پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله حقوق مسئولیت مبتنی بر تقصیر

به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

تبعی اشاره نشده است اما چون مجازات مقرر برای قاچاق انسان در قانون مبارزه با قاچاق دو تا ده سال حبس تعیین شده است اگر دادگاه مجرم را به بیش از دو تا پنج سال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

انسان به کار رفته است، عبارت خدعه و نیرنگ را به کار برده است.لیکن نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری خدعه و نیرنگ تعریف نشده است. از نظر لغوی خدعه و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

صدق می نماید اما قانونگذار، افزون بر عمل مذکور، سایر اعمالی را نیز که به نحوی از انحاء در فرآیند قاچاق انسان و در جهت پیشبرد اهداف مرتکبین اصلی ارتکاب می یابد، مجرمانه تلقی نموده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

روانی آن صحبت کرد. بنابراین در تحلیل هر جرم ابتدا باید بررسی کرد که آیا طبق مقررات مصوب، رفتار مذکور قابل مجازات است یا نه ؟هر چند بند «ب» ماده 213 قانون مجازات عمومی 1304 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله حقوق با موضوع سازمان ملل متحد

های آن بررسی و نهایتاً در اجلاس یازدهم تمام موارد طرح پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان را بررسی نهایی نمود. به هر حال کنوانسیون و دو پروتکل الحاقی آن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل