آمریکا
98
EUS
نسخه EUC: به موقع بودن اطلاعات،صحت اطلاعات، حجم خروجی، شرکت در توسعه سیستم، … ، پاسخگویی مشتری به نیازهای متغیر کاربر، نگرش مدیران نسبت به استفاده از کامپیوتر، کاربرد تکنولوژی مدرن پایگاه داده، تناسب آموزش کاربر با نیازهایش .
فاکتور: دفعات استفاده و زمان صرف شده
ایجاد شده توسط محقق
دفعات استفاده و زمان صرف شده روی استفاده از CBIS با رضایت کاربر نهایی رابطه مثبت دارد. برای مدیران سطوح بالاتر، دفعات استفاده بیشتر منجربه رضایت بیشتر میشود. برای مدیران سطوج پایین تر، صرف زمان طولانی تر برای استفاده از کامپیوتر ها منجربه رضایت بیشتر میشود.
1994
Henry & Stone
کاربران نهایی IS مبتنی بر کامپیوتر در بیمارستانی در آمریکا
524
رضایت کاربر نهایی
حمایت مدیریت، راحتی استفاده از سیستم، تجربه کامپیوتری قبلی، Self-efficacy کامپیوتری و انتظار از خروجی
با ارجاع به Doll&Torkzadeh. 1991
Self-efficacy کامپیوتری بیشتری تأثیر مثبت را روی EUS دارد که پس از آن حمایت مدیران عالی، راحتی استفاده از سیستم و انتظار از خروجی و نهایتاً تجربه کامپیوتری قبلی قرار می گیرند.
1994
Suh et al
کاربران نهایی در شرکتهای تجاری کره ای
150
رضایت کاربر،سودمندی ادراک شده، میزان استفاده از IS
انتظارات تأیید نشده: عملکرد IS مطلوب و عملکرد IS واقعی.
شاخص های عملکرد IS : صحت، خاص بودن، کافی بودن، به روز
با ارجاع به Doll&Torkzadeh. 1988
Self-efficacy کامپیوتری بیشتری تأثیر مثبت را روی EUS دارد که پس از آن حمایت مدیران عالی، راحتی استفاده از سیستم و انتظار از خروجی و نهایتاً تجربه کامپیوتری قبلی قرار می گیرند.
رضایت کلی و سودمندی ادراک شده به طور معنی داری تحت تأثیر تفاوت بین خواسته مشتری و عملکرد مشتری
میباشند
سال
محقق
جامعه آماری
نمونه
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
منبع نمونه
یافته ها
1996
Doll & Xia
کاربران نهایی IS
359
UIS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
دفاعی از Doll et al. 1996
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با روش های نمونه گیری مختلف، همه فاکتورها به عنوان سنجه UIS معتبر و قابل اطمینان هستند.
1996
Etezadi-amoli& Farhoomand
کاربران نهایی IS در سازمان های مختلف
341
رضایت نرم افزاری کاربر نهایی و عملکرد کاربر
مستندسازی؛ راحتی استفاده؛ کارکرد سیستم؛ کیفیت خروجی؛ حمایت و امنیت
بر اساس تحقیقات قبلی
همه 6 عامل شاخصهای معتبر و قابل اطمینانی برای رضایت کاربر هستند. تفاوت قابل توجه در عملکرد کاربر می تواند با شش فاکتور همبسته EUCS توضیح داده شود.
1997
Ang& Soh
کاربران نهایی IS در 3 شرکت بزرگ
133
رضایت اطلاعاتی و کاربر و رضایت شغلی
متغیرهای مردم شناسی:
سن،جنسیت،سطح تحصیلات، سالها حضور درآن شغل، سالهای حضور در آن شرکت، جایگاه شغلی
با ارجاع به Yaverbaum.1988
هیچ رابطه معنی داری بین پیش زمینه کامپیوتر و UIS پیدا نشد و …
1997
Downing
کاربران نهایی سیستم تلفنی تعاملی صدای پاسخگو در آمریکا
543
EUS
سنجه EUS : محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
ابعاد دیگر: سن کاربر نهایی
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
کاربران مسن تر به انداز کاربران جوانتر از IS رضایت دارند و استفاده واقعی در بین گروه های سنی یکسان است.
2001
McHaney et al
کاربران IS از 25 شرکت در تایوان
342
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تایید مدل
مدلEUCSدر کشور تایوان خاصیت روانسنجی خود را حفظ میکند.
2002
Li Xiao & Dasgupta
دانشجویان یک دانشگاه
340
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تایید مدل برای IS وبی
همه اجزاء رضایت که توسط دل و ترک زاده شناسایی شدند. هنوز هم برای کاربران سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب معتبر است.
سال
محقق
جامعه آماری
نمونه
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
منبع نمونه
یافته ها
2004
DOLL et al
1166
EUS
سنجه EUS : محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
ابعاد دیگر: سمت فرد، نوع برنامه کاربردی، سخت افزار مورد استفاده و روشهای توسعه
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تایید مدل برای زیرگروه های مختلف
سوالات اندازه گیری 12 تایی ابزار EUCS در میان این چهار بعد تغییر ناپذیرند.
2005
Adbinnour-Helm et al.
دانشجویان با رشته های مختلف
176
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تایید مدل برای یک وب سایت
مدل سازگار شده EUCS برای اندازه گیری رضایت کاربر از وب سایت معتبر است.
2006
Pikkarainen et al
کاربران اینترنتی بانک های خصوصی شهری در فنلاند
268
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
با ارجاع به Doll& Torkzadeh.1988.
تایید مدل برای بانک آنلاین
سه سازه محتوا، راحتی کاربرد و صحت در محیط بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتری به طور معنی داری موثر است.
2008
Xiaodong
Deng et al.
آمریکا، عربستان، هند، اروپای غربی و تایلند
900
EUS
محتوا، صحت، فرمت، راحتی استفاده، به موقع بودن.
خلاصه تحقیقاتی که فقط بر روی ابزار رضایت نرم افزاری کاربر نهایی ( EUCS ) انجام شده است.
نام مطالعه
توضیحات
متغیرهای موثر بر رضایت کاربر- ابزار EUCS
سال
محتوا
صحت
فرمت
راحتی استفاده
به موقع بودن
محیط سنتی سیستم های اطلاعاتی
1988
Doll & Torkzadeh
?
?
?
?
?
2001
McHaney et al.
تایوان
?
?
?
?
?
2008
Xiaodong Deng et al.
آمریکا، عربستان، هند، اروپای غربی و تایلند
?
?
?
?
?
محیط وبی سیستم های اطلاعاتی
2002
Li Xiao & Dasgupta
سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب
?
?
?
?
?
2005
Abdinnour-Helm et al.
وب سایت فروش بر خط کالا
?
?
?
?
?
2006
Pikkarainen et. al
بانکداری الکترونیک- فنلاند
?
?
?
?
?
فصل سوم
روش تحقیق
3 فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه :
یکی از مهمترین بخش های یک پژوهش و تحقیق علمی، روش و شیوه اجرای آن است. عدم توجه به استفاده و کاربرد روش تحقیق صحیح و مرتبط، نتایج بررسی‌ها و تحلیل متغیرها معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از اینرو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی کیفیت کار در تحقیقات علمی، بشمار می‌آید.
در این فصل ابتدا سعی شده است روش اجرایی تحقیق معرفی شود. پس از آن به جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و نحوه محاسبه حجم نمونه اشاره می‌شود. آنگاه ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل ابزار‌های عمومی ‌جمع‌آوری، متغیرهای اندازه‌گیری شده در تحقیق و مقیاس ارزیابی آنها توضیح داده می‌شود. در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها تشریح شده است.
فرایندی که در این فصل بر اساس آن عمل شده است را می توان به صورت شکل3-1 نشان داد.
3-1 روش تحقیق
پژوهش حاضر، بدین دلیل که در پی شناسایی سنجه هایی از سیستم های اطلاعاتی می باشد که منجر به افزایش رضایت کاربر نهایی می گردد و دانش کاربردی را در مورد کیفیت رابطه و تاثیر پذیری میان این دو متغیر را توسعه می دهد، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. این تحقیق توصیفی است چراکه به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آنها می پردازد. از نوع همبستگی است، چراکه با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون روابط همزمانی میان متغیرها را آزمون و تبیین می نماید(بازرگان،1380: 90).
3-2 جامعه آماری تحقیق
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را می دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود می گویند(صدقیانی و صالحی،1380: 9). با توجه به هدف پژوهش که که شناسایی جنبه هایی از سیستم های اطلاعاتی سازمان بر رضایتمندی کاربر نهایی می باشد ، جامعه آماری این تحقیق را شامل تمامی کاربران نهایی سیستم های اطلاعاتی 2 سازمان صنعتی مورد مطالعه می باشد . این دو سازمان شامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران و صنعت ساخت متعلقات و سامانه های هوایی می باشد تعداد افراد جامعه آماری در این مطالعه در مجموع شامل 300 کاربر سیستم اطلاعاتی است که 200 کاربر از سازمان صنایع هواپیمایی ایران و 100 کاربر از سازمان متعلقات و سامانه های هوایی می باشد .
3-3 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه¬گیری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگیهای آزمودنیهای گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضاء جامعه آماری تعمیم دهیم(سِکاران، 1381: 296)
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجاییکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کمی- کیفی هستند، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است (سکاران ،71):
N: حجم جامعه آماری
n: حجم نمونه
Z : مقدار متغیر واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
:d مقدار پذیرش خطای نمونه گیری که در این پژوهش معادل 0.05 در نظر گرفته شده است .
P : مقدار نسبت صفت موجود در جامعه می باشد . در صورت در اختیار نبودن می توان آن را 0.5 در نظر گرفت .
q:درصد افرادی که فاقد ان صفت در جامعه می باشند. (q=1-p )
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P دست یابد، می‌تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0=P در نظر گرفته شده است.
بنابراین حجم نمونه تحقیق برابر است با:
168 ?
(5/0)×(5/0) × (962/1) × (300)
n=
(5/0)×(5/0)× (962/1) + (52/0)× (1-300)
همانگونه که در فرمول دیده می شود، حجم نمونه تقریباً برابر است با 168 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
3-4 روش گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات دراین تحقیق بدین شرح است :
الف: مطالعات کتابخانه ای؛ که جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، و مقالات استفاده شده است.
ب: تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه این تحقیق شامل 5 سئوال ویژگی های جمعیت شناختی و 12 سوال( گویه) می باشد. ( دل و ترک زاده،1988)
3-5 متغیرهای پژوهش
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزشها می تواند درزمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.)سکاران، 1381: 82(
متغییر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهبیشترین، گاماروس، ایستگاه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید