عنوان پایان نامه :

یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :

 

 

۲-۶ – تحقیقات انجام شده دور و بر رنگ­های خوراکی و رنگ پانسیو ۴-آر

۲-۶-۱- رنگ­های خوراکی

از اونجا که رنگ اجناس نپخته کشاورزی و دامی در اثر فرآیندهای تولید غذا و روند نگهداری ممکنه تغییر کنه یا از بین برود، کارشناسان در تولید اجناس مختلف، شکلای مختلف رنگ­ها رو به کار می­برند. اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐـﺮدن، ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﮐﺮدن، ﺷﮑﻞ­دادن و ﺧـﻮش رﻧـﮓ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﻏـﺬاﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )هینتون[۱]، ۲۰۰۰). رﻧﮓﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ­ﮔﺬار در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ حساب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮدن، ﯾﮏ ﺷـﮑﻞ ﮐـﺮدن و ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺨﻔــﯽ ﮐــﺮدن و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺟﻠﻮه دادن ﻋﯿﻮب و تقلب در ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ (حسینی[۲] و همکاران، ۲۰۰۹). رﻧﮓ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮش رﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ­ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف رﻧﮓ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روز ﺑﻪ روز رو ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. محققان از ۳۰ سال پیش تا الان مشغول بررسی اثر رنگای غذایی صنعتی بر سلامت افراد هستن و نتیجه این تحقیقات همیشه ضد و خلاف بوده اما سازمان غذا و دارویی آمریکا، به محض اثبات اثر خراب کردن کننده هر کدوم از این مواد بر بخش­های مختلف بدن، اون­ها رو از فهرست افزودنی­های مجاز خوراکی حذف می­کنه. سرطان زایی، حساسیت زایی، نا آرومی پوست و استفراغ در اثر مصرف این رنگ­ها گزارش شده و مورد بررسی قرارگرفته­ان (پراتیما و سودرشان[۳]، ۲۰۰۸).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی-مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود

 

۲-۶-۱-۱- شکلای مختلف رنگ­های خوراکی

رنگای خوراکی به سه دسته طبیعی، مثل طبیعی یا سینتتیک (مصنوعی) تقسیم می شن :

 

۲-۶-۱-۱-۱- رنگ­های طبیعی

این رنگ­ها مستقیما از گیاهان و رنگ دانه­ی بدن جانوران به دست اومده و در طبیعت فت و فراوون پیدا می­شن. دارای سه منشأ گیاهی، حیوانی و معدنی می­باشن که به بعضی از اون­ها در پایین اشاره شدهه:

الف) کاروتنوئیدها

یک خونواده از رنگ دانه های زرد و نارنجی هستن که در بیشتر ارگانیسمای فوتوسنتز کننده پیدا می شن. بیشتر از ۲۰۰ کاروتنوئید بطور طبیعی شناخته شدن، اما تنها تعداد محدود به طور تجاری در دسترس هستن، که شامل بتا- کاروتن و کانتاگزانتین هست. دو گروه بزرگتر در این خونواده کاروتنا (نارنجی یا قرمز-نارنجی) و گزانتوفیلا (زرد) هستن. گزانتوفیلا، کاروتنای اکسیژنه شدن و گروهی از گزانتوفیلا عبارتند از لوتئین، کانتاگزانتین، زی گزانتین و شناخته­ترین منبع کاروتن هویجه (بسری[۱۱] و همکاران،۲۰۱۰).

[۱] Hinton

[۲]Hosseini

[۳] Pratima and Sudershan

[۴]Natural colors

[۵]Carotenoids

[۶]Beta-cartone

[۷]Canthazanthin

[۸] Lutein

[۹] Zexanthin

[۱۰] Carotene

[۱۱] Basri

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

واسه دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود لحظه ای فایل متن کامل با فرمت ورد می تونین به لینک زیر مراجعه کنین:

 

دسته‌ها: پایان نامه ارشد