پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره تجارت بین الملل، حقوق بین الملل، عملکرد سازمان، محیط زیست

وری کشتیرانی شامل مباحثی همانند تسهیل ترافیک دریایی و روان سازی صدور و خروج کشتی ها به بنادر؛5. حوزه مسئولیت های حقوقی نسبت به خسارات وارده به کالاها، جان اشخاص و نیز آلودگی دریایی ناشی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد، محیط زیست، سازمان ملل

• تبادل اطلاعات مربوط به مسائل تحت ملاحظه و بررسی سازمان میان دولت های عضو. چنان که ملاحظه می شود، در ماده یک کنوانسیون که مربوط به اهداف سازمان بود، بر سه موضوع اصلی ایمنی بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حمل و نقل، سازمان های بین المللی

عملیات دریایی در صورتی که در سطح بین المللی انجام گیرد مؤثر خواهد بود تا اینکه توسط کشورهای مختلف تک تک و به صورت یکجانبه و بدون هماهنگی با سایر کشورها صورت پذیرد. اگرچه متن بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره خلیج فارس، قانونگذاری، دولت ایران، دریای عمان

مورد اعتراض سیاسی دولت ایران بوده است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ لزوم منطقی ندارد بلکه موجب تنش است. نمایندگی ایران در کنفرانس حقوق دریاها ضمن آن که اعلام نمود ایران به بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره حقوق بین الملل، ریاست جمهوری، کشورهای در حال توسعه، کشورهای پیشرفته

ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38) نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند بیشتر بخوانید...

توسط mitra--javid، قبل