ت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی
372/0
044/0
304/0
829/19
000/0
372/0
نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی طریق دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
به ازای یک واحد افزایش در میزان دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی ، 372/0 واحد در رضایت افزایش به وجود می آید .
می توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیش بینی رضایت ، به وسیله دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی را تنظیم کرد:
دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی (372/0) + 282/0 = رضایت
فرضیه 4 :
نوع فرمت و شفافیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
به منظور پیش بینی تغییرات رضایت از میزان نوع فرمت و شفافیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از ضریب همبستگی ،رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج در زیر می آید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعاستان مازندران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید