آموزشی

مهارت نویسندگی : کارآفرینان چیجوری می تونن نویسنده بهتری شن؟

    مهارت نویسندگی کارآفرینان خوب صحبت کردن، شما رو محبوب و داستانِ خوب نوشتن از شما فردی قابل احترام می سازه. “تفکر” بخشی از وجود غیرقابل رد انسانه. اما چون نامرئی ان، سخت هم بیشتر بخوانید...

توسط 93، قبل