Menu

دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

دما و رطوبت خاک

از آنجا که فرایند های تعیین کننده سرنوشت آفت کش ها بویژه تجزیه شیمیایی و زیستی  فرایند هایی وابسته به دما هستند، دمای خاک نقش مهمی  در تجزیه آن ها دارد بطوریکه با فرض ثابت بودن سایر عوامل موثر در تجزیه آفت کش ( اکسیژن، کربن و مواد آلی)، با افزایش دما سرعت تجزیه آفت کش افزایش می یابد .بیشترین رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها در خاک در محدوده ی دمایی 25 تا35 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد (هوگ، 2005) و دمای مطلوب برای تجزیه آفت کش ها در خاک در محدوده ی 25 تا40 درجه سانتی گراد می باشد (توپ و همکاران، 1997). در آزمایشی که به منظور بررسی جذب علف کش سیمازین در دو خاک لومی با 5/8 درصد ماده آلی و لومی-رسی با 5/3درصد ماده آلی انجام شد، گزارش شد که جذب سیمازین در خاک لومی(03/68گرم در کیلوگرم خاک) سه برابر خاک لومی_رسی ( 22 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود و ضریب جذب سیمازین (Kd) در خاک لومی و لومی _ رسی  به ترتیب 32/9 و 74/7 بود. براساس نتایج آزمایش مذکور درجه جذب سیمازین در خاک های سرد افزایش یافت. بر این اساس نامبردگان گزارش کردند که خطر آبشویی سیمازین در خاک های گرم و مناطق معتدله بیش از خاک های سرد است و بر عکس ماندگاری آن در پروفیل سطحی خاک های سرد بیش از خاک های گرم می باشد (فلورز و همکاران، 2009). گزارش های موجود در مورد متری بیوزین نیز نقش  دما و رطوبت خاک را از عوامل مهم و موثر در تجزیه آن اشاره کرده اند. در مطالعه ای که توسط بنویت و همکاران (2007) به منظور ارزیابی نقش دما در تجزیه علف کش متری بیوزین انجام شد، مشاهده شد که افزایش دما از 5 به 15و 28 درجه سانتی گراد منجر به افزایش سرعت تجزیه علف کش و کاهش نیمه عمر آن از 385روز به 75 و درنهایت 30روز شد. در سایر مطالعات انجام شده در این ارتباط نیمه عمر متری بیوزین11روز در دمای 32 درجه سانتی گراد، 16روز در دمای 35 درجه سانتی گراد ،229روز دردمای 4 درجه سانتی گراد و 377 روز در دمای 5 درجه سانتی گراد گزارش شده است (هیزاک و زیمدال 1974).

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن