بایگانی های ماهانه: نوامبر 2017

وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده

به نظر می رسد که مهم ترین بخش این قانون تبیین رابطه بین کودک متولد شده و زوجین گیرنده جنین باشد. فرزندی که در نتیجه اهداء و انتقال جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می گردد. از آن جا که در فرض قانون (نحوه اهدای جنین) مندرج در ماده یک ...

ادامه مطلب »