جدیدترین مطالب :

آموزشی

سازمان ملل گفته که در شش ماه امسال، حدود ۷۵۰ هزار بیجاشده داخلی سوریایی، به مناطق اصلی خود بازگشت کردن در مقابل، افراد تقریباٌ کمتری از کشورهای خارجی به سوریه برگشته ان      کمیساریای عالی بیشتر بخوانید...