این مدل یکی از جدیدترین مدل های توصیف و تبین کیفیت زندگی است که توسط مارتین و مندوزا در سال 2012 ارائه شده است. در این مدل مفهوم کیفیت زندگی متشکل از 7 جنبه یا مولفه است که عبارتند از: سلامت، تحصیلات، فعالیت های فردی، صدای سیاسی و حکمروایی، ارتباطات اجتماعی، شرایط زیست محیطی و ناامنی.

هریک از این مولفه ها شامل متغیرهایی است به صورت عینی و مشخص ابزار لازم را برای سنجش مولفه های کیفیت زندگی در اختیار محققان خواهدگذاشت

1.Martin & Mendoza

style=”color: #000000;”>      B Lotus’; font-size: 14pt;”>سلامت

      تحصیلات

      ناامنی

      فعالیت های فردی

      شرایط زیست محیطی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اشتباهات ویرانگری که مدیران تازه کار مرتکب می شن !!!
دسته‌ها: آموزشی