Menu

دانلود پايان نامه رشته کشاورزي : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

آبشویی2[1]

به جابجایی آفت کش به طور عمودی در خاک آبشویی گفته می شود. آبشویی آفت کش ها به علت نفوذ آن ها به آب های زیرزمینی در مقایسه با سایر فرایند های فیزیکی موثر در سرنوشت آفت کش ها اهمیت بیشتری دارد. آفت کش هایی که توانایی جذب پایینی به ذرات خاک دارند و قبل از رسیدن به آب های زیرزمینی در مقابل تجزیه شدن مقاومت می کنند در مقایسه با آفت کش هایی که به ذرات خاک متصل می شوند از پتانسیل آبشویی بالاتری برخوردارند. به طور کلی هرچه میزان KOC یک آفت کش پایین تر باشد پتانسیل آبشویی آن بالاتر می باشد.

درآزمایشی که توسط بومن و همکاران (1991) به منظور بررسی تحرک و ماندگاری متری بیوزین در شرایط بارندگی و آبیاری با استفاده از لایسیمتر در مزعه انجام شد، متری بیوزین به دلیل داشتن ضریب جذب کم تر ( kd )نسبت به آترازین متحرک تر بود و در این آزمایش نیمه عمر متری بیوزین به ترتیب 04/2و 08/3 هفته درشرایط آبیاری و بارندگی تخمین زده شد. باتوجه به بالابودن ضریب آبشویی متری بیوزین، قابلیت جذب کم این علف کش و پتانسیل نفوذ آن به آب های زیرزمینی،  مطالعات زیادی درجهت کاهش آبشویی آن با استفاده از مواد آلی و کمپوست انجام شده است(سانچز-کامازانو، 2006) درآزمایشی که توسط سینق (2008) به منظور بررسی اثر بیوکمپوست حاصل از کارخانه نیشکر بر روی تجزیه و تحرک متری بیوزین در خاک شنی لومی انجام شد، مشاهده شد که استفاده از بیوکمپوست به طور موثری در کاهش آبشویی متری بیوزین و آلودگی آب های زیرزمینی موثر است. در آزمایشی که به منظور بررسی رفتار متری بیوزین و آترازین در خاک سه منطقه آرژانتین و شرایط کنتر ل شده انجام شد متری بیوزین با داشتن Kocکمتری (48) در مقایسه با آترازین (119)، آبشویی بیشتری (3/97درصد) در مقایسه با آترازین(5/3 درصد ) داشت و با توجه به نتایج آزمایش، محققان بیان کردند در بین خاک های مورد مطالعه، محتوای ماده آلی خاک مهم ترین نقش را در کنترل آبشویی علف کش های مذکور داشت(بدمار،

[1]2-Leaching

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی با عنوان بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن