بهترین ها

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت -فضاهای باز

در فضاهای باز سعی شده با استفاده ازاختلاف سطح، عناصر ومصالح مختلف شامل چمن، خرده چوب، ماسه، شن وسنگریزه و کفپوش های گرانولی وهمچنین رنگ های شاد و سرزنده مورد علاقه کودکان  فضاها را تعریف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

پایان نامه مهندسی معماری – گرایش: معماری –خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

بازی در بسیاری از اشکال خود به صورت گروهی انجام می شود. کودکان پیش از بازی یارگیری می کنند و با انتخاب بخشی از فضا قلمرو بازی خود را مشخص می کنند . فضای بازی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

واحد دامغان دانشکده فنی و مهندسی   پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری گرایش: معماری   عنوان: خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت     2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی می بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل

وتأخیر می پردازد . تعریف  دیگر شامل یک حالت هیجانی منفی است که در نتیجه به تعویق انداختن عملکرد احساس         می شود . ( سولومون و رائیلوم ،1984 ) در حالی که دیگران بر ماهیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مفاهیمی که با درماندگی آموخته شده معادل هستند عبارتند از : بی میلی برای انجام هر عملی به منظور کسب تقویت یا گزیز از تنبیه ، منفعل بودن به طور کلی ، گوشه گیری ، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

ویژگی دیگر تفکر این افراد ، ترس از شکست و بدبینی درباره ی آینده ، بویژه درباره ی توانایی های خود در بدست آوردن نتایج خوشایند است . عد م اطمینان شناختی دیگر از خصوصیات بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

تحقیق (پایان نامه) : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

نظام باورهای از دو قسمت باورهای منطقی و باورهای غیر منطقی تشکیل شده است . باورهای منطقی ، باورهایی هستند که در کنار یکدیگر به طور منطقی قرار گرفته و واکنش های رفتاری و هیجانی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

فروش فایل پایان نامه : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -پایان نامه مقطع ارشد

تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارآمدی از ابتدای نوباوگی، والدین و یا مراقبان نوباوگان تجاربی را فراهم می کنند که تأثیر مختلفی بر خودکارآمدی کودکان دارد. وقتی خانواده به کودک کمک می کند تا به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مک کله لند[1] نخستین کسی بود که با همکارانش درباره ی ماهیت و اندازه گیری انگیزه ی پیشرفت مطالعه کرد. وی شرایط اجتماعی را در ایجاد انگیزه ی موفقیت دخیل می داند که برخی از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل