه و به مدت 30 ثانیه مخلوط گردید. محلول به دست آمده به مدت 5 دقیقه با سرعت 4600 دور در دقیقه در دمای اتاق سانتریفوژ شد و سپس میزان جذب آن در طول موج 420 نانو متر در مقابل شاهدی که همه مواد شیمایی مورد نظر به جز استاندارد و نمونه مورد نظر را دارا بود، قرائت شد. منحنی کالیبراسیون نیز رسم گردید. شیب منحنی استاندارد جذب در برابر غلظت آلدئید استاندارد در این آزمایش 0.001153 محاسبه شد. مقدار عدد کربونیل از فرمول(3-8) محاسبه گردید.
(3-8):
که A جذب نمونه در طول موج 420 نانومتر، W وزن نمونه به گرم،CV عدد کربونیل بر اساس میکرو گرم بر مول وM شیب منحنی استاندارد است.(اندو و همکاران ،2001 و فرهوش و موسوی ،2006)
3-11- شاخص پایداری اکسایشی((OSI1
برای تعیین پایداری اکسایشی از دستگاه رنسیمت مدل 743 استفاده شد.برای این منظور سه گرم نمونه روغن در دمای 120 درجه سانتی گراد مورد آزمایش قرار گرفت.سرعت جریان هوا 15 لیتر بر ساعت بود.( فرهوش ، 2007)
3-12- اندازه گیری مواد صابونی ناشونده
نیم گرم روغن خام در داخل لوله آزمایش 15 میلی لیتری توزین و سپس با پنج میلی لیتر پتاس اتانولی یک نرمال صابونی شد. لوله آزمایش دربندی شد و یک ساعت در آون 95 درجه سانتیگراد قرار گرفت. بعد از سرد کردن، 10 میلی لیتر آب مقطر به لوله آزمایش اضافه و محتوی آن مخلوط شد. سپس سه مرحله عملیات استخراج مواد صابونی ناشونده از محلول حاصل با اضافه کردن هر بار 10 میلی لیتر اتر در قیف دکانتور انجام شد. اتر به منظور جدا کردن مواد صابونی ناشونده اضافه شد. فاز آلی با اضافه کردن هر بار اتر جدا شد و مابقی در قیف دکانتور دیگر قرار گرفت و مجدداً اتر اضافه شد. فازهای آلی مربوط به هر مرحله استخراج اتری با هم جمع شد و در دو مرحله و هر بار با 10 میلی لیتر آب مقطر شسته شد و در هر مرحله فاز آلی جدا گردید. علت اضافه کردن آب، جدا کردن مواد صابونی شده فاز آلی بود. سپس 10 میلی لیتر پتاس اتانولی 5/0 نرمال به فاز آلی اضافه و مخلوط شد تا مجدداً محلول صابونی شود. در مرحله بعد 10 میلی لیتر آب مقطر اضافه گردید تا مواد صابونی شده باقیمانده جدا گردند. سرانجام، فاز آلی از فاز آبی جدا شد و سپس سولفات سدیم بدون آب برای خشک کردن فاز آلی اضافه گردید. بعد از صاف کردن با کاغذ صافی واتمن یک، محلول در داخل ارلن خشک با وزن معین ریخته شد و تحت خلأ در دمای 45 درجه سانتیگراد خشک گردید. درصد موادصابونی ناشونده بر اساس فرمول (3-9) محاسبه شد:
(3-9):
Unsaponifiable Matter =(Wu – Wc) / (Ws)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعبازرگانان، طلاق، حمل و نقل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید