آموزشی

استخوان

در حالت کلی استخوان­ها در سه نوع کوتاه، بلند و تخت طبقه بندی می­شوند. استخوان­های کوتاه دارای گسترش نسبتاً یکسانی در تمام جهات می­باشند. استخوان­های تخت دارای یک بعد کوچکتر از دیگر ابعاد و استخوان­های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

اطلاعات بسیار محدودی در مورد اثر تمرین بر بیان  TGF-β1 در عضله اسکلتی وجود دارد اما در معدود  مطالعات انجام گرفته ورزش باعث ایجاد التهاب در بدن و فعال شدن دستگاه ایمنی  می شود که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

تفاوت¬های بنیادی تمرین مهارت¬های روانشناسی سنتی

گاردنر و مور (2004) اظهار داشتند که یک رویکرد تازه می­تواند یک برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی باشد، که بر آگاهی در لحظه حال و غیرقضاوتی تجارب درونی و محرک­های بیرونی تأکید دارد و از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

بررسی چگونگی تعامل تعامل سیستم پروپریوسپشن و سیستم کنترل حرکتی و حسی حرکتی

  ثبات پایداری مفاصل با مشارکت اجزای استاتیک و دینامیک و ارتباط میان آنها فراهم می شود. اجزای استاتیک لیگامانها، کپسول، غضروف، فشار منفی، شکل سطوح مفصلی، منیسکها می باشند. برای ارزیابی ثبات استاتیک مفصل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

محققان ارائه دهنده فرضیه کنترل خودکار معتقدند که زمانی که افراد روی حرکات خود تمرکز توجه دارند (یعنی تمرکز توجه درونی را انتخاب می کنند) تمایل دارند تا به طور آگاهانه در فرآیندهای کنترلی که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل