پایان نامه ارشد

بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

عنوان پایان نامه :  استفاده دو نوع خاک ریزدانه و بزرگ دانه و در نظر گرفتن متغیرای پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و استفاده و ضمنا تعیین نقش کاهش سریع سطح آب بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل