شود:
الف( متقیر مستقل ) در این تحقیق :محتوا ، دقت ، سهولت ،به موقع بودن ،راحتی کاربرد
ب( متغیر وابسته ) : رضایت کاربر نهایی
الف : متقیر مستقل: متغیر محرک درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغییر دیگری معین شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.
ب : متغیر وابسته : متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است. متغیر وابسته، مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم ومشخص شود. (دلاور، 1383 : 59)
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه رسمی و استاندارد ابزار EUCS دل و ترکزاده 1988 می باشد .
شیوه نمره گذاری پرسشنامه
شکل کلی:
خیلی کم
کم
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد
امتیاز بندی:
1
2
3
4
5
3-7 روایی (اعتبار)
روایی صوری یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. جهت سنجش روایی پرسشنامه این پژوهش نیز از روایی صوری استفاده شده است .
در این تحقیق برای تعیین اعتبار از روش اعتبار صوری استفاده شده است .
بدین معنی که پرسشنامه به تعدادی از اساتید و متخصصان داده شده و از نظرا ت آنها برا ی اصلاح وبهبود پرسشنامه استفاده شده است .
از طرفی دیگر، با توجه به اینکه اصل پرسش های به کار رفته شده در پرسشنامه، از پرسشنامه های استاندارد استخراج شده و دارای پشتوانه تئوری قوی می باشند، منجر به روایی مضاعف آنها می‌گردند. در نهایت نیز پس از بررسی و مطالعه نظرات اساتید و متخصصین فن، آخرین تغییرات و تعدیلات در پرسشنامه نهایی لحاظ گردیده است .
3-8 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
اعتبار بیرونی پرسشنامه (پایایی): هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکانهای دیگری دوباره انجام شود به نتایجی مشابه با نتایج فعلی دست یابد. معمولا برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میگردد.
برای این منظور پرسشنامه فوق در بین 30 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه میشود (ثرندایک،1369:234):
که در آن:
: n تعداد سوالهای تست
: Si2 واریانس سوال i
: St2واریانس کل تست
جهت محاسبه ضریب ? ازنرم افزار spssاستفاده شدکه میزان ? برای 30 پرسشنامه مقدار 820/0 بدست آمد و مشخص گردید که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. زیرا مقدار ضریب آلفا بالاتر از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که 70/0 است بیشتر می باشد. لذا می توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبول است.
جدول3-1: پرسشنامه مشارکت
آلفای کرونباخ برای هریک از زیرمقیاس ها
زیرمقیاس های پرسشنامه رضایت
.798
محتوا
.852
دقت
.801
فرمت
846.
راحتی کاربرد
825.
به موقع بودن
820.
کل
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و . . . می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی به توصیف ویژگی های گروه نمونه ،جداول توزیع فراوانی- نمودارها و … پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیات از آزمون کولموگروف اسمیرنف و همبستگی و مدل رگرسیون خطی در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است که گزارش آن در فصل 4ارائه شده است.
نتیجه گیری فصل سوم :
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد.و همچنین به تشریح فرایند اجرای تحقیق و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است ونوع تحقیق حاضر کاربردی است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای است که به جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق اشاره دارد، جامعه آماری و چگونگی روش برآورد نمونه، روایی، پایایی پرسشنامه و همچنین چگونگی آزمون فرضیات پرداخته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4 فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل با استفاده از نرم افزارspss نسخه 19 به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد و در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش سعی شده است ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به بررسی مشخصات فردی گروه نمونه پرداخته و با استفاده از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین به بررسی سوال های پرسشنامه و در قسمت آمار استنباطی با استفاده از روشهای آماری نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد تا با کمک این آزمون به اثبات یا رد فرضیات برسیم.
4-1 داده های جمعیت شناختی
توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
جدول 4-1 توزیع پاسخ‌ دهندگان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
371
75.9
زن
28
20.3
جمع
165
96.2
بی‌پاسخ
3
3.8
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-1) نشان می دهد. (76%) درصد پاسخ دهندگان را مرد و (20%) درصد را زنان تشکیل می دهد ، بنابراین بیشتر پاسخ دهنگان را مردان تشکیل می دهد .
توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات
جدول 4-2 توزیع پاسخ‌ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم و زیر دیپلم
12
12.5
فوق دیپلم و لیسانس
125
60.4
فوق لیسانس و بالاتر
29
21.6
جمع
166
97.5
بی جواب
2
2.5
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار )4-2( نشان می دهد. (4/60%) درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و (6/26) درصد افراد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر (12.5 ) افراد پاسخگو دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم می باشند ، بنابراین بیشتر پاسخ دهنگان داری مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس می باشد.
توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سن
جدول 4-3 توزیع پاسخ‌ دهندگان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
زیر 25
39
19.3
25-34
44
30.3
35-44
41
26.6
45 -54
28
14.9
55 و بالاتر
کل
18
168
8.9
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-3) نشان می دهد. (30.3%) درصد پاسخ دهندگان بازه سنی شان بین34-25سال، و (26.6 %) درصد افراد بازه سنی شان بین 35-44 و 20.3درصد افراد بازه سنیشان بین 45-54 سال و 8.9 درصد متعلق به بازه 55 سال به بالا می باشد، بنابراین بیشتر سن پاسخ دهندگان بین بازه 34-25 سال می باشد.
توزیع پاسخ دهندگان بر حسب تجربه کار با کامپبوتر
جدول 4-4 توزیع پاسخ‌ دهندگان بر حسب تجربه کار با کامپبوتر
تجربه کار با کامپبوتر
فراوانی
درصد
کمتر از یک سال
20
10.2
بین 1 تا 2 سال
33
19.0
بین 3 تا 5 سال
31
17.5
بیش از 5 سال
74
50.2
بی جواب
5
3.3
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-4 ) نشان می دهد. (50.2)درصد پاسخ دهندگان تجربه کاریشان با کامپبوتر 5 سال بیشتر ، و (19 %) بین 1 تا 2 و(17.5 ) درصد بین 3 تا 5 و سال و 10.2درصد متعلق به بازه کمتر از یک سال می باشد .
توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان استفاده از کامپبوتر
جدول 4-5 توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان استفاده از کامپبوتر
میزان استفاده از کامپیوتر
فراوانی
درصد
کمتر از یک ساعت
12
7.2
بین 1 تا 5 ساعت
16
14.0
بین 5 تا 10 ساعت
56
28.4
10 تا 20 ساعت
79
48.2
بی جواب
5
2.3
کل
168
100.0
همانطور که اطلاعات جدول و نمودار (4-5) نشان می دهد. (48.2)درصد پاسخ دهندگان میزان استفاده شان از کامپبوتر 10 تا 20 ، و (28.4 %) بین 5 تا 10و(14 ) درصد بین 1 تا 5 سال و 7.2درصد متعلق به بازه کمتر از یک ساعت می باشد.
4-2 شاخص های توصیفی متغیر وابسته رضایت کاربر نهایی از سیستم اطلاعاتی سازمان
جدول 4-6 بر اساس محتوا
محتوا
فراوانی
درصد
میانگین
خیلی کم
14
7.8
کم
16
9.1
3.80
تاحدودی
35
18.7
زیاد
58
38.4
خیلی زیاد
45
26.0
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر مستقل ( محتوا ) می باشد و همانطوری که ملاحظه می شود، میانگین کل سوالات مربوط به متغیر مستقل اول 80/3 است که نشان می دهد که پاسخ ها به سوالات متغیر مستقل محتوا پاسخ متوسط به بالا داده اند که چنانچه مشاهده می شود میانگین این متغییر از 3 بیشتر است پس می توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد این متغیر، گرایش به گزینه های زیاد وخیلی زیاد دارند.
تحلیل توصیفی متغیر مستقل دوم:
جدول 4- 7 بر اساس دقت
دقت
فراوانی
درصد
میانگین
خیلی کم
5
5.5
کم
10
6.2
3.66
تاحدودی
40
23.7
زیاد
88
49.9
خیلی زیاد
25
17.0
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر مستقل ‹ دقت )می باشد و همانطوری که ملاحظه می شود، میانگین کل سوالات مربوط به متغیر مستقل اول 66/3 است که نشان می دهد که پاسخ ها به سوالات در حد متوسط به بالا می باشد که چنانچه مشاهده می شود میانگین این متغییر از 3 بیشتر است.
تحلیل توصیفی متغیر مستقل سوم:
جدول 4- 8بر اساس فرمت
فرمت
فراوانی
درصد
میانگین
خیلی کم
15
4.2
کم
4
1.8
3.02
تاحدودی
99
50.2
زیاد
32
21.1
خیلی زیاد
18
15.2
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر مستقل ‹ فرمت)می باشد و همانطوری که ملاحظه می شود، میانگین کل سوالات مربوط به متغیر مستقل سوم 3.02 است که نشان می دهد که پاسخ ها به سوالات متغیر مستقل ‹ فرمت)در حد متوسط می باشد .
تحلیل توصیفی متغیر مستقل چهارم:
جدول 4- 9راحنی کاربر
راحتی کاربر
فراوانی
درصد
خیلی کم
10
5.8
کم
32
23.1
تاحدودی
84
46.1
3.12
زیاد
28
18.4
خیلی زیاد
14
7.2
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر مستقل ‹ راحتی کاربر )می باشد و همانطوری که ملاحظه می شود، میانگین کل سوالات مربوط به متغیر مستقل اول 3.12 است که نشان می دهد که پاسخ ها به سوالات متغیر مستقل راحتی کاربرد می باشد که پاسخ ها در حد متوسط می باشد که چنانچه مشاهده می شود پس می توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد این متغیر، گرایش به گزینه های تا حدودی دارند .
تحلیل توصیفی متغیر مستقل پنجم
جدول4-10 توزیع متغییر به موقع بودن
به موقع بودن
فراوانی
درصد
میانگین
خیلی کم
3
2.2
کم
5
4.6
4.02
تاحدودی
40
20.8
زیاد
52
28.4
خیلی زیاد
68
42.3
کل
168
100.0
جدول فوق نشانگر اطلاعات توصیفی مربوط به متغیر وابسته ‹ به موقع بودن) می باشد و همانطوری که ملاحظه می شود، میانگین کل سوالات مربوط به متغیر مستقل به موقع بودن 02/4 است که نشان می دهد که پاسخ ها به سوالات متغیر مستقل در حد بالامی باشد که چنانچه مشاهده می شود میانگین این متغییر از 3 بیشتر است پس می توان گفت که پاسخ دهندگان در مورد این متغیر، گرایش به گزینه های زیاد و خیلی زیاد دارند .
4-3 آمار استنباطی :
برای اطمینان از همگون بودن داده های

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعاستاد راهنما، طلاق، امام صادق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید