1-        مدیریت طرحهای کلان مطالعاتی مربوط به نظام جامع توسعه تربیت بدنی و  ورزش کشور.

2-        تهیه خط مشی کلی و سیاستگزاری درجهت تحقق اهداف نظام جامع توسعه تربیت بدنی  و ورزش کشور و پیشنهاد آن به ریاست سازمان.

3-        تدوین برنامه های راهبردی  برای  بخش تربیت  بدنی و ورزش کشور با رعایت مبانی  سند راهبردی نظام جامع.

4-        فراهم نمودن زمینه لازم جهت  انجام و بهره گیری ازمطالعات تطبیقی ویافته های علمی جدید در مدیریت و برنامه ریزی ورزش کشور.

5-        ارائه  طرحها و برنامه های راهبردی  در جهت تربیت نیروی انسانی  متخصص به  ویژه مدیران درسطوح مختلف در بخش تربیت بدنی و ورزش کشور.

6-        شناخت نیازمندیهای آموزشی، پژوهشی ، مدیریتی وکارشناسی بخش تربیت بدنی.

7-        نظارت راهبردی بر برنامه های آموزشی بخش ورزش.

8-        ارتباط  با  مراکز علمی و  پژوهشی  و همکاری نزدیک  با  دانشگاهها ، مؤسسات ، سازمانها و مراکز پژوهشی و آموزشی داخلی وخارجی در زمینه ورزش وتربیت بدنی.

9-        برنامه ریزی در جهت برگزاری کارگاه ، سمینارها و همایشهای علمی جهت بالا بردن سطح دانش مدیران وکارشناسان شاغل .

10-    ایجاد  هماهنگی لازم در امور شوراهای  چهارگانه  و شورای  عالی  ورزش  و پیگیری امور و   تحقق مصوبات.

11-    تهیه وتدوین اسناد وبرنامه های توسعه بخش تربیت بدنی.

12-    بکارگیری کارشناسان خارجی برای توسعه ورزش کشور بنا به ضرورت.

13-    مشارکت  در  تدوین  سیاستها  و  برنامه های  کلان و  نظارت بر نحوه تحقق اهداف ورزشهای  حرفه ای ، قهرمانی ، همگانی وتفریحی و پرورشی.

14-    تدوین قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی برای حمایت از توسعه ورزش کشور در
حوزه های مختلف.

15-    تصمیم سازی برای سازماندهی و مهندسی مجدد نظام ورزش کشور.

16-    برنامه ریزی در جهت ترجمه، نشر و چاپ متون آموزشی ، پژوهشی و تحقیقی(دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور،1388).

2-13-2 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

این نهاد به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1377 به صورت رسمی از شورای گسترش آموزش عالی مجوز تاسیس گرفته و از آن پس مشغول به فعالیت بوده است (اساسنامه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،1391) .

مهمترین اهداف تشکیل پژوهشگاه به صورت زیر عنوان شده است :

1-    توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2-    فراهم کردن زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای سطح علمی و کمک به تلفیق علم و عمل در عرصه ورزش کشور

3-    همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به منظور ارتقای کیفیت فعاالیت های پژوهشی.

مطابق با اساسنامه پژوهشکده تربیت بدنی و به منظور تحقق اهداف مذکور وظایفی به شرح زیر نیز برای این نهاد پژوهشی تعیین شده است :

1-    بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی متناسب با نیازهای جامعه خصوصا دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

2-    انجام طرح های پژوهشی بنیادی ، کاربردی و توسعه ای

3-    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مربوط

4-    ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی ورزش کشور در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جنس رو بردار و برو؛ الگوی جدید خرید آمازون

5-    آگاه نمودن مربیان امور ورزشی و اطلاع رسانی به دست اندرکاران امر آموزش ورزش کشور به منظور افزایش توانایی آنان

6-    انتقال آخرین یافته های علمی از فواید تربیت بدنی و ورزش عمومی به منظور ایجاد اشتیاق در اقشار مختبف جامعه و دمیدن روح ورزش همگانی در کالبد اجتماع(اساسنامه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،1391) .

2-13-3 دفتر تحقیقات و توسعه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

با توجه به رسالت معاونت ورزش و تندرستی وزارت آموزش و پرورش انتظار می رود کلیه فعالیت های پژوهشی در این نهاد در جهت رشد ، توسعه و گسترش ورزش پرورشی باشد که اینگونه نیز می باشد. در حال حاضر یک کمیته پژوهشی با 12 نفرعضو مسئولیت هدایت پژوهش ورزشی آموزش و پرورش را زیر نظر دفتر استاندار سازی و توسعه تربیت بدنی مدارس به عهده دارند و فعالیت های خود را در قالب تعیین اولویت های پژوهشی سال و فراخوان به پژوهشگران ارائه می دهند . سه نوع طرح پژوهشی در آموزش و پرورش وجود دارد که محققین به فراخور موضوع تقسیم می شوند. طرح اقدام پژوهی که در داخل معاونت وزارت آموزش پرورش تصویب و اجرا می شود ، دومین نوع طرح استانی و نهایتا طرح های ملی می باشند.

2-13-4 کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای موثر در توسعه ورزش قهرمانی هر کشوری به شمار می رود. از آنجا که توسعه ورزش قهرمانی در دنیای امروزی رابطه تنگاتنگی با میزان پیشرفت در تحقیق و توسعه دارد ، بنابراین نمی توان بدون توسعه علمی پژوهشی در ورزش قهرمانی انتظار پیشرفت در آن را داشت. بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که انجام تحقیقات علمی به عنوان یک وظیفه برای این کمیته برشمرده شده است.این موضوع در بند دوم از ماده 3 اساسنامه کمیته ملی المپیک ( وظایف کمیته) به صورت زیر بیان گردیده است:

” گسترش ورزش قهرمانی در کشور مبتنی بر رویکرد علمی بویژه از طریق بسترسازی و رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانایی های جسمی، روانی و فکری ورزشکاران ” (اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران،1393).

همان گونه که ملاحظه می شود در اساسنامه کمیته ملی المپیک به صراحت بر انجام تحقیقات علمی در راستای توسعه ورزش قهرمانی کشور تاکید شده است.

همچنین در بررسی وظایف واحدهای کمیته ملی المپیک بیانگر آنست که امور تحقیقاتی این کمیته بیشتر معطوف به آکادمی ملی المپیک شده است. هر چند در سال های گذشته، هر دوی کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک دارای بخش پژوهش بوده و به فعالیت های پژوهشی می پردازند .

آکادمی ملی المپیک، مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته می باشد.
همچنین اساسنامه آکادمی با رویکرد تمرکز کلیه امور و فعالیت های تحت پوشش کمیته در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در آکادمی، توسط “کمیسیون آموزش و آکادمی ملی المپیک” با همکاری “کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی” تدوین شده و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید (اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران،1393).

دسته‌ها: آموزشی