جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

No category

پایان نامه ارشد درمورد دندانپزشک، دندانپزشکی، مراکز درمانی

، فک و محل درگیر به همراه میزان تغییرات هیستوپاتولوژیک محاسبه شد. واژه های کلیدی: کیست دنتی جروس، شیوع، تغییرات هیستوپاتولوژیک، کیست ادنتوژنیک مقدمه دلایل انتخاب موضوع 1. کیست دنتی جروس بعد از کیست پری بیشتر بخوانید...