پایان نامه ها

مدیریت دانش، دانش سازمانی، مدیریت اطلاعات

مشکل است. اما تعاریفی که نظریه پردازان از مدیریت دانش ارائه می نمایند ما رادر شناخت هر چه بیشتر آن یاری می رساند. کارلس آمسترانگ9: مدیریت دانش فعالیتی سازمانی است که هدف از آن به بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، ورزشکاران، فورس ماژور

قبال خسارات ناشی از فعل ورزشکارانش مفروض است و باشگاه باید اثبات کند بازیکن هیچ گونه تقصیری در وارد شدن خسارت به ورزشکار حریف نداشته است تا بتواند خود را از مسئولیت بری کند به بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، از دست دادن فرصت، ورزشکاران

زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت صدور امر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید”. بنابراین ورزشکاری که به حیثیت او لطمه وارد آمده جدا از آن که می‌تواند بر طبق ماده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت

می‌شود291. به هر شکل جراحات ورزشی معمولاً باورزش‌های آمریکایی توأم می‌باشد. از جمله این ورزش‌ها عبارتند از بیسبال و راگبی و بیسبال292. این قاعده کامن‌لویی مشابهت فراوانی با قاعده اقدام در حقوق ایران دارد که بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، قانون کار، حق الزحمه

مشاهده و یا شنیده ایم که باشگاه‌ها و موسسات ورزشی مختلف به دلیل آشوب طلبی و فحاشی‌ها و خساراتی که تماشاگران هوادار این باشگاه‌ها نموده‌اند با محرومیت‌های سنگینی از قبیل جزای نقدی و حتی محرومیّت بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت

مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، ورزشکاران

برای جلوگیری از اصابت توپ یک الزام حقوقی است؛ 6. لغزنده بودن کف حمام‌ها، دستشویی‌ها، کنار استخر از عوامل خطرساز است. رفع اشکالات الزامی است در کنار هر شیر آب که برای آبیاری استفاده می‌شود بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، سلسله مراتب، قوه قاهره

می‌گیرد که از آسیب رساندن به جان و سلامت آنان جلوگیری کند. عرف این تعهد را ناظر به نتیجه می‌داند واز معلم و یا مربی نمی‌پذیرد که کوشش در راه حفاظت و نگهداری از کودک بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، قانون مجازات، کار کودک

اخلاقی گفته می‌شود. صرف نظر از این امر که هر دو نوع مسئولیت به نوعی اخلاقی می‌باشند از این لحاظ که تخلف از مقررات اداری نیز به نوعی زیر پا گذاردن اخلاق و وجدان کاری بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد

) یا قهری را17. مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخص خود تنها مسئولیت غیرقراردادی یا قهری را در بر می‌گیرد؛ بدینسان، مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه‌ی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل