اگر چه توصیف کیفی حرکت یا مهارت ساده و یا حتی پیچیده ورزشی در برخی اذهان، ممکن است ساده به نظر رسد، به کمیت در آوردن و اندازه گیری دقیق اجرای مهارت حرکتی به دقت و ظرافت بسیار نیاز دارد. منظور از دقت و ظرافت در توصیف مهارت ورزشی، اندازه گیری آن است که با متغیرهایی چون موقعیت[1]، سرعت[2] و شتاب[3] امکان پذیر است. چنان که گفته شد در توصیف کینماتیکی حرکت از علت یا سبب حرکت صرف نظر و چگونگی و اثر حرکت به لحاظ متغیرهای فوق بررسی می شود. کینماتیک، که شاخه ای از علم مکانیک است، خود به دو بخش کینماتیک خطی و زاویه ای تقسیم می شود. موضوع کینماتیک خطی مطالعه چگونگی حرکت جسم است هنگامی که همه قسمتهای آن در جهت و فواصل مکانی و زمانی یکسان حرکت می کنند، در حالی که موضوع کینماتیک زاویه ای توصیف حرکات چرخشی جسم یا اجسام است. یکی از نکات مهم در مطالعه اجسام، این است که گاهی حرکت اجسام تلفیقی از دو نوع حرکت خطی و زاویه ای[4] است و در بررسی حرکت آنها ممکن است هر دو نوع حرکتشان مورد توجه قرار گیرد (صادقی، 1384).

 

2-2-14 کینماتیک زاویه ای

کینماتیک زاویه ای زیرمجموعه ای از کینماتیک است که با حرکت زاویه ای سروکار دارد و به توصیف این حرکت می پردازد، اما به علل آن توجهی ندارد. حرکت زاویه ای حول یک محور چرخشی رخ می دهد که عمود بر سطح وقوع آن چرخش است. برای مثال، چرخ دوچرخه حول محوری می چرخد که محور چرخش آن است. این محور عمود بر سطح چرخشی است که با توجه به لبه ی چرخ توصیف می شود. در بدن می توان از حرکت دست حول محور آرنج نام برد (همیل و نوتزن، ترجمه چوبینه، دبیدی روشن، 1389).

 

 

2-2-15 اندازه گیری های کینماتیکی

اندازه گیری های کینماتیکی، مرتبط با مکانیک می باشند و توصیف کننده ی مهمی از اجرا در تحقیقات مربوط به یادگیری حرکتی و کنترل می باشد. واژه کینماتیک به توصیف حرکت بدون توجه به نیرو یا جرم اشاره دارد. سه تا از عمومی ترین چنین توصیف کننده هایی اشاره دارند به تغییرات شئ در وضعیت فضایی، سرعت آن و تغییرات آن در سرعت. واژه های استفاده شده اشاره دارند به ویژگی های کینماتیکی که فاصله، سرعت و شتاب می باشد (مگیل، 2011).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   چیجوری بفهمیم بدنی سالم و بدون مریضی داریم

 

2-2-16 جمع آوری داده های کینماتیکی

روش های متعددی وجود دارد که با بهره گرفتن از آنها می توان داده های کینماتیکی را برای اجرای تجزیه و تحلیل کمی جمع آوری کرد. برای مثال، آزمایشگاه های بیومکانیک ممکن است از شتاب سنجهایی استفاده کنند که شتاب اجزای مختلف بدن را مستقیماً اندازه گیری می کنند. با وجود این، استفاده از دستگاه های ویدیویی پرسرعت یا دستگاه های بررسی حرکت با چشم الکتریکی از متداول ترین روش های دستیابی به اطلاعات کینماتیکی است. داده های حاصل از دستگاه های چشم الکتریکی و ویدیویی پر سرعت وضعیت اجزای مختلف بدن را با توجه به زمان گزارش می کنند. در مورد دستگاه ویدیویی پرسرعت، این داده ها در قالب عدد و ارقام، از نوار ویدیویی بدست می آیند. در دستگاه های بررسی حرکت با چشم الکتریکی، نشانه های (علامت دهنده) قرار داده شده در روی بدن از طریق یک گیرنده ی دوربین که علائم را با دیودهای منتشرکننده ی نور مادون قرمز (دستگاه نشانگرهای فعال) اسکن می کند، ردیابی می شود، یا واحد دریافت ویدیویی، هم به عنوان منبع و هم به عنوان ثبت کننده ی نور مادون قرمزی عمل می کند که از یک نشانگر برگشت انعکاسی (دستگاه نشانگرهای غیرفعال) منعکس می شود. موقعیت نشانگرها به صورت متوالی به رایانه فرستاده می شود و عدد مورد استفاده در دستگاه ویدیویی را بر می دارد. در همه ی دستگاه ها، دوربین ها با یک فریم مرجع کالیبره می شوند که اجازه ی تبدیل مختصات دوربین و مجموعه ای از مختصات واقعی شناخته شده در میدان دید را می دهد (همیل و نوتزن، ترجمه چوبینه، دبیدی روشن، 1389).

 

 

 

2-2-17 زمان پاسخ

زمان پاسخ، به عنوان یکی از پیامدهای اجرا و یادگیری، فاصله زمانی از عکس العمل تا پایان حرکت است (مگیل، 2011 ).

[1]. Position

[2]. Velocity

دسته‌ها: آموزشی