جمع آوری شده با توزیع های آماری از آزمون کولموگروف و اسمیرنوف استفاده نمایید
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها
هدف از این آزمون این است که دریابیم آیا متغیرها نرمال است یا خیر.
H0: توزیع جامعه نرمال است
H1: توزیع جامعه نرمال نیست
جدول 4-11 آزمون نرمال مولفه های رضایت
متغییرهای رضایت
Kolmogorov- smirnov Z
p-value
توزیع متغیر
جهت آزمون فرض
محتوا
1.78
0.071
نرمال است
پیرسون و رگرسیون
دقت
1.12
0.065
نرمال است
پیرسون و رگرسیون
فرمت
1.99
0.085
نرمال است
پیرسون و رگرسیون
راحتی کاربرد
1.35
0.217
نرمال است
پیرسون و رگرسیون
به موقع بودن
1.62
0.078
نرمال است
پیرسون و رگرسیون
براساس نتایج بدست آمده از جدول فوق برای آزمون فرضیه درخصوص متغیرهائی که توزیع نرمال دارند از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره استفاده شده است .
چون مقدار Z کلوموگروف – اسمیرونوف همه متغیرها از مقدار احتمال بیشتر از 0.05 است، لذا فرض صفر رد نمی‌شود و با 95 درصد اطمینان می توان بیان کرد که متغیر ها از توزیع نرمال برخوردار هستند .
4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق:
ضریب همبستگی پیرسون شدت رابطه معناداری و همچنین رابطه ( مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد .
این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغییر برابر صفر می شود .
? (رو) نشان دهنده ضریب همبستگی جامعه است. اگر به 1 نزدیک باشد رابطه قوی و مثبت است ولی اگر به -1 نزدیکتر شود رابطه ای منفی و معکوس بین دو متغییر وجو دارد و اگر 0 باشد رابطه ای بین دو متغییر وجود ندارد .
فرضیه 1
به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول 4-12:آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان به موقع بودن و رضایت کاریر
به موقع بودن
رضایت کاریر
به موقع بودن
همبستگی
1
754/0
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
رضایت کاریر
همبستگی
754/0
1
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
با توجه به اینکه si g( سطح معناداری ) به دست آمده از سطح خطای 01/0 کمتر می شود فرض H0 رد می شود و این بدان معناست که به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود. و می توان گفت بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد. .ایـن رابطه در سطح اطمینان 99 درصد معنـی دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده (754/) می توان گفت بین این دو متغییر رابطه خطی مثبت وجود دارد .
فرضیه 2:
محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول13-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان محتوا و رضایت کاریر
محتوا
رضایت کاریر
محتوا
همبستگی
1
509/
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
رضایت کاربر
همبستگی
509/
1
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
با توجه به اینکه si g( سطح معناداری ) به دست آمده از سطح خطای 01/0 کمتر می شود فرض H0 رد می شود و این بدان معناست که محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود و می توان گفت بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد. .ایـن رابطه در سطح اطمینان 99 درصد معنـی دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده (509/) می توان گفت بین این دو متغییر رابطه خطی مثبت وجود دارد .
فرضیه 3:
دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول4-14: آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان دقت و رضایت
دقت
رضایت
دقت
همبستگی
1
.401
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
رضایت کاربر
همبستگی
.401
1
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
با توجه به اینکه si g( سطح معناداری ) به دست آمده از سطح خطای 05/0 کمتر می شود فرض H0 رد می شود و این بدان معناست که دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود . و می توان گفت رابطه معنا داری وجود دارد. .ایـن رابطه در سطح اطمینان 99 درصد معنـی دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده (401/0) می توان گفت بین این دو متغییر رابطه خطی مثبت وجود دارد .
فرضیه 4:
نوع فرمت و شفافیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول4-15 آزمون ضریب همبستگی پیرسون نوع فرمت و شفافیت اطلاعات و رضایت
نوع فرمت
رضایت شغلی
نوع فرمت
همبستگی
1
322/0
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
رضایت کاربر
همبستگی
322/0
1
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
با توجه به اینکه si g( سطح معناداری ) به دست آمده از سطح خطای 05/0 کمتر می شود فرض H0 رد می شود و این بدان معناست که نوع فرمت و شفافیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود . پس می توان گفت رابطه معنا داری بین این دو متغیر وجود دارد. ایـن رابطه در سطح اطمینان 99 درصد معنـی دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده (322/0) می توان گفت بین این دو متغییر رابطه خطی مثبت وجود دارد .
فرضیه 5:
سهولت استفاده از سیستم در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
H0 = ? = 0
H1 = ? ? 0
جدول 4-16 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سهولت و رضایت
سهولت
رضایت
سهولت
همبستگی
1
0/382
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
رضایت کاربر
همبستگی
382/
1
سطح معنی داری
.000
تعداد
168
168
با توجه به اینکه si g( سطح معناداری ) به دست آمده از سطح خطای 05/0 کمتر می شود فرض H0 رد می شود و این بدان معناست که سهولت استفاده از سیستم در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود . و رابطه ای معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. ایـن رابطه در سطح اطمینان 99 درصد معنـی دار اسـت، و با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده (382/) می توان گفت بین این دو متغییر رابطه خطی مثبت وجود دارد .
بررسی فرضیات با استفاده مدل رگرسیون
فرضیه1 :
به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
به منظور پیش بینی تغییرات رضایت از به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و به منظور بررسی رابطه بین آنها از ، رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج در زیر می آید:
جدول4-17: شماره مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر به موقع اطلاعات بر رضایت شغلی
شاخص آماری
مدل رگرسیون
ضریب همبستگی
تعدیل شده
F
سطح معناداری
1
754/0
569/0
567/0
224/27
000/0
جدول ضریب همبستگی بین به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و رضایت را نشان می دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 754/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (567/0) به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی رضایت آنها دارد.
جدول شماره 4-18: ضریب رگرسیونی به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی بررضایت
شاخص آماری
مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد
بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت
412/0
186/ 0

215/2
028/0
به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی
960/0
057/0
652/0
948/16
000/0
960/0
نمودار 4-5: تأثیر رگرسیونی به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
به ازای یک واحد افزایش در میزان به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی ، 960/0 واحد در رضایت افزایش به وجود می آید.
می توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیش بینی رضایت ، به وسیله به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی را تنظیم کرد:
به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی (960/0) + 412/0 = رضایت
فرضیه2:
محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود
به منظور پیش بینی تغییرات رضایت از طریق محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی و به منظور بررسی رابطه بین آنها ازضریب همبستگی ، رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج در زیر می آید:
جدول4-19: شماره مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
شاخص آماری
مدل رگرسیون
ضریب همبستگی
تعدیل شده
F
سطح معناداری
1
509/0
259/0
256/0
317/76
000/0
جدول 4-9 ضریب همبستگی بین محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی ورضایت را نشان می دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 509/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (256/0) محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی رضایت دارد.
جدول شماره 4-20: ضریب رگرسیونی محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
شاخص آماری
مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد
بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت
329/2
143/ 0

262/16
000/0
محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی
438/0
050/0
485/0
736/8
000/0
438/0
نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
به ازای یک واحد افزایش در میزان محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی ، 438/0 واحد در رضایت افزایش به وجود می آید.
می توان معادله رگرسیونی زیر را برای پیش بینی رضایت ، به وسیله محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی را تنظیم کرد:
محتوای اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی (438/0) + 329/2 = رضایت
فرضیه 3 :
دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
به منظور پیش بینی تغییرات رضایت از طریق دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و به منظور بررسی رابطه بین آنها ازضریب همبستگی ، رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج در زیر می آید:
جدول4-21: شماره مشخص‏کننده‌های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
شاخص آماری
مدل رگرسیون
ضریب همبستگی
تعدیل شده
F
سطح معناداری
1
401/0
643/0
642/0
186/393
000/0
جدول 4-12 ضریب همبستگی بین طریق دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و رضایت را نشان می دهد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر 366/0 و دارای سطح معنی داری (000/0P=) می باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (642/0) طریق دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی تأثیر معنی داری (P0/01) بر روی رضایت دارد.
جدول شماره 4-22: ضریب رگرسیونی دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی بر رضایت
شاخص آماری
مدل
ضرایب رگرسیون
خطای استاندارد
بتای استاندارد
T
سطح معنی داری
ضریب ثابت
282/0
166/ 0

699/1
091/0
دقت و صحت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید