. تحلیل ریشه ی دندان های رویش یافته مجاور هم ممکن است رخ دهد(3).
شکل2- نمای رادیوگرافی کیست دنتی جروس همراه با تحلیل ریشه دندانهای مجاور
موقعیت آناتومیک کیست های دنتی جروس با رابطه ی کیست به تاج دندان نروئیده در نمای رادیوگرافیک به سه صورت می باشد: مرکزی، طرفی و احاطه کننده یا حلقوی که هر یک را جداگانه شرح می دهیم:
1- نوع مرکزی (central): کیست بطور متقارن اطراف تاج دندان نهفته یا نروییده قرار گرفته است و تاج دندان در داخل کیست قرار گرفته است (3, 19, 22). در این موارد ، فشار به تاج دندان وارد می آید و ممکن است آن را از جهت رویش دور کند . یعنی بر خلاف مسیر رویش دندان، آن را تحت فشار قرار دهد . به این طریق مولر سوم ماندیبول ، ممکن است به لبه تحتانی مندیبل یا راموس، کانین های ماگزیلا به داخل سینوس ماگزیلاری تا موازات کاسه چشم و مولرهای سوم ماگزیلا به سینوس ماگزیلاری رانده شود.
شکل3-نمای رادیوگرافی نوع مرکزی کیست دنتی جروس
2- نوع طرفی (lateral): در این نوع کیست ، کیست به طور جانبی و یک طرفه تاج دندان را در برگرفته بنابراین مانند نوع سانترال ، تاج بطور قرینه توسط کیست احاطه نمی شود . این نوع کیست دنتی جروس ناشی از اتساع کیستیک فولیکول در یک طرف تاج دندان نروییده می باشد (3, 19, 22). این نوع کیستهای دنتی جروس ، بخصوص در مواردی که کیست نسبتا بزرگ بوده یا جابجایی دندان وجود داشته باشد، بیشتر مشاهده می شود (22).
3- نوع حلقوی یا احاطه کننده (circumferential): در این نوع ، کیست ، معمولا تمام دندان یا تاج و ریشه را بطور متقارن احاطه کرده و نمایی شبیه doughnut که نوعی نان شیرینی گرد و حلقوی می باشد، ایجاد نموده است . اگرچه باید به این نکته توجه داشت که تاج درون کیست قرار گرفته ولی ریشه ها فقط توسط کیست احاطه شده اند . بنابراین درون حفره کیستیک قرار ندارند، به دلیل اینکه اتصال کیست به دندان همانند نوع طرفی که کیست در سمت ریشه ی مزیالی دندان عقل مزیوانگولار ماندیبول گسترش می یافت ، در CEJ می باشد (3, 19, 22). در این نوع کیست دنتی جروس، به دلیل گسترش کیست در امتداد سطح ریشه ها ، فشار کیست روی سطح اکلوزال دندان نهفته کاهش می یابدو دندان قادر به رویش و سوراخ کردن کیست در سطح اکلوزال می باشد. با رویش دندان، کیست فوق در ناحیه اطراف ریشه های دندان رویش یافته قرار می گیرد و شبیه کیست پری آپیکال می شود ولی دندان مبتلا بر خلاف کیست رادیکولار زنده است (15).
شکل4-نمای رادیوگرافی نوع حلقوی کیست دنتی جروس
خصوصیات هیستوپاتولوژیک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعطلاق، شخص ثالث، صحت معامله
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید