م های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود ؟
4)آیا سهولت استفاده از سیستم در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود ؟
5)آیا به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود ؟
فرضیه‏های تحقیق:
1) محتوای اطلاعات (کیفیت اطلاعات) در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود.
2) دقت و صحت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
3) نوع فرمت و شفافیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
4)سهولت استفاده از سیستم در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
5)به موقع بودن اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی منجر به افزایش رضایتمندی کاربر نهایی می شود .
1-5 ساختار پایان نامه
در این پژوهش
* در فصل دوم به مرور ادبیات موضوع و تحقیقات انجام شده در مورد ابعاد مختلف رضایت کاربر نهایی پرداخته خواهد شد .
* در فصل سوم در زمینه روش تحقیق فرایند انجام کار و نحوه طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده خواهد بود .
* فصل چهارم شامل پروفایل نمونه آماری و نتایج تحلیل های آماری بر روی داده های جمع آوری شده خواهد بود .
* در فصل پنجم نتیجه گیری نهایی از این پژوهش ، نحوه استفاده از نتایج و نیز پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی آورده خواهد شد .
1-6 چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری مبنایی است که طرح کلی پژوهش بر آن استوار است . این چهارچوب شبکه دقیقی از روابط بین متغیرهایی است که از طریق فدایندهایی نظیر مصاحبه ها ، مشاهدات و بررسی پیشینه تحقیق ، تعیین شده اند. چهارچوب نظری ، روابط بین متغیرها را بر قرار و نوع تئوری هایی را که این نوع روابط را تایید کرده اند مشخص و ماهیت و جهت روابط را تعیین می کند . ( دانایی فرد و دیگران ، 1383 )
شکل ذیل چهارچوب نظری پایان نامه حاضر می باشد . طبق این چهارچوب متغیر وابسته ” رضایت نرم افزاری کاربر نهایی ” و متغیرهای مستقل شامل 5 عامل است : محتوا ، فرمت ، صحت ، راحتی کاربرد و به موقع بودن که هر کدام از این عوامل میتواند روی متغیر وابسته تاثیر گذار باشد .
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
2 فصل دوم
مقدمه
به دلیل تأثیر بالقوه و شدید رضایت کاربر بر عملکرد شغلی، رویکرد رضایت کاربر (که برمبنای ادراک و انتظارات کاربر سنجیده می شود) بسیار رایج است. رضایت کاربر بدین صورت تعریف گشته است: آن میزانی که کاربران معتقدند سیستم های اطلاعاتی در دسترس، نیازهای اطلاعاتی آن ها را برآورده میسازد. رضایت کاربر جایگزین اساسی معیارهای کلی اثر بخشی سیستم، شناخته شده است. به ویژه تقاضاهای کاربر نهایی، تبدیل به عنصری مستمر از استراتژی سیستمهای اطلاعاتی خواهد شد. معیارهای سنجش رضایت کاربر، سعی در کمی کردن نگرشهای کاربران در خصوص سیستم های اطلاعاتی دارند.
به هر حال، رضایتمندی میتواند به عنوان یک معیار کلی، مورد سنجش قرار گیرد. از طرفی مطالعه های گذشته بازگوکننده ی این است که شکست سیستمهای اطلاعاتی بیشتر به خاطر موضوعات سازمانی و روانی است تا موضوعات فناوری که مهمترین این موضوعهای سازمانی و روانی، بحث رضایت کاربران نهایی از سیستمهای اطلاعاتی است؛( دلون و مک لین 1992)
زیرا یکی از دلایل اصلی شکست پروژههای سیستمهای اطلاعاتی فقدان حمایت و تعهد از سوی کاربران نهایی است که این امر ناشی از عدم رضایت آنهاست . (ادو و گویمارس 1990 )
نگرش اغلب مدیران این است که عملکرد بهتر سیستمهای اطلاعاتی به تنهایی به رضایت کاربران نهایی منجر نمیشود(تامپسون و گودهیو 1995 ).
بنابراین برای استفاده بهینه از تکنولوژی جدید وجود دو امر ضرورت دارد: یکی سیستمی که از لحاظ فنی در شرایط مناسب باشد و دیگری تمایل و توانایی کاربران جهت استفاده از تکنولوژی جدید.( (Athanassopoulos A.Gounarise, 2001
بدین ترتیب از طریق رضایت کاربران نهایی می توان قابلیت سیستمهای اطلاعاتی را پیش بینی کرده و به ارزیابی آنها پرداخت. ( آزلین و دیگران 2007 )
مطالب مذکور اهمیت بهبود رضایت کاربر نهایی را آشکار میسازد. بنابراین به منظور بهبودرضایت کاربر نهایی سیستمهای اطلاعاتی شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت کاربر نهایی، قبل و بعد و در طی به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی مهم و حیاتی است (بیلی و پیرسون 1983)
در این پژوهش تلاش می شود رضایت کاربر از سیستم های اطلاعاتی سازمان مورد بررسی قرار گیرد. رضایت نرم افزاری کاربر از اجزاء اصلی مورد بررسی در سنجش موفقیت سیستم اطلاعاتی می باشد.
2-1 تعریف واژه ها
2-1-1 کاربر نهایی : کاربری که مستقیماً از سیستم استفاده می کند.
در گذشته به دلیل مشکل بودن کار با سیستم ها کارمندانی وجود داشتند که واسطه بین استفاده کننده از سیستم و سیستم بودند و افراد عادی امکان دسترسی به آن را نداشتند لذا کارمندان بخش پردازش داده کاربر نهایی محسوب می شدند.
( دل و ترک زاده، 1988).
دیویس و اولسون در تعریف کاربر نهایی بین نقشهای کاربر اولیه و کاربر ثانویه تمایز قایل شده اند ، کاربر اولیه بر مبنای خروجی سیستم تصمیم گیری میکند .کاربر ثانویه مسئول برقراری ارتباط با نرم افزارهای کاربردی برای وارد کردن اطلاعات و یا تهیه گزارش های خروجی می باشد اما به طور مستقیم از خروجی ها در کارش استفاده نمی کند .
در محاسبات کاربر نهایی هر دو نقش با هم ترکیب می شود ؛ کسی که با بهره گیری از خروجی سیستم ، سیستم را نیز توسعه می دهد .
هرچند در اکثر موارد نویسندگان در این محدوده همانند مارتین ، مک لین ، روکارت و فلانری تعریف خود را از کاربر نهایی به افرادی که به طور مستقسم با کامپیوتر ارتباط دارند محدود کرده اند .
بنابر این به طور کلی میتوان کاربر نهایی را به صورت ذیل تعریف نمود :
افرادی هستند که از یک سیستم اطلاعاتی یا از اطلاعاتی که سیستم تولید میکند استفاده می کنند . این افراد میتوانند مشتریان ، فروشندگان ، مهندسان ، کارمندان ، حسابداران یا مدیران باشند .
اغلب کاربران نهایی در کسب و کار ، دانشگران هستند ، یعنی افرادی که اکثر وقت خود را صرف ارتباطات و همکاری در تیم ها و گروه های کاری و همچنین خلق ، استفاده و توزیع اطلاعات می نمایند.
2-1-2 محیط پردازش فایل سنتی در مقابل رویکرد مدیریت داده :
فرض کنید کاربر نهایی برای بدست اوردن اطلاعات مورد نظر خود با مسائل زیر مواجه باشد :
اطلاعاتی که میخواهد در چندین فایل مختلف باشد و هر فایل به روشی متفاوت سازمان دهی شده باشد .
هر فایل برای استفاده در نرم افزار کاربردی متفاوتی تنظیم شده و هیچ یک از این نرم افزارها اطلاعاتی را که کاربر نیاز دارد تولید نکند .
هیچ برنامه کاربردی برای کمک به شما در استخراج اطلاعات مورد نیاز از این فایل ها موجود نباشد .
وقتی سازمان از سیستم های پردازش فایلی استفاده می کند که در آن داده ها در فایل هایی مستقل از رکورد های داده ها سازماندهی ، ذخیره و پردازش می گردند کاربران نهایی به همین شکل دچار یآس و ناکامی می شوند .در رویکرد پردازش فایل سنتی که سالها برای پردازش داده های کسب و کار استفاده می شد ، هر نرم افزار کسب و کار به گونه ای طراحی شده بود که فقط یک یا دو فایل به خصوص از داده ها را به کار ببرد که فقط شامل انواع خاصی از رکورد های داده ها می شد .
نهایتا رویکرد پردازش فایل برای پشتیبانی از اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت کسب و کارهای نوین بسیار پر زحمت ، هزینه بر و انعطاف ناپذیر شد و با رویکرد مدیریت پایگاه داده ها به عنوان زیربنای روش های نوین مدیریت داده های سازمانی جایگزین شد .
رویکرد مدیریت پایگاه داده ، رکورد های قبلی داده ها را که در فایل های جداگانه قرار داشتند در پایگاه داده ها یکپارچه میسازد به طوری که توسط بسیاری از برنامه های کاربردی قابل دسترسی باشد . علاوه بر این یک سیستم مدیریت پایگاه داده ( DBMS ) به عنوان یک رابط نرم افزاری میان کاربران و پایگاه داده ها عمل میکند و به کاربران در رسترسی ساده به داده های درون یک پایگاه داده کمک می کند . بنابراین ، مدیریت پایگاه داده عبارت است از بکارگیری نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده برای کنترل نحوه ایجاد ، بازرسی و نگهداری پایگاه داده ها برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز کاربر نهایی .
قابلیت جستجو و بازرسی یک پایگاه داده مزیت عمده رویکرد مدیریت پایگاه است . کاربران نهایی می توانند از طریق درخواست اطلاعات از یگ پایگاه داده با استفاده از ویژگی پرسجو یا بکارگیری یک گزارش ساز ، از DBMS استفاده کنند . آنها می توانند پاسخی فوری به شکل نمایش های ویدئویی یا گزارش های چاپی دریافت نمایند . هیچ برنامه پیچیده ای هم مورد نیاز نیست . ویژگی زبان پرس و جو به شما اجازه میدهد به سادگی پاسخ های فوری به درخواست های موردی تان دریافت کنید . ویژگی گزارش ساز به کاربر نهایی امکان می دهد به سرعت ، یک قالب بندی گزارش برای اطلاعاتی که می خواهید به شکل گزارش ارائه شود ، مشخص کنید .
بسته های نرم افزاری DBMS نقش عمده ای نیز در در توسعه برنامه های کاربردی ایفا میکنند . کاربران نهایی ، تحلیل گران سیستم و سایر توسعه دهندگان کاربرد می توانند از زبان های داخلی برنامه نویسی نسل چهارم و ابزارهای توسعه نرم افزارها که در بسته های DBMS ارائه می شوند استفاده نماییند تا برنامه هایی با کاربردهای ویژه را توسعه دهند . برای مثال کاربر نهایی می تواند به سادگی از یک نرم افزار DBMS برای تنظیم صفحه های ورود داده ، فرم ها ، گزارش ها یا صفحات وب یک برنامه کسب و کار استفاده کند طوری که خود برنامه با دسترسی به پایگاه داده های شرکت ، داده های مورد نیازش را بازیابی و به روز آوری کند . ( ابراین، ماراکاس 2008 )
سازمان مذکور در این تحقیق نیز دارای سیستم اطلاعاتی به روش رویکرد مدیریت پایگاه داده می باشد که هر بخش از سازمان با توجه به نیاز اطلاعاتی و با استفاده از برنامه کاربردی خاص طراحی شده ، اطلاعات خود از قبیل : فرم ها ، گزارشات ، مقالات ، طرح های مهندسی ، متن های علمی ، مشخصات و اطلاعات کارمندی و … را از سیستم دریافت می دارند .
..
2-1-3 رضایت نرم افزاری کاربر نهایی :
رضایت کاربر از سیستمی ( یا نرم افزاری ) که برای انجام کاری از آن استفاده می کند. ( دل و ترک زاده، 1988(
(از آنجا که ترجمه دقیق مأنوسی برای این اصطلاح Computing Satisfaction در فارسی وجود ندارد، از ترجمه مفهومی برای آن استفاده شده است. چرا که مفهوم اصلی آن رضایت کاربر از نرم افزار است.(
2-1-4 رضایت اطلاعاتی کاربر :
رضایت اطلاعاتی کاربر ( UIS ) روشی برای اندازه گیری رضایت کاربر از یک سیستم اطلاعاتی است UIS . رضایت کل سازمان را می سنجد. یک سیستم اطلاعاتی خوب نیازمندی های یک کاربر را، برطرف می کند، که همین امر منجربه رضایت می شود. ( آیوس و دیگران، 1983 (.
2-1-5 موفقیت سیستم اطلاعاتی :
بررسی میزان کارایی و اثربخشی یک سیستم اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف از جمله:
? کیفیت سیستم
? کیفیت اطلاعات
? استفاده
? رضایت کاربر
? تأثیر بر افراد
? و تأثیر بر سازمان
(دلون و مک لین، 1992 ).
2-2 مرور ادبیات موضوع
ارتباط بین مدیریت یک سازمان و سیستمهای اطلاعاتی به وسیله ی رضایت کاربران نهایی سنجیده میشود. ( آزلین و دیگران 2007 )
چون رضایت کاربران نهایی مهمترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی است

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق دربارهاستان مازندران
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید