مقدار
تعداد

894/0
94572/0
3532/3
00/1
00/5
214
تواضع

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر تواضع

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر تواضع دارای حداقل 1، حداکثر 5 و میانگین 3532/3، انحراف معیار 94572/0 و واریانس 894/0 می باشد.
توصیف متغیر قابلیت اعتماد

جدول4-4) توصیف متغیر قابلیت اعتماد

آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

856/0
92506/0
3051/3
10/1
00/5
214
قابلیت اعتماد

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قابلیت اعتماد

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر قابلیت اعتماد دارای حداقل 10/1، حداکثر 5 و میانگین 3051/3، انحراف معیار 92506/0 و واریانس 856/0 می باشد.

توصیف متغیر مهرورزی

جدول4-5) توصیف متغیر مهرورزی
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

808/0
89887/0
4538/3
00/1
00/5
214
مهرورزی

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر مهرورزی

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر مهرورزی دارای حداقل 1، حداکثر 5 و میانگین 4538/3، انحراف معیار 89887/0 و واریانس 808/0 می باشد.
توصیف متغیر رهبری خدمت گزار

جدول4-6) توصیف متغیر رهبری خدمت گزار
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

805/0
89746/0
3723/3
08/1
00/5
214
رهبری خدمتگزار

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درمورددعوای استرداد، اشخاص ثالث، ورشکستگی، حق مالکیت
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید