آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت 2

……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷ فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹ ۴-۱- اثر جیرهای آزمایشی بر کارکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰ ۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰ ۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۲- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱ ۴-۳- مرگ ها در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت 2

…………………………………………….66 ۴-۲-۱-۴- دبی رسوب ویژه……………………………………………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۲-۱-۵- دبی رسوب کل………………………………………………………………………………………………… ۶۷ ۴-۲-۲- مدلMPSIAC ………………………………………………………………………………………………… 68 ۴-۲-۲-۱- عامل زمین شناسی…………………………………………………………………………………………. ۶۸ ۴-۲-۲-۲- عامل خاک………………………………………………………………………………………………………… ۷۰ ۴-۲-۲-۳- عامل آب و هوا…………………………………………………………………………………………………. ۷۱ ۴-۲-۲-۴-عامل رواناب………………………………………………………………………………………………………. ۷۲ ۴-۲-۲-۵-عامل شیب………………………………………………………………………………………………………… بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- قسمت ۲

/strong>…………………………………………………………………………………………..72 پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………۷۳ منابع و مراجع. ……………………………………………………………………………………………۷۴       دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط شامل ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد): پایان نامه اثر مکمل سازی سیر و پیاز تازه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فرسایش حوضه ۹۳آبریز سد ماکو با مدل EPMو MPSIAC و برآورد رسوب وارد شده به مخزن- قسمت ۲

آبریز……………………………………………………………….۴۱ جدول ۳-۲- مشخصات ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………… ۴۳ جدول ۳-۳- مقادیر متوسط بارندگی و دمای سالیانه در حوضه مورد مطالعه……………………. ۴۸ جدول ۳-۴- شرایط سنگ شناسی و خاک شناسی منطقه مورد مطالعه…………………………… ۵۰ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری

منابع کارشناسی ارشد منابع کارشناسی ارشد  اگه به درستی انتخاب شن، اولین قدم درست در راه حرکت به طرف قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاده، بنابر این دپارتمانای تخصصی امتحان امیرکبیر جهت سهولت دسترسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     مواد و روش ها به خاطر بررسی جدا سازی زیستی و شیمیایی علف کش متری بیوزین و هم اثر بقایای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     آزمایشای زیست سنجی  زیست سنجی خاک معمولا شامل روش کمی واسه تعیین مقدار علف کشی خاص در نمونه خاکه و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :       مواد آلی و نقش اونا در جدا سازی علف کشا     باور بر اینه که به دلیل کم بود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :     دما و رطوبت خاک از اونجا که فرایندای تعیین کننده سرنوشت آفت کشا به ویژه جدا سازی شیمیایی و زیستی  بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن

عنوان پایان نامه : یک صفحه از متن پایان نامه فقط مثلا :   موندگاری علف کشا موندگاری علف کشا در خاک از مهم ترین اشکال آلودگیای زیست محیطی و عاقبتای کاربرد آنهاست که به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل